Institute record of Onderzoeksgroep Mariene Biologie

Information

Type
Organization
Type
https://marineinfo.org/ns/institutes/types
Name
Onderzoeksgroep Mariene Biologie
Name
Marine Biology Research Group@en
Acronym
UGent-MARBIOL
Parent institute
Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie
Address
Campus De Sterre, S8, Krijgslaan 281, 9000 Gent, Belgium
Contact numbers
Telephone
+32-(0)9-264 85 28
Fax
+32-(0)9-264 85 98
Email
isolde.degrem@ugent.be
Location
latitude
51.0266590
longitude
3.7139150
Description @en
The Marine Biology research group (MARBIOL) performs ecological and systematic research on marine ecosystems. Since its foundation in the 1970s, there has been a geographical expansion of the study areas (North Sea to tropical and polar regions, including deep-sea ecosystems) and a shift from morphological, taxonomic and ecological studies based on field observations towards process-oriented and functional studies with an experimental, bio(geo)chemical and molecular approach. The policy-oriented questions regarding sustainable fisheries, marine spatial planning and nature conservation constitute important elements in the valorisation of the fundamental research conducted by the group. The research focuses on three research pillars:
  • Biodiversity and ecosystem functioning: Marine biodiversity loss and invasive species are a concern for ecosystem functioning, jeopardising the provision of ecosystem goods and services and therefore affecting human well-being. By performing laboratory and field experiments and observational studies, a better understanding of the marine ecosystem is aimed for, giving the baseline and best practice to underpin sound ecosystem management. In this context, the group studies food web structure and flow of energy, species interactions, dispersal ecology, population dynamics, acclimation and adaptation, taxonomy, patterns of diversity and community structure, diversity-ecosystem functioning relationships, resistance and resilience of populations, communities and ecosystem functioning, carbon and nutrient cycling, and carbon sequestration in marine sediments;
  • Anthropogenic impact and climate change: MARBIOL focuses on advancing the field of climate change ecology and anthropogenic impact assessment in general, as marine communities are under increasing pressure. The group has a specific interest in how ecosystems, and specifically benthic systems, communities and species, cope with those changes at the level of individuals and populations and how these form ecological patterns across spatial scales. The research includes the study of the effects of microplastics, the impact of deep-sea mining, the effect of offshore wind farms and anthropogenic underwater noise, the impact of fisheries and aquaculture, impacts of specific aspects of global change such as ocean acidification and warming, sea ice decline and glacier retreat on functioning of marine ecosystems, species interactions and energy flow in marine food webs;
  • Marine resource and environmental management: The group aims to improve insights into the complexities of marine resources (and related activities) and environmental management in order to provide guidance for sustainable value creation. Understanding the interplay between all stakeholders (policy, science, industry and society) and underlying impacts of marine resource exploitation is key to a sustainable use of the sea. In this context, research focus is on deep-sea mining,marine renewable energy, environmental monitoring, fisheries, aquaculture, sand extraction and the role of biodiversity for coastal restoration.
