Document of bibliographic reference 116001

BibliographicReference record

Type
Bibliographic resource
Type of document
Reports
Type of document
Annual report
BibLvlCode
MS
Title
Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet rijkswateren. Meetplan 2007
Abstract in other language
Ten behoeve van het programma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) zijn in de zoete en zoute Nederlandse rijkswateren een chemisch, fysisch en biologisch meetnet ingericht. De verantwoording voor de uitvoering van het monitoringsprogramma ligt bij Rijkswaterstaat RIZA (zoete rijkswateren) en Rijkswaterstaat RIKZ (zoute rijkswateren). Uitgangspunt voor het meetprogramma in de zoete rijkswateren is de nota Monitoring Zoete Rijkswateren (RWS RIZA nr.99.004), aangepast aan de wijzigingen die voortkomen uit de in 1996 uitgevoerde actualisatie. Uitgangspunt voor het meetprogramma in de zoute rijkswateren is het laatste evaluatie-en stategiewerkdocument (RWS RIKZ 96.034) aangevuld met de MLC-lijsten die t.b.v. de Kaderrrichtlijn Water zijn opgesteld.
Bibliographic citation
(2007). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet rijkswateren. Meetplan 2007. Werkdocument RIKZ, 2007.002. RIZA werkdocument, 2007.004. 234 + bijlagen pp.
Topic
Marine
Brakish water
Access rights
open access
Is accessible for free
true

thesaurus terms

term
Monitoring (term code: 5312 - defined in term set: ASFA Thesaurus List)

Document metadata

date created
2007-10-25
date modified
2018-02-12