NARMS source details

Sars, Michael. (1866). Om arktiske Dyreformer i Christianiafjorden. Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania. 1865: 196-200.
224982
Sars, Michael
1866
Om arktiske Dyreformer i Christianiafjorden.
Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania
1865: 196-200
Publication
AnnelidaBase
[None. Starts:]
Under mine Excursioner i de to sidste Somre for at undersoge Christianiafjordens Fauna stødte jeg paa et maerkvaerdigt Forhold, nemlig Forekomsten, fornemmelig i de større Dybder, af et Antal hidtil ikke ved vor Sydkyst bemaerkede arktiske Dyreformer af forskjellige Classer. De forekomme isaer i Naerheden af Drøbak, en Egn, som desuden frembyder et storartet geologiskt Phaenomen fra Qvartaerperioden, hvorom jeg paa et andet Sted („Om de i Norge forekommende fossile Dyrelevninger fra Qvartaerperioden," Universitetsprogram for 1864, pag. 71-74) har berettet, en Haevning af milelange Straekninger af Havbunden fra et meget betydeligt Dyb, hvormed Sødyrenes nuvaerende Udbredning paa disse Steder udentvivl staaer i nøie Forbindelse. De synes at vaere de igjenlevende Levninger af en arktisk Fauna („arctic outliers," som E. Forbes benaevner lignende, paa enkelte Pletter af Havbunden ved de brittiske Øer forekommende), som i en foregaaende Jordperiode, den saakaldte Glacialtid, beviislig var raadende ogsaa ved vore sydlige Kyster.
North Sea (and Channel)
Norway
Skagerrak to Calais
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2016-03-10 08:49:15Z
created
2017-06-16 18:59:49Z
changed
2022-08-12 18:53:11Z
changed