Description @nl
De afdeling Mariene Biologie (MARBIOL) verricht ecologisch en systematisch onderzoek naar mariene ecosystemen. Sinds de oprichting in de jaren 1970 vond er een geografische uitbreiding van de studiegebieden plaats (Noordzee tot tropische en polaire gebieden, inclusief diepzee-ecosystemen), alsook een verschuiving van morfologische, taxonomische en ecologische studies op basis van veldwaarnemingen naar procesgerichte en functionele studies met een experimentele, bio(geo)chemische en moleculaire benadering. De beleidsgerichte vragen inzake duurzame visserij, mariene ruimtelijke ordening en natuurbehoud vormen belangrijke elementen in de valorisatie van het fundamenteel onderzoek van de groep. Het onderzoek spitst zich toe op drie onderzoekspijlers:
  • Biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen: Het verlies aan mariene biodiversiteit en de verspreiding invasieve soorten vormen een probleem voor het functioneren van ecosystemen, waardoor de levering van ecosysteemgoederen en -diensten in gevaar komt en dus het menselijk welzijn kunnen impacteren. Door laboratorium- en veldexperimenten en observationele studies uit te voeren, wordt gestreefd naar een beter begrip van het mariene ecosysteem, waardoor de basis en de beste praktijken worden verkregen om een gezond ecosysteembeheer te onderbouwen. In dit verband bestudeert de groep de structuur van het voedselweb en de energiestroom, interacties tussen soorten, verspreidingsecologie, populatiedynamiek, acclimatisering en aanpassing, taxonomie, patronen van diversiteit en gemeenschapsstructuur, relaties binnen diversiteit-ecosysteemwerking, weerstand en veerkracht van populaties, gemeenschappen en ecosysteemwerking, koolstof- en nutri├źntencyclus, en koolstofcaptatie in mariene sedimenten;
  • Antropogene impact en klimaatverandering: MARBIOL wil vooruitgang boeken op het vlak van de klimaatveranderingsecologie en de beoordeling van antropogene effecten in het algemeen, aangezien mariene gemeenschappen steeds meer onder druk komen te staan. De groep heeft specifieke belangstelling voor de manier waarop ecosystemen, en specifiek bentische systemen, gemeenschappen en soorten, omgaan met die veranderingen op het niveau van individuen en populaties en hoe deze ecologische patronen vormen over ruimtelijke schalen. Het onderzoek omvat de studie van de effecten van microplastics, de impact van diepzeemijnbouw, het effect van offshore windmolenparken en antropogeen onderwatergeluid, de impact van visserij en aquacultuur, de effecten van specifieke aspecten van wereldwijde veranderingen zoals verzuring en opwarming van de oceaan, afname van zeeijs en terugtrekking van gletsjers op het functioneren van mariene ecosystemen, interacties tussen soorten en de energiestroom in mariene voedselwebben;
  • Beheer van mariene hulpbronnen en milieu: De groep streeft naar een beter inzicht in de complexiteit van mariene hulpbronnen (en aanverwante activiteiten) en milieubeheer om sturing te geven aan duurzame waardecreatie. Inzicht in de wisselwerking tussen alle belanghebbenden (beleid, wetenschap, industrie en samenleving) en de onderliggende effecten van de exploitatie van mariene hulpbronnen is essentieel voor een duurzaam gebruik van de zee. In deze context is het onderzoek gericht op diepzeemijnbouw, hernieuwbare mariene energie, milieumonitoring, visserij, aquacultuur, zandwinning en de rol van biodiversiteit voor kustherstel.

