IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (EWI-IWT)
www.iwt.be
Out of use record
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaande instituten (2)
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (EWI-FWO), meer
Agentschap Innoveren en ondernemen (VLAIO), meer

Engelse naam: Intistute for Innovation by Science and Technology
Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), meer
Vorige naam: Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT), meer

Thesaurustermen (3) : Financing; Funding; Innovation
Geografische term : België, Vlaanderen [Marine Regions]
Type: Administratief

Projecten (127)  Top 
 • AquaRoman: Ontwikkeling van nieuwe productconcepten gebaseerd op de verbetering van de robuustheid van aquatische organismen en van het management van hun omgeving, meer
 • Artificiële riffen in relatie tot de infauna van aangrenzende zachte substraten: de rol van wijzigingen in predator-prooi interacties versus wijzigingen in fysico-chemisch habitat., meer
 • Biobeschikbaarheid en accumulatie van dissocieerbare organische contaminanten in de estuariene vis, Cyprinodon variegatus, meer
 • CcASPAR: Climate change and changes in spatial structures research project, meer
 • CIVIS: Communicatie en Innovatie met het oog op het verduurzamen van de zeeVISserijsector, meer
 • Connectiviteit en demografische stabiliteit van Noordzee tong populaties, meer
 • De genomica van lokale adaptatie bij een mariene demersale vis, meer
 • De hyperbenthische gemeenschappen van de Noordzee, meer
 • De hyperbenthische gemeenschappen van stranden: structuur en interactie met demersale vissen en epibenthische macro-Crustacea, meer
 • De invloed van habitat-omvang, genmigratie en een metapopulatie-structuur op de genetische diversiteit van lokale zoöplanktonpopulaties, meer
 • De Laat-Quartaire paleomilieuvariaties langs de Zuid-Amerikaanse westelijke continentale rand: Een reconstructie aan de hand van dinoflagellatencysten en TEX86, meer
 • De mariene vispathogeen Pasteurella piscicida: identificatie serologie en virulentie, meer
 • De optimalisatie van het maaibeheer van waterlopen, meer
 • De rol van fungi bij de afbraak van Riet (Phragmites australis) in het Schelde-estuarium.De rol van fungi bij de afbraak van Riet (Phragmites australis) in het Schelde-estuarium, meer
 • De structuur en evolutie van transferzones en hun betekenis voor de ontwikkeling van tektonische bekkens., meer
 • Detailstudie van lacustriene hellingsinstabiliteiten: Systematische classificatie en paleoseismische reconstructie in zuidelijk Chili, meer
 • Diatomeeën als indicatoren voor de laat-kwartaire milieugeschiedenis van antarctica : constructie van een regionale kalibratie-dataset en reconstructie van milieuveranderingen op basis van meersedimenten, meer
 • Dieetsamenstelling en voorkeuren van het wilde konijn (Oryctolagus cuniculus L.) en zijn belang voor facilitatie door grote herbivoren, meer
 • Diepzee Archaea en bacteria: microbiële ecologie en functionaliteit in carbonaatophopingen in de Golf van Cadiz, meer
 • Diversiteit en processnelheid in een detritusvoedselweb : relaties tussen nematoden en heterotrofe bacteriën bij de decompositie van organisch materiaal, meer
 • Dynamiek en regeneratiepotentieel van mangroven - horizontale vegetatiestructuur-analyse van juveniele en adulte individuen en onderzoek naar regeneratie-beperkende factoren, meer
 • Dynamische modellering van de chemische speciatie en opname van metalen door vissen, meer
 • Dynamische modellering van de effecten van toxicanten op aquatische ecosystemen, meer
 • Ecologische houtanatomie van mangroven. Onderzoek naar de hydraulische architectuur en zijn dendrochronologische potentieel, meer
 • Ecologische studie van de grondels (Teleostei : Gobioidea) in een oostafrikaans mangrovesysteem (Gazi Bay, Kenya), meer
 • Een experimentele studie van de koolstofbalans in hoog-arctische ecosystemen blootgesteld aan een warmer klimaat, meer
 • Een fysiologisch gebaseerd farmacokinetisch model voor de opstapeling van microcontaminanten en immunologische effecten in gewone zeehonden (Phoca vitulina) en bruinvissen (Phocoena phocoena), meer
 • Een nieuw DOEL! Optimale lay-out van een park golfenergieconvertoren, meer
 • Een studie van de structuur van de Belgische korst door lokale seismische tomografie, meer
 • Efemerale neustonische macrofaunagemeenschappen op drijvende wieren, meer
 • Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, meer
 • Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, meer
 • Effect van organische complexatie op de chemische speciatie en de biologische beschikbaarheid van metalen in aquatische systemen, meer
 • Effect-evaluatie van perfluorverbindingen bij mariene en estuariene organismen, meer
 • Effects of elevated zinc concentrations in soil on the potential nitrification rate: identification of biological availability and mechanisms of tolerance, meer
 • Endocriene verstoring bij het invertebraat estuarien organisme Neomysis integer (Crustacea, Mysidacea), meer
 • ERA-IB-2: ERA-Net for Industrial Biotechnology 2, meer
 • ERA-IB: ERA-Net for Industrial Biotechnology, meer
 • ERA-MBT: Marine Biotechnology ERA-NET, meer
 • Evolutionaire dynamiek van macro-ecologische niches bij zeewieren, meer
 • Evolutionair-morfologische strategieën aan de basis van extreme bouwplannen: bouw van het voedselopname-apparaat bij Syngnathidae, meer
 • Exploring the diversity of methane-oxidizing bacteria in marine environments for industrial biotechnologie, meer
 • Fylogenie van de Typhloplanoida Bresslau 1933 (Plathelminthes), meer
 • Fylogeografie van een Holarctische kabeljauwachtige, de kwabaal Lota lota L., op basis van genetische merkers, meer
 • GEC's in de Noordzee, nog niet zo GEK! Optimalisatie van een golfenergieconvertor (GEC) voor de zuidelijke-Noordzeecondities, meer
 • Genese van diepzeeriffen in het Porcupine bekken (Ierland) in relatie met methaan migratie en de implicatie voor fossiele equivalenten, meer
 • Genetische diversiteit in sponzen geassocieerd met koud-water koraalecosystemen, meer
 • GLEMEpore: Effecten van glaciale erosie op meiobenthische gemeenschappen van polaire kustregio's, meer
 • Habitatgeschiktheidsmodellen voor de analyse en voorspelling van macrobenthos in de Noordzee, meer
 • HALOSYDNE: Kweek van oesterlarven en conditionering van oesters (Crassostrea gigas) op verschillende verse en gevriesdroogde algen, meer
 • Hellingsinstabiliteiten en massatransport langsheen glaciale continentale randen, meer
 • Het belang van artificiële harde substraten op de Noordzeebodem voor de ecologie van de ichtyofauna, meer
 • Het effect van basale processen op gletsjerbeweging: ontwikkeling en toepassing van een geïntegreerd model van ijsvloei, subglaciale hydrologie en sedimentdeformatie, meer
 • Het kwantitatieve belang van het Schelde-estuarium voor mariene vispopulaties: een analyse voor de grondelsoort Pomatoschistus minutus aan de hand van geochemische merkers, meer
 • Het macrozoöbenthos van zandbanken voor de Belgische kust, met nadruk op de trofische relatie met overwinterde zeevogels, meer
 • Intensieve kweek van garnalen met volledige recirculatie, meer
 • Interactie tussen biodiversiteit van het meiobenthos (in casu Nematoda) en toerisme op drie Europese zandstranden, meer
 • Interactions between meiobenthic diversity (in casu Nematoda) and tourism on three European sandy beaches, meer
 • Interferentie met quorum sensing ter preventie en bestrijding van infecties in de aquacultuur, meer
 • Intraspecifieke genetische variabiliteit van de grondelsoorten Pomatoschistus minutus en P. Lozanoi van het Belgisch en Europees continentaal plat, meer
