IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Afdeling Sedimentaire Geologie en Ingenieursgeologie (UGent)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=2038

Engelse naam: Sedimentary Geology and Engineering Geology
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Vakgroep Geologie (UGent), meer

Thesaurustermen (8) : Bekkens; Gegevensverwerving; Geologische kartering; GIS; Kartering; Mariene geologie; Sedimentatie; Sedimentologie
Geografische termen (5) : Afrika [Marine Regions]; ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP) [Marine Regions]; ANE, België, Vlaamse Banken [Marine Regions]; ANE, Noordzee [Marine Regions]; Israel, Dead Sea
Adres:
Krijgslaan 281 (S8)
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-264 46 51
Fax: +32-(0)9-264 49 43
E-mail:
 Publicaties | Projecten 
 
Type: Wetenschappelijk

Abstract:
Stratigrafie en vergelijkende sedimentologie van fossiele en actieve, ondiep-mariene siliciclastische sedimentatiesystemen (faciesanalyse, sedimentatieprocessen en -modellen, bekkenanalyse, petrofysische karakterisering), met integratie van offshore en onshore geologische, hydrogeologische en geotechnische waarnemingstechnieken; regionaal geologische studies in het kader van de ontwikkelingssamenwerking in Afrika en het Midden-Oosten, met gebruik van GIS en teledetectie voor de karakterisatie van geologische structuren met potentiële economische waarde. Prioriteiten: opstellen van een sedimentatiemodel voor de Tertiaire afzettingen in de zuidelijke Noordzeebocht, zowel op het Belgisch Continentaal Plat als op het land, met speciale aandacht voor zeespiegelbewegingen; opstellen van een sedimentatiemodel (actuele proces- en transportdynamiek) voor de meest kustnabije zone en de Vlaamse Banken, rekening houdend met hydro-meteorologische en menselijke factoren
opstellen van afgedekte Tertiair-geologische kaarten voor Vlaanderen, in opdracht van de Vlaamse Regering en de Belgische Geologische Dienst
ontwerpen van geologische databanken en informatiesystemen voor Vlaanderen door integratie van geologische, geotechnische en hydrogeologische gegevens; bepalen van de regionaal-geologische structuur van gebergteranden (Atlas, Marokko) en van actuele tektonische riftsystemen (Dode Zee, Jordanië), door middel van afstandswaarnemingen; ontwikkeling van een geologische advieseenheid met een geïntegreerde gegevensbank voor kleinschalige mijnbouw (Zambia), door middel van afstandswaarneming, GIS en kartering; bepalen van de invloed van geologische randvoorwaarden als milieufactoren bij de ontwikkeling van Europese kleinstedelijke gebieden; uitwerken van een filosofisch-organisatorisch kader voor de conservatie van belangrijke geologische en geomorfologische objecten. Perspectieven: verfijning van de sedimentatiemodellen voor het Tertiair en het Kwartair door vergelijkende studie van de eustatische, klimatologische, sedimentologische, fysisch-oceanografische en tektonische invloeden langs passieve oceaanranden; integratie van de kartering van het Tertiair met de kartering van het Kwartair in Vlaanderen, door de gezamenlijke uitbouw van een gegevensbank en uitgave van geologische kaarten en teksten
concept en uitbouw van een meta-databank voor verwerving, uitvoer, beheer en verwerking van geologische, geotechnische en hydrogeologische gegevens voor de ondergrond in Vlaanderen (van terreingegevens tot kaarten); studie van petrofysische eigenschappen voor de karakterisering van gesteenten bij fysische en biologische verwerving (en de invloed van industriële conserveringstechnieken), door middel van computergestuurde X-stralen tomografie, als onderdeel van een niet-destructief expertsysteem; uitbouw van een technisch instrumentarium voor het nemen van sedimentkernen op zee, voor de studie van de verspreiding en karakterisatie van Tertiaire en Kwartaire oppervlaktesedimenten in de zuidelijke Noordzeebocht, om de integratie met de seismisch-akoestische gegevens mogelijk te maken; optimalisatie en integratie van geotechnische en geofysiche parameters voor het karakteriseren van Tertiaire en Kwartaire sedimenten en hun verspreiding; studie van het gedrag van sedimentaire lagen onder externe voorwaarden van vervorming door bepaling van de geologische en geotechnische randvoorwaarden bij stabiliteitsproblemen.

Publicaties (9)  Top | Projecten 
  opsplitsen filter
 • Berckmans, J. (2005). Suspensietransport in het Demerbekken : een verband met geologische gesteldheid? MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Sedimentaire Geologie en Ingenieursgeologie: Gent. 202 pp., meer
 • Degraer, S.; Van Lancker, V.; Moerkerke, G.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Jacobs, P.; Henriet, J.-P. (2002). Intensieve opvolging van de evolutie van een beschermd benthisch habitat (HABITAT): samenvatting van het onderzoek = Intensive evaluation of the evolution of a protected benthic habitat (HABITAT): summary of the research. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". DWTC/SSTC: Brussel. 9 pp., meer
 • Degraer, S.; Van Lancker, V.; Moerkerke, G.; Vincx, M.; Jacobs, P.; Henriet, J. P. (2002). Intensive evaluation of the evolution of a protected benthic habitat: HABITAT. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel. 124 pp., meer
 • Lanckneus, J.; Van Lancker, V.; Moerkerke, G.; Van den Eynde, D.; Fettweis, M.; De Batist, M.; Jacobs, P. (2002). Onderzoek van natuurlijke zandtransporten op het Belgisch continentaal plat. BUDGET (Beneficial usage of data and geo-environmental techniques): samenvatting van het onderzoek = Research on natural sand transports on the Belgian continental shelf. BUDGET (Beneficial usage of data and geo-environmental techniques): Summary of the research. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". DWTC/SSTC: Brussel. 9 pp., meer
 • Degraer, S.; Van Lancker, V.; Moerkerke, G.; Vincx, M.; Jacobs, P.; Henriet, J. P. (2000). Intensive evaluation of the evolution of a protected benthic habitat: HABITAT, in: Marine Habitat Committee Report of the Study Group on Marine Habitat Mapping, The Hague, The Netherlands 10-13 April 2000. CM Documents - ICES, 2000(E:06): pp. 83-91, meer
 • Van Lancker, V. R. M.; Honeybun, S.D.; Moerkerke, G. P. M. (2000). Sediment transport pathways in the Broers Bank - Westdiep coastal system: preliminary results, in: Trentesaux, A. et al. (Ed.) Marine Sandwave Dynamics, International Workshop, March 23-24 2000, University of Lille 1, France. Proceedings. pp. 205-212, meer
 • Van Lancker, V. R. M.; Jacobs, P. (2000). The dynamical behaviour of shallow-marine dunes, in: Trentesaux, A. et al. (Ed.) Marine Sandwave Dynamics, International Workshop, March 23-24 2000, University of Lille 1, France. Proceedings. pp. 7, meer
 • Polfliet, T. (1998). Modellering van de verdeling van golfenergie en carbonaatfacies in de Bahamas (Brits Gemenebest). MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Sedimentaire Geologie en Ingenieursgeologie: Gent. 62 pp., meer
 • Van Bavinchove, B. (1993). Event stratigrafie van het Onder-Eoceen, Belgisch continentaal plat. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Sedimentaire Geologie en Ingenieursgeologie: Gent. 114 + bijlagen pp., meer

Projecten (3)  Top | Publicaties 
 • BENCORE: Belgian Network for Coastal Reseach, meer
 • Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria., meer
 • Marine@Ugent: UGent Marine Sciences Center of Excellence, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten