IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Vogeltellingen met afgaand water langs het dijktraject Schorerpolder en Westhavendam Sloe (Westerschelde)
Boudewijn, T.J.; Heunks, C.; Braad, M.L.; Hoekstein, M.S.J. (2005). Vogeltellingen met afgaand water langs het dijktraject Schorerpolder en Westhavendam Sloe (Westerschelde). Bureau Waardenburg Rapport, 05-15. Bureau Waardenburg: Culemborg. 52 + bijlagen pp.
Deel van: Bureau Waardenburg Rapport. Bureau Waardenburg: Culemborg, meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
  Fauna
  Fauna > Aquatic organisms > Aquatic animals > Aquatic birds
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
  Marien/Kust; Brak water

Auteurs  Top 
 • Boudewijn, T.J., meer
 • Heunks, C.
 • Braad, M.L., meer
 • Hoekstein, M.S.J., meer

Abstract
  Een groot deel van de dijken langs de Oosterschelde wordt gekarakteriseerd door een glooiing met een toplaag van steen. Deze steenbekleding is echter in veel gevallen te licht en dient vervangen te worden. Aangezien de Oosterschelde is aangewezen als Vogelrichtlijngebied en aangemeld als Habitatrichtlijngebied dient de voorgenomen vervanging van de steenbekleding getoetst te worden aan deze richtlijnen. Voor deze natuurtoets is het belangrijk om inzicht te hebben in het gebruik van het gebied door watervogels. Het gebied kan een functie als hoogwatervluchtplaats hebben en/of als foerageergebied. Dit laatste geldt met name indien binnen 200 m van de dijk slik aanwezig is. In de voorliggende rapportage worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar het gebruik door steltlopers en eenden van slikgebieden voor het dijktraject Schorerpolder en Westhavendam Sloe. Voor het dijktraject zijn 6 vakken uitgezet van ongeveer 200 m bij 200 m, die aan de dijk grenzen. Er zijn in drie perioden waarnemingen verricht:

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs