afdeling Onderzoeksinfrastructuur | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

afdeling Onderzoeksinfrastructuur

De afdeling Onderzoeksinfrastructuur van het VLIZ verleent logistieke steun aan zeeonderzoekers door in te staan voor het beheer, het onderhoud en de ondersteuning bij het gebruik van onderzoeksfaciliteiten en -apparatuur.

De afdeling Onderzoeksinfrastructuur coördineert de toegang tot de land- en zeegebonden onderzoeksinfrastructuur die het VLIZ ter beschikking stelt aan de Vlaamse en internationale gemeenschap van zeeonderzoekers.

Aanbod:

  • Het multidisciplinair kustonderzoeksschip Simon Stevin, dat operationeel is in het Belgisch deel van de Noordzee, het Westerschelde estuarium en met uitbreiding in de Zuidelijke Bocht van de Noordzee en het oostelijk deel van het Kanaal. De afdeling is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk programma en het beheer van de onderzoeksapparatuur aan boord.
  • De Zeekat, een Rigid Inflatable Boat, die zowel vanop de RV Simon Stevin als autonoom kan opereren en waarmee onderzoek in havens en op de Schelde kan worden ondersteund.
  • De toegang tot andere vaartuigen en ships of opportunity faciliteren.
  • Een brede waaier aan marien wetenschappelijke meet- en staalnameapparatuur.
  • De core repository, een koelcel voor het bewaren van oceanografische boorkernen.
  • De uitbouw van het Marien Station Oostende, een marien onderzoeksstation waar wetenschappers toegang hebben tot droge en natte laboratoria en over zeewater kunnen beschikken om experimenten in gecontroleerde omstandigheden uit te voeren.
  • Het Marine Information and Data Acquisition System (MIDAS), een datasysteem dat aan boord van de RV Simon Stevin de navigatiedata, meteorologische en oceanografische gegevens bewaart in een databank en die gegevens toegankelijk maakt voor de wetenschappers. Het systeem laat tevens toe om de onderzoeksactiviteiten te registreren en het vaarschema te documenteren.
  • Een bestelwagen en een terreinwagen die voor wetenschappelijke doeleinden ter beschikking gesteld worden.
  • De afdeling Onderzoeksinfrastructuur is partner in Europese en internationale projecten en netwerken en sluit samenwerkingsverbanden af die belangrijk zijn voor de werking en de inzetbaarheid van de RV Simon Stevin, de ROV Genesis en alle onderzoeksinfrastructuur.
  • Het bijdragen aan de mariene componenten van de Europese onderzoeksinfrastructuren (ICOS, LifeWatch en EMBRC)

Stafmedewerkers:

Afdelingshoofd en contact: André Cattrijsse

Medewerkers