Overzicht projecten met VLIZ participatie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Overzicht projecten met VLIZ participatie

Marine Systems Approaches for Biodiversity Resilience and Ecosystem Sustainablity (Marine Sabres)

Marine SABRES will enable and upscale Ecosystem Based Management across Europe and abroad on a course to reverse biodiversity decline, it will conserve and protect biodiversity by integrating sustainable ecosystems and a resilient blue economy; enable managers to make sustainable decisions; empower citizens to engage with marine biodiversity conservation; promote sustainable development and in coastal and marine sectors.
Website

Een gefedereerd Europees FAIR en open onderzoeksecosysteem voor oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren (Blue-Cloud 2026)

Blue-Cloud 2026 bouwt verder op het Blue-Cloud pilootproject dat een piloot cyberplatform dat onderzoekers toegang verschaft tot multi-disciplinaire observatiedatasets, analytische diensten, en rekenfaciliteiten die essentieel zijn voor de blauwe wetenschap. Kerndiensten zijn een Data Discovery & Access Service (DD&AS), een virtuele onderzoeksomgeving (Virtual Research Environment - VRE) en virtuele labo's.
Website
EDITO-Infra logo

EU Public Infrastructure for the European DIgital Twin Ocean (EDITO-Infra)

Het belangrijkste doel van EDITO-Infra, de "EU Public Infrastructure for the European Digital Twin", is om de EU Public Infrastructure-backbone voor de Europese Digital Twin van de oceaan (DTO) te bouwen door het combineren en integreren van CMEMS en EMODnet data in één digitaal framework.
Website

Europeanization of Plastic Pirates - Belgium (PlasticPirates 2022)

Plastic Pirates is een pan-Europees burgerwetenschapsinitiatief over plasticvervuiling. Jongeren nemen monsters in estuaria en rivieren en inventariseren de mate van plasticvervuiling. De belangrijkste doelstellingen van het initiatief zijn het verwerven van kennis over de oorsprong en de routes van plasticvervuiling, bewustmaking en het verbeteren van de kennis over de oceanen.
Website
CREST

Climate Resilient Coast (CREST)

Het CREST-project wenst de kennis met betrekking tot kustprocessen (golven, getij, sedimenttransport, wind…) nabij de kust en op land te verhogen en dit in het kader van kustveiligheid.
Website Info

Blueprint Demonstration for Co-Created effective, efficient and resilient networks of MPAs (Blue4All)

Dit project verkent de toepassing van een bottom-up benadering voor de afbakening, aanwijzing en het beheer van MPA's. Echte interactie met de belanghebbenden zal het uitgangspunt zijn om de maatschappelijke aanvaardbaarheid te garanderen, terwijl rekening wordt gehouden met top-down beperkingen zoals gedefinieerd in EG- (en nationale) regelgeving en de EU-biodiversiteitsstrategie.
Website

Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP)

Het partnerschap zal een katalysator zijn voor de transformatie van de Europese oceaaneconomie naar een klimaatneutrale status tegen 2050, door nationale, regionale en EU-prioriteiten op het gebied van O&I op elkaar af te stemmen en wetenschap, industrie, bestuur en samenleving samen te brengen. Inspelend op nationale en EU-beleidsdoelstellingen zal het partnerschap streven naar een gezonde oceaan en een duurzame, productieve oceaaneconomie en het welzijn van de burgers.
Website

Marine biodiversity assessment and prediction across spatial, temporal and human scales (BiOcean5D)

Het BIOcean5D project brengt grote Europese centra samen met expertise in het veld van moleculaire/celbiology (EMBL), mariene biologie (EMBRC) and gen-sequentie (Genoscope), dit in combinatie met 26 partners uit 11 landen. Samen zullen ze een unieke reeks techonologieën, protocollen en modellen ontwikkelen, die een holistische her-exploratie van mariene biodiversiteit mogelijk maken.
Website

EOSC-toekomst

TBW
WALDO

Where are All the (proglacial) Lake seDiments in the NOrth Sea Basin? (WALDO)

Proglaciale meren zouden bestaan hebben in de zuidelijke Noordzee, maar bewijs is schaars. A.d.h.v. hoog-resolutie geofysische gegevens en kernen, testen we de hypothese dat proglaciale meren belangrijke landschapselementen waren in de zuidelijke Noordzee tijdens de laatste drie ijstijden.
Info
EMODnet

Europees Marien Observatie and Data Netwerk - Chemisch Lot V (EMODnet Chemistry Lot 5)

Het eerste doel van EMODnet Chemistry is om toegang te verlenen tot interoperabele, hoogwaardige en publiek toegankelijke gegevens en producten over de mariene waterkwaliteit. EMODnet Chemistry verzamelt, valideert en maakt gegevensstromen over mariene verontreinigingen toegankelijk, en produceert en publiceert data producten. EMODnet Chemistry is gericht op eutrofiëring, verzuring van de oceanen, verontreiniging en zwerfvuil.
Website

Imaging data and services for aquatic science (iMagine)

Dit project zal een speciaal iMagine AI-raamwerk en -platform opzetten, exploiteren, valideren en promoten, dat verbonden is met EOSC en AI4EU, waardoor onderzoekers in de aquatische wetenschappen open toegang krijgen tot een diverse portfolio van AI-gebaseerde beeldanalysediensten en beeldarchieven van meerdere RI's, die werken aan en relevant zijn voor het overkoepelende thema 'Gezonde oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren'.
Info
MSP4BIO

Improved Science-Based Maritime Spatial Planning to Safeguard and Restore Biodiversity in a coherent European MPA network (MSP4BIO)

Het project MSP4BIO bouwt verder op bestaande benaderingen om de op wetenschap gebaseerde implementatie van MSP- en MPA-planning te verbeteren, door een modulair raamwerk te bieden voor het karakteriseren van biodiversiteitskenmerken, interacties tussen sociaal-economische en ecologische kwesties, en modellering.
Website Info

Source to Seas - Zero Pollution 2030 (SOS-ZEROPOL2030)

Source to Seas - Zero Pollution 2030 (SOS-ZEROPOL2030) overall aim is to develop a holistic zero pollution framework which can guide the process towards achieving zero pollution in European seas by 2030.

