Institute record of Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Information

Type
Organization
Type
https://marineinfo.org/ns/institutes/types
Name
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Name
Research Institute for Nature and Forest@en
Acronym
LNE-INBO
Parent institute
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving
Address
Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel, Belgium
Contact numbers
Telephone
+32-(0)2-430 26 37
Email
info@inbo.be
Location
latitude
50.8420055
longitude
4.3341463
Description @en
The Research Institute for Nature and Forest (INBO) was founded in 2006 and focuses on the sustainable management and the use of nature. INBO primarily works for the Flemish government, but as a Flemish research and knowledge institute, INBO also performs research and provides knowledge to policy makers and other interested stakeholders. The institute provides information for international reports and to local authorities and supports organisations with regard to nature management, forestry, agriculture, hunting and fisheries. The marine research focuses on the impact of human activities on coastal breeding birds and sea bird populations; migration bottlenecks; habitat use and recovery of (diadromous) fish in estuaries; landscape dynamics in coastal dunes; flora and fauna in coastal nature reserves; management evaluation, ecological objectives, recovery, state and trend evaluation in estuaries. The Species Diversity research team focuses on the study of seabirds at sea, breeding seabirds and coastal birds. It monitors population trends and studies anthropogenic impact, food ecology, habitat use and migration patterns. The monitoring activities contribute to the Marine Strategy Framework Directive, the Birds and Habitats Directives and the environmental status of the North East Atlantic (OSPAR QSR). Within this context, INBO concluded important cooperation agreements with several national and international research institutes. The research team Estuaria is mainly working in the framework of the long-term vision for the Scheldt estuary, the updated Sigmaplan, the Water Framework directive and the Birds and Habitats directives. The integrated monitoring system of the macrobenthos, water birds, vegetation and habitats or ecotopes provides information for the evaluation of the state and trends of the environment and the licensing policy in order to set objectives and metrics for European directives, the ecological recovery strategy for the Scheldt estuary and the design, planning and evaluation of the associated measures. The research contributes to the research and monitoring (O&M) effort of the Flemish-Dutch Scheldt Commission (VNSC) and is performed in collaboration with numerous partners. The research team Aquatic Management performs ichthyologic research in estuaries: research on habitat use and recovery; migration and migration bottlenecks; effects of pumping stations and hydropower; the preparation of species recovery and species management plans (e.g. eel management plan). The Landscape Ecology and Nature Management research team focuses on the landscape dynamics in the coastal dunes (including hydrology and geomorphology), the inventory and mapping of vegetation and focus species along the Flemish coast, and providing scientific support for conservation management and restoration. The research group Monitoring and Restoration of Aquatic Fauna conducts policy-related scientific research on the monitoring of fish in estuaries. Within the framework of various national and international directives fish assemblagesare surveyed to map the state of aquatic wildlife. Migration pattern and spawning activities are studied for diadromic species (especially twaite shad). In the frame work of the long-term vision for the Sea Scheldt estuary and the updated Sigmaplan, the evolution of fish assemblages are monitored in flood control areas with a controlled reduced tide and in newly created floodplains and wetlands i.e. compensation measures to assure ecological recovery of the estuary. The Open Science Lab for Biodiversity (oscibio, https://oscibio.inbo.be/) offers technical support to research projects it participates in (such as LifeWatch, RIPARIAS, GloBAM and the Belgian Biodiversity Platform). This support is mainly focused on data management, the publication of open data and the development of research software. Its approach is open by default, international, and community-oriented, with the goal of making biodiversity research more efficient and reproducible.
Description @nl
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) werd opgericht in 2006 en richt zich op het duurzaam beheer en gebruik van de natuur. INBO werkt in de eerste plaats voor de Vlaamse overheid, maar als Vlaamse onderzoeks- en kennisinstelling verricht INBO ook onderzoek en levert het kennis aan beleidsmakers en andere geïnteresseerde stakeholders. Verder levert het instituut informatie voor internationale rapporten en aan lokale overheden en ondersteunt het organisaties op het gebied van natuurbeheer, bosbouw, landbouw, jacht en visserij. Het mariene onderzoek richt zich op de impact van menselijke activiteiten op broedvogels en zeevogelpopulaties aan de kust; migratieknelpunten; habitatgebruik en herstel van (diadrome) vissen in estuaria; landschapsdynamiek in kustduinen; flora en fauna in natuurgebieden aan de kust; evaluatie van beheer, ecologische doelstellingen, herstel, toestand en trend in estuaria. Het onderzoeksteam Soortendiversiteit richt zich op de studie van zeevogels op zee, broedende zeevogels en kustvogels. Het monitort populatietrends en bestudeert antropogene effecten, voedselecologie, habitatgebruik en migratiepatronen. De monitoringactiviteiten dragen bij tot de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, de Vogel- en de Habitatrichtlijn en de milieutoestand van het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (OSPAR QSR). In deze context heeft INBO belangrijke samenwerkingsovereenkomsten gesloten met verschillende nationale en internationale onderzoeksinstituten. Het onderzoeksteam Estuaria werkt vooral in het kader van de langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium, het geactualiseerde Sigmaplan, de Kaderrichtlijn Water en de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Het geïntegreerde monitoringsysteem van het macrobenthos, de watervogels, de vegetatie en de habitats of ecotopen levert informatie voor de evaluatie van de toestand en de trends van het milieu en het vergunningenbeleid met het oog op het vastleggen van doelstellingen en maatstaven voor de Europese richtlijnen, de ecologische herstelstrategie voor het Schelde-estuarium en het ontwerp, de planning en de evaluatie van de bijbehorende maatregelen. Het onderzoek draagt bij tot de onderzoeks- en monitoringinspanning (O&M) van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) en wordt uitgevoerd in samenwerking met tal van partners. Het onderzoeksteam Aquatisch Beheer voert ichtyologisch onderzoek uit in estuaria: onderzoek naar habitatgebruik en herstel; migratie en migratieknelpunten; effecten van gemalen en waterkracht; het opstellen van herstel- en soortbeheerplannen (bv. palingbeheerplan). Het onderzoeksteam Landschapsecologie en Natuurbeheer richt zich op de landschapsdynamiek in de kustduinen (inclusief hydrologie en geomorfologie), het inventariseren en in kaart brengen van vegetatie en aandachtssoorten langs de Vlaamse kust, en het bieden van wetenschappelijke ondersteuning voor natuurbeheer en herstel. De onderzoeksgroep Monitoring en Herstel van Aquatische Fauna verricht beleidsmatig wetenschappelijk onderzoek naar de monitoring van vissen in estuaria. In het kader van diverse nationale en internationale richtlijnen worden vispopulaties onderzocht om de toestand van de aquatische fauna in kaart te brengen. Voor diadrome soorten (met name fint) worden migratiepatronen en paaiactiviteiten bestudeerd. In het kader van de langetermijnvisie voor het Zeeschelde-estuarium en het geactualiseerde Sigmaplan wordt de evolutie van de vispopulaties in overstromingsgebieden met gecontroleerd gereduceerd getij en in nieuw aangelegde overstromingsgebieden en wetlands gemonitord, d.w.z. compensatiemaatregelen om het ecologisch herstel van het estuarium te verzekeren. Het Open Science Lab for Biodiversity (oscibio, https://oscibio.inbo.be/) biedt technische ondersteuning aan onderzoeksprojecten waaraan het deelneemt (zoals LifeWatch, RIPARIAS, GloBAM en het Belgisch Biodiversiteitsplatform). Deze ondersteuning is vooral gericht op gegevensbeheer, de publicatie van open gegevens en de ontwikkeling van onderzoekssoftware. De aanpak is standaard toegankelijk, internationaal en gemeenschapsgericht, met als doel het onderzoek naar biodiversiteit efficiënter en beter reproduceerbaar te maken.

Institutes

Child organizations
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Advies en Informatie
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Advies en Informatie
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Dienst Interne Controle
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Dienst Managementondersteuning
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Faunabeheer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Stafdienst
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Aquatisch Beheer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Estuaria
Vlaamse overheid; Onderzoeksgroep Monitoring en Herstel Aquatische fauna

Events

LifeWatch.be User & Stakeholders Meeting
3de Europees kampioenschap Meeuwenschreeuwen
6th European Conference on Ecological Restoration : Towards a sustainable future for European ecosystems. Providing restoration guidelines for Natura 2000 habitats and species
Building a European Marine Observation and Data Network ‘EMODnet’: Biological Data Analysis Workshop
DTO-BioFlow Kick-off meeting - Integration of biodiversity monitoring data into the Digital Twin Ocean
EBR II Conference - Empowering Biodiversity Research
EMODNet Biological Data Products Workshop
Empowering Biodiversity Research
European Seagull Screeching Championships 2024
International Dune Conference - Changing Perspectives in Coastal Dune Management
Joint ICES/OSPAR Expert Group on Seabirds (JWGBIRD)
Joint OSPAR/HELCOM/ICES Working Group on Seabirds
LifeWatch Biodiversity Day 2021: biologging & camera trapping
LifeWatch Biodiversity Day 2022: Habitat mapping - POSTPONED
LifeWatch Biodiversity Day 2023: Habitat mapping
LifeWatch Biodiversity Day 2024: Taxonomy
LifeWatch.be User & Stakeholders Meeting 2020 - ONLINE EVENT
Persconferentie LifeWatch - Meeuwen
Persmoment: ikhebeenvraag.be
Plechtige ondertekening samenwerkingsovereenkomst INBO-VLIZ
Seabird Group 10th International Conference
Second BeNCoRe Conference: Geographic Information Systems in Coastal and Marine Research and Management
The North Sea, field lab for marine protection
West-Vlaamse Natuurstudiedag
Westbanks Integrative Workshop
ZEEKERWETEN - burgerwetenschap aan de kust

Members

Tim Adriaens
role:
Bart Aelterman
role:
Raf Baeyens
role:
Olja Bezdenjesnji
role:
Jan Breine
role:
Rein Brys
role:
Dimitri Buerms
role:
David Buysse
role:
Emma Cartuyvels
role:
Johan Coeck
role:
Wouter Courtens
role:
Robin Daelemans
role:
Joram De Beuckelaer
role:
Nico De Maerteleire
role:
Nico De Regge
role:
Bruno De Vos
role:
Aaike De Wever
role:
Luc Denys
role:
Peter Desmet
role:
Koenraad Devos
role:
Silke Dupont
role:
Ruben Elsen
role:
Joris Everaert
role:
Linde Galle
role:
Emilie Gelaude
role:
Oberon Guenens
role:
Ralf Gyselings
role:
Kenny Hessel
role:
Maurice Hoffmann
role:
Wim Jambon
role:
Kjell Janssens
role:
Isabel Lambeens
role:
Michael Leone
role:
Suzanna Lettens
role:
Yves Maes
role:
Rhea Maesele
role:
Kelly Meijvisch
role:
Linda Meiresonne
role:
Amber Mertens
role:
Wim Mertens
role:
Helen Michels
role:
Ans Mouton
role:
Nicolas Noé
role:
Damiano Oldoni
role:
Thierry Onkelinx
role:
Isabelle Papadopoulos
role:
Ine Pauwels
role:
Frederic Piesschaert
role:
Simon Plaetinck
role:
Sam Provoost
role:
Paul Quataert
role:
Lien Reyserhove
role:
Karen Robberecht
role:
Karen Robberechts
role:
Diederik Rosseel
role:
Kevin Scheers
role:
Vincent Smeekens
role:
Jan Soors
role:
Geert Spanoghe
role:
Jeroen Speybroeck
role:
Maarten Stevens
role:
Francis Turkelboom
role:
Alexander Van Braeckel
role:
Frank van de meutter
role:
Marc Van de walle
role:
Erika Van den Bergh
role:
Loïc van Doorn
role:
Wouter Van Gompel
role:
Peter Van Gossum
role:
Stijn Van Hoey
role:
Gunther Van Ryckegem
role:
Gerlinde Van Thuyne
role:
Bart Vandevoorde
role:
Nicolas Vanermen
role:
Joost Vanoverbeke
role:
Harry Vercruijsse
role:
Edward Vercruysse
role:
Pieterjan Verhelst
role:
Pieter Verschelde
role:
Hilbran Verstraete
role:

Expertise

Biodiversity
defined term set: MOG Topics
term code: 181484
Dunes
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 2533
Ecosystem functioning
defined term set: MOG Topics
term code: 181495
Forests
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 9514
Hydrodynamics
defined term set: MOG Topics
term code: 181504
Marine birds
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 4992
Nature conservation
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 5438
Pollution
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 6383
Sediment mechanics/dynamics
defined term set: MOG Topics
term code: 181521
Wetlands
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 9306
geographic terms
Belgium, Flanders

Special collections

available through EurOBIS
EMODNET
ENCORA
ENCORA: BENCORE
Fishery
Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning
Marine expertise
Marine expertise: Speciality: Biological oceanography
Marine expertise: Type: Flemish scientific institution
Methods and techniques
ScheldeMonitor
Waterbouwkundig Laboratorium

record metadata

date created: 2004-04-29
date modified: 2018-07-02