LifeWatch cruises | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

LifeWatch cruises

Het VLIZ monitort maandelijks, sinds 2002, vaste stations op het Belgisch deel van de Noordzee met de RV Simon Stevin. Zowel biotische als abiotische parameters worden bemonsterd.

Traag veranderende fenomenen - eigen aan de natuur of door de mens veroorzaakt - worden vaak pas duidelijk na een langere periode. Enkele goed gekende voorbeelden hiervan zijn klimaatsverandering, verzuring van de oceaan, de introductie van niet-inheemse soorten en het afnemen van de biodiversiteit. Om deze fenomenen te kunnen begrijpen heeft het onderzoek nood aan historische gegevens en aan data die over lange termijnen werden verzameld. Het is daarom uitermate belangrijk deze monitoringsactiviteiten te onderhouden, aan te passen aan de heersende noden, multidisciplinair te benaderen en de data ter beschikking te stellen van de zeeonderzoekers.

Een grid van negen stations is georiënteerd volgens de oost-west gradiënt en dekt de kustnabije zone. Deze worden maandelijks bemonsterd met het onderzoeksschip Simon Stevin. Seizoenaal worden additioneel acht stations verder op zee bemonsterd volgens een offshore-inshore gradiënt.
Tijdens de monitoring worden meerdere karakteristieken van het zeewater en de zeebodem gemeten. De biologische staalnames omvatten het bemonsteren van zoöplankton, macrobenthos en phytoplankton.

Deze monitoring kadert tevens binnen de Europese onderzoeksinfrastructuur LifeWatch.

Lijst van de gemeten parameters

  • Zoöplankton
  • Fytoplankton
  • Diepteprofiel van de waterkolom: temperatuur, zoutgehalte, troebelheid, zuurstofgehalte, lichtpenetratie en zuurtegraad
  • Waterstaal: nitraat- en fosfaatgehalte, chlorofyl-a en andere pigmenten en zwevende stoffen
  • Secchidiepte
  • Macrobenthos
  • Bodemstaal: korrelgrootte

Voor meer informatie, contacteer André Cattrijsse.