PuBlic and Economic VALue of ChANging Coastal ArEas by stimulating “Green” Blue Citizenship and Sustainable Blue Tourism (Blue BALANCE)

Een belangrijke vraag is hoe een evenwicht te vinden tussen natuurlijkheid/aantrekkelijkheid van het milieu, sociale en economische noden van de stakeholders van de kust (industrie, gemeenschappen, toeristen, burgers,...) en duurzame innovaties en oplossingen. Het project Blue BALANCE wil alle stakeholders begeleiden naar duurzame transities van de Vlaamse kustregio om een maatschappelijk draagvlak en 'license to operate' te creëren voor duurzame innovatie en ontwikkeling.
Info

Grote Schelpenteldag (GSTD)

De Grote Schelpenteldag is een burgerwetenschapsinitiatief dat het publiek aanzet om schelpen te verzamelen, tellen en identificeren op Belgische stranden. VLIZ is coördinator. EOS, Natuurpunt, de Provincie West-Vlaanderen, Kusterfgoed, de Strandwerkgroep en de tien kustgemeenten zijn partners. Sinds 2021 is GSTD onderdeel van LifeWatch.
DISSCO Flanders

Oprichting van een collectie beheer infrastructuur voor Vlaanderen (DiSSCo Vlaanderen) (DiSSCo Flanders)

DiSSCo Vlaanderen richt zich op biologische, antropologische en geologische collecties. De volledige workflow wordt in kaart gebracht, van veld-staalnames tot het digitaliseren en online publicatie.
Info
EMODNET BIOLOGY

European Marine Observation and Data Network- Biology IV (EMODnet Biology IV)

The European Marine Data and Observation Network (EMODnet) aims to develop a system to make marine data available in support of scientists, policy makers and other end-users, within the framework of the new European maritime policy. VLIZ coordinates this project of 22 European partners and several sub-contractors and develops webservices to allow for the data, metadata, products and tools to be available via the Central Portal within 6 months of the start of the project
Website Data Info
ScheldeMonitor

ScheldeMonitor: portaal voor onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium (ScheldeMonitor)

De ScheldeMonitor is een Vlaams-Nederlands kennis- en informatiesysteem voor onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium. Dit portaal geeft u een overzicht van publicaties, instituten, projecten, datasets,... gerelateerd aan het onderzoek en de monitoring in het Schelde-estuarium en biedt toegang tot meetwaarden en dataproducten zoals kaarten, indicatoren en grafieken.
Website Info
Testerep

Testerep- Evolutie van het Vlaamse kustlandschap 5000BP - nu. (Testerep)

Het hoofddoel van dit project is om de evolutie van het Vlaamse kustlandschap gedurende de laatste 5000 jaar met meer tijdruimtelijk detail te vatten, door de zone van het vroegere schiereiland Testerep zowel op land als op zee te bestuderen. Zo zal meer inzicht verkregen worden in de impact die natuurlijke veranderingen (vb. zeespiegelstijging) en menselijke ingrepen (vb. aanleg van dijken) hebben gehad op de morfodynamiek van de kust.
Website Info

De Rijke Noordzee (TRNS)

Dit TRNS project loopt in samenwerking met Cefas. Het doel is het onderzoeken van de invloed van windmolenparken op zee, op de mariene biodiversiteit, door het creëren van biotoop en habitatkaarten van de Noordzee, met focus om macrobenthos. Macrobenthos data van de gehele Noordzee zullen verzameld worden, om de vóór en na situatie van de mariene diversiteit binnen windmolenparken te bekijken. Vanuit EurOBIS zal relevante data en metadata aangeleverd worden.
Website Info
Pacific Islands Marine bioinvasions Alert Network (PacMAN)

Pacific Islands Marine bioinvasions Alert Network (PacMAN)

Het project zal een nationaal monitoringsysteem voor invasieve soorten ontwikkelen, evenals een hulpmiddel voor vroegtijdige waarschuwing ter ondersteuning van de besluitvorming in de Stille Oceaan, dat een gebruiksvriendelijk dashboard biedt dat de mogelijke aanwezigheid van invasieve soorten (inclusief pathogenen en plaagdieren) of het risico van invasies voor ondersteuning van lokaal management.
Info
apelafico

Acoustic ecology of pelagic fish communities: a study into the effects of construction and exploitation of wind farms (APELAFICO)

Dit project betreft een interdisciplinair onderzoek met fundamentele en toegepaste aspecten passend bij de doelstellingen van de Nederlandse nationale wetenschapsagenda (NWA). Het project zal met behulp van een reeks echosounders gegevens verzamelen over de dichtheid en diversiteit van pelagische vissen in en rond offshore windmolenparken in combinatie met akoestische omstandigheden tijdens de aanleg en exploitatie van windparken.
Info
FISH_INTEL

Fisheries Innovation for sustainable SHared INTerchannEL resources (FISH_INTEL)

Project heeft als hoofddoel om aan essentiële vishabitats te identificeren en ecosysteemgebaseerd visserijbeheer te implementeren in overleg met visserijhandhavingsinstanties.
Website Info

Langetermijngegevens van de Belgische Noordzee simuleren in een ecosysteem gebaseerd model: een beleidsondersteunend model in een context met meerdere stressoren en blauwe economie

Samen met de toenemende antropogene activiteiten, die verwacht worden te blijven toenemen onder de Blauwe Groei agenda, is er nood aan een duurzaam beleid voor het marien milieu. Ecologische modellen worden ingezet om de interacties van mariene voedselwebben te ontrafelen en de potentiële gevolgen van beleidsbeslissingen te verkennen. In dit onderzoek tracht ik met een ecosysteem gebaseerd model het pad naar een duurzaam beheer te effenen.