 • Invloed van pollutie op de spermakwaliteit en voortplantingscapaciteit bij de driehoeksmossel (Dreissena polymorpha Pallas), meer
 • Karakterisatie en dynamiek van de metaaltoxiciteit in karpers op basis van genexpressieprofielen, meer
 • Karakterisatie van verschillende rotiferenstammen en documentatie van de genetische diversiteit in commerciële rotiferenpopulaties, meer
 • Kleinschalige sedimentdynamiek in relatie tot objectbegraving op de zeebodem (Belgisch Continentaal Plat), meer
 • Klimaatsschommelingen, productiviteit en voedselwebstructuur in het Tanganyikameer, meer
 • Kwantificering en modellering van de sedimentologische en morfologische dynamiek van getijdemoerassen in het Schelde-estuarium, meer
 • Laat-cenozoïsche evolutie van het zuidelijke Porcupine bekken, ten zuidwesten van Ierland, seismostratigrafie en sedimentaire dynamiek van een passieve periglaciale rand, meer
 • Larvicultuur van de tarbot (Scophthalmus maximus) : Zoötechnische en microbiologische aspecten van probionten, meer
 • Late-Cenozoïc evolution of the Southern Porcupine Basin, SW off Ireland: Seismic stratigraphy and sedimentary dynamics of a passive periglacial margin, meer
 • Laterale fluxen van Si: de invloed van bodemgebruik op verschillende tijdschalen, meer
 • Lipiden en verzuurbehoeften bij bivalven, meer
 • Macro- en micro-evolutie van de mariene kieuwparasiet Gyrodactylus (Monogenea, Plathyhelmintes), meer
 • Macrofytenpatches als biogeochemische hotspots: impact op waterkwaliteit van rivieren?, meer
 • Macrogeografische variatie en populatiegenetica van Littorina striata en Melarhaphe neritoides (Mollusca : Prosobranchia), meer
 • Management van de kwaliteit van zwemwater aan de Belgische kust, meer
 • Mariene biodiversiteit : de hyperbenthische gemeenschappen van continentale hellingen, meer
 • Migratie en expulsie van fluïda ter hoogte van de accretiewig ten westen van Marokko: een seismisch-structurele en petrologische benadering, meer
 • Modellering van de kwantitatieve en kwalitatieve evolutie van het mangrove ekosysteem met ruimtelijke informatietechnieken, meer
 • Modellering van fijnschalige ecologische processen in estuaria, meer
 • Mound-4D: een ROV-ondersteunde studie naar de 4D architectuur van carbonate mounds, meer
 • Nitrificatie in aquaria en aquacultuursystemen, meer
 • OCEANERA-NET: Ocean Energy ERA-NET, meer
 • Onderwatergeluid als stressor voor mariene vissen, meer
 • Onderzoek naar de effecten van fysico-chemische parameters op transport- en incorporatieprocessen van proxies bij Mytilus edulis gebruikmakend van een multi-proxy benadering en in vitro en in situ experimenten., meer
 • Onderzoek naar lokale genetische adaptaties aan metaalverontreiniging bij riviergrondels (Gobio gobio) uit het Netebekken, meer
 • Ontwikkeling van beslissingsondersteunende technieken voor beoordeling en beheer van waterlopen, meer
 • Ontwikkeling van DNA-chips voor toxiciteitskarakterisatie van chemicaliën bij de gewone karper (Cyprinus carpio), meer
 • Ontwikkeling van een referentiemodel voor de studie van nutritionelebehoeftes bij mariene vissen, meer
 • Ontwikkeling van moleculaire probes voor de detectie van endocriene verstoring bij inheemse vissen, meer
 • Ontwikkeling van neurale netwerk modellen voor de voorspelling van macro-invertebratengemeenschappen voor toepassing in rivierbeheer, meer
 • Opstelling en validering van een ruimtelijk verspreidingsmodel van mariene habitats ter ondersteuning van het ecologisch waarderen van de zeebodem, meer
 • Optimalisatie van kustverdedigingssystemen voor de Vlaamse kust, meer
 • Optimalisatie van micro-analysemethoden voor individuele milieupartikels, meer
 • OWI: Offshore Wind Infrastructure, meer
 • Paleolimnologische reconstructie van Holocene klimaatveranderingen en hun effect op de ijskapdynamiek en lacustriene microbiële gemeenschappen in Lützow Holm Bay (Oost-Antarctica), meer