Institutes

Child organizations
Universiteit Gent; Doctoral Programme on Marine Ecosystem Health and Conservation
Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Afdeling Mariene Biologie; Erasmus Mundus MSC in Marine Biodiversity and Conservation

Events

LifeWatch/WoRMS editor workshop: Nemys
14th International Meiofauna Conference
Dag van de Wetenschap 2017 - Marien Onderzoek: Veranderende Zee
EMBRC-BE event
EMODNet Biological Data Products Workshop
Non-indigenous species in the North-East Atlantic
PERSUADE project: eindgebruikersmeeting
PERSUADE project: eindgebruikersmeeting
PlaneetZee@Work - editie 2014-2015
PlaneetZee@Work - editie 2015-2016
PlaneetZee@Work - editie 2015-2016
PlaneetZee@Work - editie 2015-2016
PlaneetZee@Work - editie 2016-2017
Symposium "Human footprint on the seafloor. Keys from the Past, Doors to the Future"
The North Sea, field lab for marine protection
Training course: The Scheldt, an ecological sketch
Westbanks Integrative Workshop

Members

Marleen De Troch
role: Associate Professor
Tom Moens
role: Associate Professor
Ann Vanreusel
role: Professor / Head of Research Group
Bart Beuselinck
role: Research assistant
Jens Boyen
role: Phd student
Ulrike Braeckman
role: Postdoctoral Research Fellow
Sarah Broos
role:
Marius Buydens
role:
Tania Campinas Bezerra
role:
Liesbet Colson
role: PhD student
Marie Cours
role:
Luana Da Costa Monteiro
role: PhD Student
Isolde De Grem
role: Administrative Assistant / Project Administrator
Vicky Derweduwen
role: Administrative Assistant
Arida Fauziyah
role:
Mario Gaitan
role:
Kevin Geldhof
role:
Jolien Goossens
role:
Rodgee Mae Guden
role:
Iene Herman
role:
Christelle Jamar
role:
Thomas Kerkhove
role: PhD Student
Nene Lefaible
role: Scientific staff
Lara Macheriotou
role: PhD student
Lillian Nduku Daudi Mutisia
role:
Yen Nguyen
role:
Anouk Ollevier
role: PhD student
Gabriella Panto
role:
Ellen Pape
role: Scientific project manager / Postdoctoral Scientist
Francesca Pasotti
role: Postdoctoral Research Fellow
Riccardo Pieraccini
role:
Annelien Rigaux
role: Research Assistant / Administrative Assistant
Robyn Sahota
role:
Willem Stock
role:
Tim tkint
role: Scientific project manager / Web Developer
Anna-Maria Vafeiadou
role: PhD student
Carl Van Colen
role: Postdoctoral Academic assistant
Annick Van Kenhove
role: Research Assistant / Administrative Assistant
Yens Vandenboer
role:
Elie Verleyen
role:
J├╝rgen Verstraeten
role: Research Assistant
Bruno Vlaeminck
role:
Ellen Vlaminck
role:
Helena Voet
role: PhD Student
Mirta Zupan
role:

Expertise

(Micro)plastics
defined term set: MOG Topics
term code: 181510
Alien species
defined term set: MOG Topics
term code: 181480
Aquaculture
defined term set: MOG Topics
term code: 181481
Artificial substrata
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 577
Beaches
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 835
Benthos
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 877
Biochemistry
defined term set: MOG Topics
term code: 181483
Biodiversity
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 9471
Biodiversity
defined term set: MOG Topics
term code: 181484
Biogeochemistry
defined term set: MOG Topics
term code: 181485
Blue economy
defined term set: MOG Topics
term code: 181488
Carbon capture
defined term set: MOG Topics
term code: 181489
Climate change
defined term set: MOG Topics
term code: 181490
Deep sea
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 2145
Ecosystem functioning
defined term set: MOG Topics
term code: 181495
Epibenthos
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 2832
Estuaries
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 2895
Fish(eries)
defined term set: MOG Topics
term code: 181496
Food webs
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 3409
Macrobenthos
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 4882
Marine ecology
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 4997
Marine environment
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 4999
Meiobenthos
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 5103
Renewable energy
defined term set: MOG Topics
term code: 181519
Sand banks
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 7155
Sandy beaches
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 7167
Taxonomy
defined term set: ASFA Thesaurus List
term code: 8377
Taxonomy
defined term set: MOG Topics
term code: 181522
Underwater noise & sound
defined term set: MOG Topics
term code: 181524
taxonomic terms
Bacillariophyta [Diatoms]
Copepoda [copepods]
Crustacea [crustaceans]
Molluscs
Nematoda [Nematodes]
Polychaeta [Bristle worms]
Rotifera
geographic terms
ANE, Belgium, IJzer R., Nieuwpoort
ANE, North Sea
Belgium, Zeeschelde
PS, Antarctica

Special collections

available through EurOBIS
EMODNET
ENCORA
ENCORA: BENCORE
Fishery
Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning
Marine expertise
Marine expertise: Speciality: Biological oceanography
Marine expertise: Type: Flemish university
ScheldeMonitor
Waterbouwkundig Laboratorium

record metadata

date created: 2003-11-26
date modified: 2014-04-18