Post-doc position - Microplastic in the marine environment

Cost-effective detection and identification of small micro- and nanoplastic, and quantification of current (and future) concentrations in different environmental compartments. Assessment of effects at individual and population level. Quantification of the additional stress due to plastics in an already (multi-)stressed marine environment (e.g. chemical pollution, climate change, ocean acidification).
Info

PhD-project BluePsychology - How coastal environments improve psychological wellbeing: underlying mechanisms

Het algemene doel van dit doctoraat is het beoordelen van de emotionele mechanismen van ontzag en nostalgie als potentiële mediatoren in het effect van kustomgevingen op psychologisch welzijn, en meer bepaald de vermindering van stress.
Info

PhD - Underwater acoustic habitat characterization of shallow marine waters (PhD C. Parcerisas)

Underwater sound can give much more information than images, as Artificial Intelligence can be used to find acoustic features and model their relationship with ecological indicators. Sound can then be used as a monitoring tool for ecosystem health and characterization of acoustic habitats.
Info
Dag van de wetenschap

Dag van de Wetenschap

De Dag van de Wetenschap is een initiatief van de Vlaamse overheid, die van de Dag van de Wetenschap een jaarlijks terugkerend gebeuren maakt. De Dag van de Wetenschap wordt gecoördineerd door Technopolis en georganiseerd in samenwerking met de associaties van de Vlaamse universiteiten en hogescholen, wetenschappelijke instellingen en verenigingen, musea, bedrijven en federaties.
STEM4SEA

STEM4sea, de zee als context voor STEM-educatie in het basisonderwijs (STEM4sea)

VLIZ ontwikkelt samen met de basisschool St.Lodewijkscollege uit Brugge een pakket aan STEM-activiteiten over de zee voor leerkrachten uit het lager onderwijs. Met steun van de provincie West-Vlaanderen.
Website Info

Oceanographic drivers of the heat exchange at the front of Store Glacier

De interactie tussen oceanen en gletsjers bepalen in grote mate de hydrografie van ijsfjorden. Store Glacier in Ummannaq is een unieke en relatief toegangkelijke. De Store gletsjer heeft geen ijstong of grote hoeveelheden ijs dicht bij de terminus, en daarom kunnen meetinstrumenten dicht (op minder dan 10 km) bij de terminus geplaatst worden. Seizoenale data van deze locatie zal er voor zorgen dat we beter inzicht krijgen in de temporele dynamiek in deze unieke ecosystemen.
Info

EMODnet China - EMODnet PArtnership for China and Europe (EMOD-PACE)

Strengthening international ocean data through the EU’s ocean diplomacy with China
Website Info
BASTA

Toegepaste munitie detectie dmv slimme data integratie en AI workflows (BASTA)

Focus van dit project ligt op cost-efficiente detectie en herkenning van munitie op zee, begraven en op de zeebodem, zowel op een regionale schaal voor algemene verkenning (typische grootte meerdere km2) als op een lokale schaal voor gekende dumpsites (verificatie van munitie). Het project combineert 2 onderzoeksinstituten en 2 partners uit de industrie voor maximale valorizatie van de onderzoeksresultaten.
Website Info

Sustainable Marine Ecosystem Services (SUMES)

The SUMES project aims to develop a model to assess the impact of human-induced changes on the ecosystem, its structure (e.g. biodiversity) and function (e.g. food chains, biogeochemistry), its capacity to provide marine ecosystems goods and services (e.g. sequestration of carbon) and subsequent consequences.
Info
PLUXIN

Plastic Flux for Innovation and Business Opportunities in Flanders (PLUXIN)

A first prerequisite to take effective plastic remediation measures is to know where and when action should be taken. A central objective in this project is to develop a two-dimensionsal-horizontal (2DH) plastic dispersal model. The model will be calibrated and validated with experiments and field sampling data.Plastics will be identified from remote sensing reflectance data through image recognition algorithms (‘Machine Learning’), hence resulting in an automated plastic detection method.
Website Info
Blackfish

Blackfish

Blackfish en VLIZ werken samen voor het verzamelen van wetenschappelijk data. Het Blackfish team komt gedurende een 3-jarig zeilavontuur op unieke locaties in de Noordzee, de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee en dat biedt opportuniteiten om bijzondere stalen te nemen die een meerwaarde bieden aan het wetenschappelijk onderzoek. Meer specifiek wordt er vanop de zeilboot gevist naar plastics en neemt het schip een ontvanger mee om gezenderde vissen (o.a. paling en kabeljauw) te detecteren.
Website Info
Blue-Cloud

Blue-Cloud: Piloting innovative services for Marine Research & the Blue Economy (Blue-Cloud)

Het Europese H2020 Blue-Cloud project wil via een praktische benadering tot een reeks van innovatieve diensten komen en zo het potentieel demonstreren hoe de European Open Science Cloud (EOSC) ten dienste kan staan van het marien onderzoek en de blauwe economie. Het VLIZ is trekker en partner in twee ‘Plankton demonstrators’ en is ook als data-infrastructuur (EurOBIS) betrokken bij dit project.
Website Info
JERICO-S3

Joint European Research Infrastructure of Coastal Observatories: Science, Service, Sustainability - JERICO-S3 (JERICO S3)

JERICO-S3 biedt een state-of-the-art, fit-for-purpose en visionaire observationele RI, expertise en hoogwaardige gegevens over Europese kust- en continentale zeeën, ter ondersteuning van onderzoek van wereldklasse, high-impact innovatie en een venster van Europese excellentie wereldwijd.
Info
Coastbusters 2.0

Coastbusters 2.0 (Coastbusters)

Coastbusters 2.0, een innovatieve samenwerking tussen publieke en private partijen, zal verschillende rif-faciliterende systemen inzetten om de formatie van een biogeen mossel rif in een vroeg stadium te induceren en te komen tot een op-de-natuur-geïnspireerde design (NID) van kustverdediging.
Info

Dataverzameling van habitat specifieke biologische en socio-economische gegevens voor een geïnformeerd beheer van zeebaars. (SEA(A)BASS)

Dataverzameling van habitat specifieke biologische en socio-economische gegevens voor een geïnformeerd beheer van zeebaars.
Info
PROBIO

PROspection for BIOactive compounds in the North Sea (PROBIO)

PROBIO gaat op zoek naar bioactieve verbindingen in organismen uit Belgische Noordzee. Een selectie van mariene organismen worden bemonsterd en intensief gescreend op mogelijks interessante bioactieve moleculen. Het onderzoeksconsortium wil zo een essentiële kennisbasis leggen voor commerciële toepassingen in de medische sector of landbouw.
Info
4 Decades of Belgian Marine monitoring: uplifting historical data to today's needs

4 Decades of Belgian Marine monitoring: uplifting historical data to today's needs (4Demon)

Historische data zijn essentieel om langetermijnsveranderingen in de kwaliteit van het mariene milieu te kunnen begrijpen. Het 4DEMON-project richt zich op het centraliseren, integreren en herwaarderen van data verzameld gedurende 40 jaar expedities in het Belgisch Deel van de Noordzee. 4DEMON focust zich op contaminanten en data voor het bepalen van eutrofiërings- en verzuringsgraad.
Website Info
OperatieNZ

Expo Operatie Noordzee 1944-45

Expoin Seafront Zeebrugge over de bevrijding van Walcheren op 1 november 1944 door Canadese, Poolse, Britse, Franse, Noorse, Nederlandse én Belgische troepen. Project in samenwerking met War Heritage Institute, Westtoer, de Vlaamse overheid en de Nationale Loterij.
Website
COST

COST - A pan-European Network for Marine Renewable Energy (WECANET)

Een pan-Europees netwerk met de nadruk op een interdisciplinaire benadering van mariene golfenergie die zal bijdragen tot de grootschalige inzet van WEC Array door de huidige knelpunten aan te pakken.
Website Info
COST

COST-Oceans Past Platform (OPP)

OPP heeft tot doel het belang en de waarde te begrijpen van mariene hulpbronnen voor de samenleving in Europa, om te helpen de toekomst van kusten en oceanen vorm te geven. De stelt de vraag ​​wanneer, hoe en met welke sociaaleconomische, politieke, culturele en ecologische implicaties de mens het mariene leven heeft beïnvloed, vooral in de Europese zeeën in de laatste twee millennia.
Website
ANDROMEDA

Analysis techniques for quantifying nano-and microplastic particles and their degradation in the marine environment (ANDROMEDA)

Binnen ANDROMEDA worden in situ detectie, efficiënte bemonstering en kosteneffectieve laboratoriummethoden ontwikkeld en geoptimaliseerd om microplastics te analyseren. Gebaseerd op hyperspectrale beeldvorming, chemische markers en fluorometrische detectietechnieken. Meer geavanceerde analysetechnieken o.m. μFTIR, Raman-beeldvorming en SEM-EDX zullen worden toegepast om micro- en nanoplastics te kwantificeren en te karakteriseren.
Website Info
EOSC ESFRI RDM

Implementing EOSC: ESFRI driven Open Science (EOSC ESFRI RDM)

Dit project zal ervaring en kennis opbouwen en acceptatie van de VSC-cloud resources door andere wetenschappelijke domeinen versnellen. Dit zal de ESFRI's in staat stellen diensten te verlenen aan hun gebruikersgemeenschappen in het kader van de European Open Science Cloud (EOSC). Dit project verenigt twee ESFRI coördinerende instituten (VIB en VLIZ) die nog niet op Vlaams niveau hebben samengewerkt. Dit project onderzoekt synergie in onderzoeksinfrastructuur en mogelijke samenwerkingen.
Info

Improving atmospheric correction and aquatic particle retrieval with bidirectional remote sensing data (AQUALOOKS)

Het project heeft vooral een remote sensing objectieven (ontwikkeling van algoritmes en validatie van in situ data voor “multilook” satelliet missies., maar beoogt tevens de verfijning en verdere ontwikkeling van het autonoom radiometer platform PANTR dat door VLIZ tijdens het HYEPRMAQ project wordt ontwikkeld.
Info
World oceans day

WereldOceaandag

Wereldwijd wordt op 8 juni (of in de weken daarvoor) de oceaan gevierd met honderden evenementen over de hele wereld. VLIZ neemt jaarlijks deel met een evenement of andere communicatie-actie.
COST

COST- The European Aquatic Animal Tracking Network (COST-ETN)

Deze COST Action heeft tot doel om alle onafhankelijke regionale telemetrie initiatieven te integreren in een pan-Europees biotelemetrie netwerk, ingebed in de internationale context van bestaande initiatieven.
Info

Blauwe gezondheid langs de Belgische kust: effect van leven nabij de kust op menselijke gezondheid en welzijn.