 • Perifyton en Biovlok: een geïntegreerd systeem voor de verwijdering van nutriënten en simultane productie van visvoeder in de aquacultuur, meer
 • Perifyton: een geïntegreerd systeem voor de verwijdering van nutriënten en simultane productie van visvoeder in de aquacultuur, meer
 • Populatiedynamische en adaptieve genetische variatie bij de bedreigde Europese paling, meer
 • Populatiestructuur en dynamiek van enkele bacterivore nematoden langsheen de Noordzeekust en aanpalende estuaria, meer
 • Predatie door macrozoöplankton: een studie van de ecologische en evolutionaire gevolgen van de macrozoöplanktongemeenschapsstructuur op fytoplankton en de componenten van de microbiële lus, meer
 • Probabilistische innameschatting van omega-3 vetzuren en contaminanten door de consumptie van vis en zeevruchten in België (RiskBenefit), meer
 • Pulsvisserij: bepalen van de veiligheidsmarges voor mariene organismen en van de optimale puls voor het vangen van tong (Solea solea L.), meer
 • Remote Sensing van sediment in suspensie in het Schelde estuarium, meer
 • Reproductieve, genetische en fenotypische variatiepatronen in relatie tot toxiciteit bij Pseudo-nitzschia pungens, meer
 • Resolutieverhogende lokalisatietechnieken voor navigatie, meer
 • Rol van een zoetwaterschor in de siliciumcyclus in het Schelde-estuarium, meer
 • Ruimtelijke en temporele genetische structuur van Europese paling (Anguilla anguilla L.) aan de hand van microsatelliet DNA en allozymatische merkers, meer
 • SeArch: Archeologisch erfgoed in de Noordzee, meer
 • Sediment- en morfodynamiek van schorren in het Schelde-estuarium : begroting en voorspelling, meer
 • Sedimenttransport onder invloed van onregelmatige golven, meer
 • Slope instability and mass wasting events along glacial continental margins, meer
 • Spatio-temporele variabiliteit en populatie dynamica van de Abra alba - Mysella bidentata gemeenschap op het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Specialisaties bij extreme kopmorfologie: een gedetailleerde functioneel morfologische studie over de voedselopname bij zeepaarden en zeenaalden (Syngnathidae)., meer
 • Structurele en functionele biodiversiteit van copepodengemeenschappen op het Belgisch Continentaal Plat (Noordzee), meer
 • Structuurkenmerken en pollutie als sturende factoren voor het voorkomen van macroinvertebraten., meer
 • Sturen van de microbiële gemeenschap in een rotiferenkweek (Brachionus plicatilis), meer
 • Successie -en rekolonisatiemechanismen van het macrobenthos in slikken, meer
 • Successieve cambia als basis voor een ecologisch succesvol watertransportsysteem in de mangrove Avicennia, meer
 • TECHVIS: TECHnische innovaties voor een transitie naar een duurzame zeeVISserijsector, meer
 • Temporele variatie in het meiobenthos langsheen een bathymetrisch transect ('Hausgarten', Arctica): impact van klimaatoscillaties, meer
 • The influenxe of the diet on reproduction egg quality and larval in macrobrachium rosenbergii and penaeus vannamei., meer
 • Theoretische en experimentele studie van de destabilisatie van methaanhydrasen op de zeebodem, meer
 • Toepassing en ontwikkeling van evolutionaire algoritmen in Artificiële Neurale Netwerken voor de voorspelling van macro-invertebraten in rivieren, meer
 • Trofische relaties tussen harpacticoide copepoden en bacteriën in benthische voedselwebben, meer
 • Trophic transfer of microplastics and the ecological impacts on flatfish, meer
 • Vergelijkend ecomorfologisch onderzoek naar de voedselopname bij grondels (Teleostei : Gobiidae), meer
 • Voedingsecologie en populatiedynamica van de brakwateraasgarnaal Neomysis integer in relatie tot de maximum turbiditeitszone van estauria, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Projecten