NARMS source details

Örsted, A.S. (1842). Udtog af en Beskrivelse af Grönlands Annulata dorsibranchiata. Naturhistorisk Tidsskrift, Köbenhavn. 4: 109-127.
51243
Örsted, A.S.
1842
Udtog af en Beskrivelse af Gr�nlands Annulata dorsibranchiata.
Naturhistorisk Tidsskrift, Köbenhavn
4: 109-127
Publication
World Polychaeta Database (WPolyDb)
[None. Introduction as follows:]
Den udførligere og med mange Afbildninger ledsagede Afhandling, hvorfra dette Udtog er hentet, vil blive op, taget i det naest udkommende Bind af det kongelige Videnskabernes Selskabs naturvidenskabelige Afhandlinger. De Materialer, som ligge til Grund for denne Afhandling, findes opbevarede deels i det kongelige zoologiste Museum og deels i Universitetets Samling.
Af de 27 Arter, som beskrives af O. Fabricius i Fauna Groenlandica, henhørende til denne Orden, er der 14 hvoraf jeg ikke har seet Exemplarer i ovennaevnte Samlinger, og 9 af disse kunne ikke med Sikkerhed henføres til nogen bestemt Slaegt. Bringes de 16 for Faunaen nye Arter, hvoraf Diagnoserne i det Folgende gives, med i Beregning, da saaer man 43 Arter af Annulata dorsibranchiata henhørende til den grønlandske Fauna, medens den danske taeller 42 og den franske 51. 10 Arter ere faelles for Danmark og Grønland, men kun 3 for dette og Frankrig.
Arctic-Boreal marine
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2017-02-14 10:58:40Z
changed
2019-09-10 09:52:12Z
changed
2020-10-24 18:01:34Z
changed

Glycera capitata Örsted, 1842 (original description)
Nephtys longosetosa Örsted, 1842 (original description)
Phyllodoce groenlandica Örsted, 1842 (original description)