Het doel van dit onderzoeksproject is om na te gaan wat het effect is van de nabijheid van de zee op de gezondheid en het welzijn van de mens op basis van een data-analyse van gezondheidsenquêtes. Deze onderzoeksvraag kadert in het onderzoeksthema: 'The Ocean and Human Health'. Hiervoor werken we samen met prof. dr. Stefaan De Henauw van de vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde, prof. dr Henk Roose van de vakgroep Sociologie (beide Universiteit Gent) en de OD Volksgezondheid.
Info
BANOS

‘Towards a Baltic and North Sea research and innovation programme’ (BANOS CSA)

BANOS CSA richt zich op het ontwikkelen van de nodige voorwaarden voor een langetermijncoördinatie en afstemming van de inspanningen van de landen rondom de Baltische Zee en de Noordzee inzake onderzoek en innovatie, door het opzetten van een gezamenlijk kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie. BANOS CSA wordt gecoordineerd door BONUS EEIG (TFEU Art 185) en vertegenwoordigd door de onderzoek- en innovatiefinancierende instellingen in de landen rondom de Baltische en Noordzee.
Info
Eurofleets plus

Eurofleets+

Het Eurofleets+ project, gecoördineerd door IM (Ierland), brengt meer dan 20 wetenschappelijke instellingen samen om de eerste stappen te zetten naar een gecoördineerde Europese onderzoeksvloot en geassocieerde infrastructuur.
Website Info
ICOS Belgium

Integrated Carbon Observing System (ICOS.be)

ICOS wil de langetermijn observaties die nodig zijn om de huidige toestand te kennen en voorspellingen te kunnen maken van de globale koolstofcyclus en de uitstoot van broeikasgassen.
Website Info
HYPERMAQ

Hyperspectral and multi-mission high resolution optical remote sensing of aquatic environments (HyperMaq)

De komst van satelliet hyperspectraal sensoren biedt het potentieel om meer info te bekomen over aquatische partikels. HYPERMAQ zal algoritmes ontwikkelen om informatie te bekomen over partikel grootte, type en waar mogelijk over algen soorten. Veldwerk zal deze algoritmes moeten valideren. Continue metingen zullen ook worden uitgevoerd voor satelliet product validatie, verder gedragen door het ontwerp en ontwikkeling van een autonoom roterend platform voor hyperspectral spectroradiometer.
Website Info
PERSUADE

Experimenteel onderzoek naar het toekomstig duurzaam gebruik van artificiële harde substraten in de Noordzee (PERSUADE)

PERSUADE will investigate how the introduction of offshore windfarms, through the associated changes in biodiversity (colonisation by fouling fauna, changes in benthic communities) will affect the nitrogen cycling at the local scale. Furthermore, we will investigate how these changes interact with the effects of climate change and/or the combination with aquaculture
Website Info
EMBRC

European Marine Biological Resource Centre - België (EMBRC.be)

EMBRC is een Europees gedistribueerde infrastructuur voor onderzoek en training bij leidinggevende mariene onderzoeksstations in Europa. EMBRC zal academia en industrie voorzien van toegang tot mariene biodiversiteit, de geassocieerde meta-data en extraheerbare producten. Diensten omvatten toegang tot mariene soorten (modelsoorten), biobanken, ‘omics’ platformen en faciliteiten voor structurele biologie en beeldvorming.
Website Info

Negatieve CO2 emissies door verhoogde silicaatverwering (ESW)

Dit SBO project beoogt het probleem van klimaatstabilistatie te verhelpen door de haalbaarheid van de innovatieve "verhoogde silicaat verwering (ESW)" als negatieve emissie techniek te onderzoeken binnen een geïntegreerd kustbeheer. Het doel is om fundamenteel onderzoek te verrichten naar efficientie, mutuele voordelen en omgevingsimpact van de techniek, teneinde de toepasbaarheid en ontwikkeling als een duurzame en kosten-efficiente benadering om negatieve emissies te evalueren.
Info

VLIZ Consortium 'Niet-inheemse soorten'

Het project heeft als doel om in samenwerking met experten actuele informatiefiches te publiceren over niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en het Schelde-estuarium
Website

Visloodalternatieven (VISLOOD)

Dit project beoogt het testen van visloodalternatieven (cf. Maatregelenprogramma MSFD, 29D) in samenwerking met de recreatieve zeevissersgemeenschap.
Info
aqua-lit

AQUA-LIT - Beperkende maatregelen om de instroom van aquacultuur afval naar zee te beperken (AQUA-LIT)

AQUA-LIT voorziet de aquacultuursector van een toolbox om afval op 3 manieren te beperken: preventie en reductie, monitoring en kwantificatie, en verwijderen en recyclage. Verder evalueert AQUA-LIT de huidige beleidsaanbevelingen en levert het project nieuwe maatregelen of aanbevelingen aan voor betere besluitvorming in de aquacultuursector.
Website Info

Dumpsites van munitie: Geïntegreerde Wetenschappelijke aanpak van Risico en Management (DISARM)

De Paardenmarkt is een van de vele munitiedumpsites in onze oceaan. Een aantal meter onder de zeebodem ligt ca. 35000 ton chemische munitie uit WW1 begraven. De huidige wetenschappelijke kennis is onvoldoende om enig betrouwbaar oordeel te vellen over de staat van de site. DISARM wil de kennislacunes aanpakken en verder gaan door een geÏntegreerde wetenschappelijke aanpak te ontwikkelen om risicobeoordeling en beheer van mariene chemische munitiedumpsites wereldwijd te ondersteunen.
Info
SeaBioComp

