NARMS source details

Kinberg, Johan Gustaf Hjalmar. (1867). Om Amphinomernas systematik. Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, Stockholm. 24(3): 83-91.
50623
Kinberg, Johan Gustaf Hjalmar
1867
Om Amphinomernas systematik
Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, Stockholm
24(3): 83-91
Publication
World Polychaeta Database (WPolyDb)
[None. Introduction starts as:]
Slägtet Amphinome uppställdes af Bruguière uti Encycl. Méth. Hist. Nat. du Vers, p. 44. Han räknade dit:
Aphrodita flava, Pall. Amph. capillata Brug.
» carunculata Pall.
» complanata Pall.
» rostrata Pall.; Amph. tetraedra Brug.
Sålunda borde förstnämnde art anses såsom typ för detta slägte. Emellertid delade Savigny detsamma och uppförde A. flava Pall. under Chloeia och de öfriga arterna under namn af Pleione, hvilket dock förut blifvit begagnadt uti botaniken.
Blainville och derefter Andouin och Edwards bibehöllo namnet Chloeia Sav., men återskänkte Bruguières namn åt de öfriga 6 då kända arterna, och togo likasom Savigny A. rostrata Pall. till typ för detta genus, dock under namn af tetraedra efter Bruguiére.
Grube uppställde såsom vi sednare skola visa med skäl slägtet Notopygos.
Peters omtalade i Verhandl. d. Akad. Berl. 1854 Amphinomer från Mossambique, deribland en ny art A. incarunculata, hvilken Grube sedan år 1860 närmare har beskrifvit jemte en annan art A. stylifera. Dessutom beskref Grube uti Annulata Örstediana 2 nya Amphinomer och en ny Notopygos.
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2015-12-10 21:50:45Z
changed
2019-09-06 00:07:45Z
changed

Amphinome rostrata (Pallas, 1766) (status source)
Amphinome vagans (Savigny, 1822) (additional source)
Eurythoe Kinberg, 1857 (additional source)
Eurythoe syriaca Kinberg, 1857 (additional source)
Hermodice Kinberg, 1857 (additional source)