NARMS source details

Mikhalevich, V. I., 1980, Sistematika i evolyutsiya foraminifera v svete novykh dannykh po ikh tsitologii i ul'trastrukture [ Systematics and evolution of foraminifera in the light of new data on their cytology and ultrastructure ], Trudy Zoologicheskogo Instituta, Akademiya Nauk SSSR 94:42-61.
359585
Mikhalevich, V. I., 1980, Sistematika i evolyutsiya foraminifera v svete novykh dannykh po ikh tsitologii i ul'trastrukture [ Systematics and evolution of foraminifera in the light of new data on their cytology and ultrastructure ], Trudy Zoologicheskogo Instituta, Akademiya Nauk SSSR 94:42-61.
Publication
Date
action
by
2019-11-22 11:26:59Z
created

Textulariana (original description)