Ontwikkeling en demonstratie van duurzame biobased composieten voor een mariene omgeving (SeaBioComp)

SeaBioComp ontwikkelt nieuwe, zeevriendelijke composietmaterialen voor de maritieme industrie: biobased en thermoplastisch, met verminderde CO2-uitstoot en verminderde ecotoxische impact (microplastics). Op termijn kunnen deze de traditioneel gebruikte vezelversterkte composieten op basis van aardolie gaan vervangen. Het project stelt ook analytische protocollen op om hun robuustheid te evalueren op lange termijn, en hun verminderde ecologische impact op het mariene milieu.
Website Info

3D Turbidity assessment through Integration of MultiBeam Echo-sounding and optical Remote Sensing (TIMBERS)

Het doel van dit project is om 3D-turbiditeitsprofielen voor zeewater te produceren, door een combinatie van remote sensing met multi-beam echo-sounding (MBES). Doel is een nieuwe methode te ontwikkelen om verticale turbiditeitsprofielen af te leiden uit gemeten MBES-backscatterwaarden en deze samen te voegen met turbiditeitsgegevens op basis van satellietobservaties.
Website Info
COASTAL

Collaborative land sea integration platform (COASTAL)

COASTAL is een multi-actor project dat belanghebbenden betrekt bij het ontwikkelen van business opportuniteiten en beleidsoplossingen door het verbeten kust-rurale samenwerking. Dit wordt gedaan door het combineren van lokale en expertenkennis in een cocreatie proces.
Info

Blue Accelerator

Het Blue Accelerator-project heeft als doel om zogenaamde living labs op te zetten voor testen in een mariene omgeving. De belangrijkste focus ligt op het ontwikkelen van een offshore testlocatie (incl. platform) voor de kust van Oostende.
Info
VLIZ-logo in the new style (from 2014 onwards)

Studie van het Zeewetenschappelijk landschap in Vlaanderen/België

Eén van de kerntaken van het VLIZ is het continu in kaart brengen van het zeewetenschappelijk landschap in Vlaanderen/België. Dit gebeurt o.a. via het Integrated Marine Information System IMIS, via bevraging (aanvullen en actualiseren van IMIS) en gerichte bevraging ivm de geldstromen naar het zeewetenschappelijk onderzoek.
HisGisKust

Historische kaarten van de kustzone (HisGISKust)

In HisGISKust worden historische kaarten uit de 16de, 17de en 18de eeuw die specifieke informatie over de Belgische kust en/of de Schelde bevatten, digitaal ontsloten. De kaarten worden gegeorefereerd zodat ze op een eenvormige manier kunnen gevisualiseerd en vergeleken worden. Van elk van de kaarten worden de afgeleide producten en de bijkomende informatie (metadata) met betrekking tot onder meer de nauwkeurigheid vrij aangeboden aan eindgebruikers.
Website Info
Mission Atlantic logo

Mission Atlantic

Mission Atlantic wil het gecumuleerd effect van verschillende stressoren op de Atlanticsche Oceaan onderzoeken. Dit project zal een geïntegreerd ecosysteem assessment opzetten voor verschillende subregios van de Atlantische Oceaan, gebruik maken van bestaande data en nieuwe observatie technologieën. VLIZ is verantwoordelijk voor het databeheer.
Website Info
GEANS

Genetic tools for Ecosystem health Assessment in the North Sea region (GEANS)

GEANS heeft als doel bestaande DNA-gebaseerde methoden te harmoniseren en te consolideren met oog op hun hun toepassing voor de beoordeling van de gezondheid van ecosystemen in de Noordzee-omgeving. Een DNA-sequentie-referentiebibliotheek zal worden gecompileerd, huidige methoden zullen worden geoptimaliseerd en gestandaardiseerd, genetische indicatoren zullen worden ontwikkeld en er zal een roadmap worden opgemaakt voor de implementatie voor het beheer.
Website Data Info
ENVRI FAIR

ENMilieuonderzoek Infrastructuren bouwen Eerlijke diensten Toegankelijk voor de samenleving, innovatie en onderzoek (ENVRI FAIR)

ENVRI-FAIR realiseert de connectie van de ESFRI-cluster van milieuonderzoeksinfrastructuren (ENVRI) met de European Open Science Cloud (EOSC). Deelnemende infrastructuren (RI) bestrijken de subdomeinen Atmosphere, Marine, Solid Earth en Biodiversity / Ecosystems. De algemene doelstelling is RI’s te laten bouwen aan een set FAIR-gegevensservices die efficiëntie en productiviteit van onderzoekers verbetert, innovatie ondersteunt en op gegevens en kennis gebaseerde beslissingen mogelijk maakt.
Website Info
EOSC LIFE

Providing an open collaborative space for digital biology in Europe (EOSC-LIFE)

EOSC-Life brengt de 13 biologische en medische ESFRI-onderzoeksinfrastructuren (BMS RI's) samen om een open onderzoeksomgeving te creëren voor digitale biologie. Het project wil een antwoord bieden op de uitdaging van het analyseren en hergebruiken van de enorme hoeveelheden gegevens die door de biowetenschappen worden geproduceerd. Door gegevens en analyse tools in een Europese cloud te publiceren, wil EOSC-Life mogelijkheden creëren voor de bredere onderzoeksgemeenschap.
Info
Assemble Plus

Vereniging van Europese mariene biologische laboratoria uitgebreid (ASSEMBLE+)

ASSEMBLE+ kadert in het H2020 werkprogramma INFRAIA-01-2016-2017 (Integrating Activities for Advanced Communities). Het project richt zich op het mobilizeren van de belangrijkste mariene biologische stations van de 9 nationale nodes van EMBRC en van 7 bijkomende lidstaten met het oog op integratie en gezamenlijke ontwikkeling om gecoördineerde toegang te verlenen tot de diensten die ze aanbieden aan Europese onderzoekers uit de publieke en private sector.
Website Info
PCAD4COD

PC4C- Impact of airgun sound exposure on fish: integrating population-level modelling and collection of empirical data (PCAD4COD)

PCAD4COD is een project waarbij verschillende domeinen geïntegreerd worden om de impact van airgun geluid op vis in te schatten. Modellen worden gecombineerd met het inzamelen van data omtrent gedrag, fysiologie, groei en maturatie. Het VLIZ is betrokken bij het verzamelen van velddata adhv acoustische telemetrie.
Info
LIFEWATCH.BE

Lifewatch regionale node - Mariene en terrestrische observatoria, modellen en datasystemen. (LIFEWATCH.BE)

LifeWatch is een gedistribueerd virtueel laboratorium voor onderzoek naar biodiversiteit, klimaat- en milieu impact. Deze Europese onderzoeksinfrastructuur (ESFRI) integreert verschillende biodiversiteits observatoria, databanken, web services en modellen. Met de regionale node coordineert VLIZ in samenwerking met INBO de Vlaamse bijdrage aan LifeWatch.
Website Data Info
VLIZ-logo in the new style (from 2014 onwards)

Veldstages lerarenopleiding

Het VLIZ organiseert (meerdaagse) veldstages en workshops voor studenten uit de lerarenopleiding rond mariene wetenschappen.
Zeebad

Zeebad bijscholing leerkrachten

Het Zeebad is een initiatief van het VLIZ met als doel inhoudelijke kennis over de zee en het zeeonderzoek tussen mariene onderzoekers en leerkrachten over te dragen.
Website
Planeet Zee

PlaneetZee

Planeet Zee komt voort uit de algemene missie van het VLIZ om wetenschappelijke informatie aan te bieden over de zee en om het marien onderzoek zichtbaar te maken in het onderwijs. Planeet Zee is de educatieve website van het VLIZ die bestaat uit lesmateriaal, klasopdrachten en veldwerk.
Website

VLIZ-infoloket

Het VLIZ-infoloket beantwoordt informatieve vragen over zee- en kust(onderzoek), op vraag van zeer verscheiden doelgroepen (jong en oud, professioneel en breed publiek, lokaal en internationaal, onderwijs en onderzoek).
OlivierRoellinger

Concours Olivier Roellinger

Jaarlijkse internationale kookwedstrijd waarbij koks in opleiding en jonge professionele chefs gestimuleerd worden om te werken met duurzame vis en zeevruchten. VLIZ verleent medewerking bij de communicatie en de jurering. Geörganiseerd door Ethic Ocean, Ferrandi Paris en internationale partners.
Website
CSA Oceans 2

Coordination action in support of the implementation of the Joint Programming Initiative on 'Healthy and Productive Seas and Oceans' (CSA Oceans 2)

CSA Oceans 2 heeft als doel de implementatie van de Strategische Onderzoeks- en Innovatieagenda (SRIA) van JPI Oceans te ondersteunen. CSA Oceans 2 zal nauw aansluiten bij de JPI Oceans-structuren en hen betrekken bij de CSA-activiteiten.
Website Info
Scheldemonitor

ScheldeMonitor: portaal voor onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium (ScheldeMonitor)

De ScheldeMonitor is een Vlaams-Nederlands kennis- en informatiesysteem voor onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium. Dit portaal geeft u een overzicht van publicaties, instituten, projecten, datasets,... gerelateerd aan het onderzoek en de monitoring in het Schelde-estuarium en biedt toegang tot meetwaarden en dataproducten zoals kaarten, indicatoren en grafieken.
Website Info
OMES

Onderzoek Milieu effecten Sigma plan (OMES)

Multidisciplinair monitoringsprogramma in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal en uitgevoerd door het OMES consortium sinds 1995. Verschillende componenten van het ecosysteem worden bemonsterd: waterkwaliteit, koolstofcyclus, fytoplankton, zoöplankton, microfytobenthos, primaire productiviteit en sedimentkarakteristieken.
Website Info
NewSTHEPS logo

New Strategies for monitoring and risk assessment of Hazardous chemicals in the marine (NewSTHEPS)

Binnen dit project zullen nieuwe en geïntegreerde passieve staalnametechnieken in mariene wateren verder uitgewerkt worden. Focus ligt op de kwantificatie van micropolluenten en metalen. Coördinator is OD Natuur. VLIZ is subcontractant voor de opzet van een website en databeheeractiviteiten met oog op de verdere uitbouw van de INRAM en ENDIS-RISKS databank.
Website Info

INTERcomparison of TIDal Estuaries in NW Europe (INTERTIDE)

INTERTIDE focust op een inter-estuariene vergelijking van abiotische en biotische parameters om een inzicht te krijgen in de ontwikkeling van deze systemen.
Info
alff

Algen: vrienden en vijanden (ALFF)

ALFF onderzoekt, op basis van 15 PhD beurzen, de interactie tussen (micro)algen en microbiota, zowel fundamenteel als toegepast. VLIZ-communicatie, in onderaanneming bij Ugent, exploreert hierin samenwerkingen van de onderzoekers met niet-wetenschappers. Dat doet ze met de professionele bachelor opleiding Multimedia aan de Karel de Grote Hogeschool, een kunstopleiding in Gent en i.s.m. Steve Bridger.
Website Info

Studie- en trefdag voor Kustgidsen (Kustgidsendag)

De provincie West-Vlaanderen en het VLIZ organiseren jaarlijks  een boeiende studiedag voor gidsen (natuur-, haven- en stadsgidsen) aan de kust.
SeaWatch-B

SeaWatch-B

Door tien metingen te verrichten (o.a. temperatuur, menselijke aanwezigheid, talrijkheid kwallen-pieren-schelpen-vissen-kreeftachtigen, archeologische vondsten, zwerfvuil) volgen burgerwetenschappers de evolutie van de zee op (klimaatswijziging, exploitatie levende rijkdommen, evolutie invasieve soorten, ruimtelijk beleid, …). Dit programma levert sinds 2015 unieke data op lange termijn over de toestand van onze kustwateren. Momenteel zijn 20 SeaWatchers actief.
Website Info

Wereldwijde Oceaangeletterdheid Toets (IOLS)

De Amerikaanse universiteit van Berkley organiseert een wereldwijde survey bij 16-18 jarigen naar hun kennis over de oceaan en haar karakteristieken. VLIZ vertegenwoordigt hier de Belgische insteek en speelde ook zijn rol bij het aanmaken en vertalen van de toets, via zijn contacten met de globale OL gemeenschap.
Expo slag om de Noordzee

Expo: WOI - Slag om de Noordzee

Deze expo in het Provinciaal Hof op de Markt te Brugge (21-4 tot 31-8-2018) handelt over WO I en de Zee. Hiervoor wordt o.a. samengewerkt met toeristische diensten (met sponsoring door Toerisme Vlaanderen), en binnen een stuurgroep van WO I experten, inclusief de stedelijke musea Brugge, het Kabinet van de Gouverneur, curator Tomas Termote, het Legermuseum, etc. Extra sponsoring is verkregen via tal van privébedrijven en overheidsinstellingen.
Website
Atlantos

Optimizing and Enhancing the Integrated Atlantic Ocean Observing System (ATLANTOS)

AtlantOS tracht het huidige gefragmenteerde oceaan observaties in de Atlantische Oceaan beter te integreren tot een efficiënt fit-for-purpose Atlantisch Oceaan Observatie Systeem (IAOOS).
Website Info
SeaDataCloud

SeaDataCloud - Further developing the pan-European infrastructure for marine and ocean data management (SeaDataCloud)

Seadatacloud werkt aan verbeterde, meer peformante Seadatanet services op basis van HPC technologie en cloud computing. Seadatacloud zet een Virtuele Onderzoeks Omgeving (VRE) op waarin onderzoekers verschillende functionaliteiten ter beschikking krijgen om oceanografische data producten te kunnen berekenen op basis van in situ en remote sensing data.
Website Info
Jerico-NEXT

Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatory – Novel European eXpertise for coastal observatories (Jerico-Next)

Het JERICO-NEXT-project streeft naar uitbreiding van pan-Europees netwerk van mariene observatoria ontwikkeld in het FP7-poject JERICO door toevoeging van nieuwe innovatieve infrastructuur, alsook door het integreren van biogeochemische en biologische waarnemingen. Het doel is om onderzoekers te voorzien in continue en waardevolle milieudata van hoge kwaliteit die fysieke en biologische informatie koppelen.
Website Info
EMODnet

Europees Marien Observate en Data Netwerk - Data ingestion (EMODnet Data ingestion)

Projectvoorstel binnen Marine Knowledge 2020, gecoördineerd door HCMR en MARIS waarbij een datasysteem ontwikkeld wordt om dataleveranciers eenvoudiger data te laten ontsluiten en beschikbaar te maken. Dit alles gebaseerd op bestaande technologieën en complementair met de EMODnet infrastructuur. Zeer groot consortium van Europese datacentra.
Website Info
EMODnet

Europees Marien Observatie and Data Netwerk - Chemisch Lot (EMODnet Chemical Lot 3)

VLIZ neemt deel aan EMODnet chemie om data rond de VLIZ chemische monitoring beschikbaar te maken binnen de EMODnet data infrastructuur. Daarnaast maakt VLIZ ook data rond de chemische monitoring van ILVO open beschikbaar binnen dit project.
Website Info
EMODnet

Europees Marien Observatie en Data Netwerk- Biologie (EMODnet Biological Lot 3)

Het Europees Netwerk voor Mariene Data en Observatie (EMODnet)  ontwikkelt een data infrastructuur om mariene data beschikbaar te maken, ter ondersteuning van wetenschappers, beleidsmakers en andere eindgebruikers, binnen het kader van het nieuw Europees maritiem beleid. VLIZ is coördinator van dit project met 24 Europese partners en ontwikkelt hiervoor een online biologisch dataportaal .
Website Data Info

Opvolging van Invasieve Uitheemse Soorten: Valoriseren van data ter ondersteuning van beleid en beheer (TrIAS)

Faciliteren van data mobilisatie rond niet-inheemse soorten (NIS) vanuit diverse bronnen. Opmaak van Belgische 'checklist' en ontwikkelen van NIS-indicatoren en datagedreven risico-evaluaties.
Website Info
Recreatieve zeevisserijmonitoring

Recreatieve zeevisserijmonitoring (RecVis)

Ontwikkeling en uitvoering van een protocol voor de systematische monitoring van de recreatieve zeevisserijsector (visserij-inspanning, plaatsbepaling, vangsten, etc.).
Website Info