Document of dataset 587

Dataset record

Type
Dataset
title in English
MWTL biological monitoring network Westerschelde: Macrofauna
title in nl
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Macrofauna
Description in nl
MWTL is een landelijke taak die Rijkswaterstaat uitvoert. De inventarisatie van de bodemdieren in de Westerschelde maakt onderdeel uit van het zogenaamde perceel ‘Delta’, waarbij de vier grote zoute en brakke wateren van de delta gemonitord worden: Grevelingenmeer, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde. De monitoring is voor het grootste deel uitbesteed aan het NIOO-CEME te Yerseke. Alleen de bemonstering wordt mede uitgevoerd door Rijkswaterstaat (namelijk schepen, bemanning en apparatuur). Het programma bestaat sinds het najaar van 1990. Het doel van MWTL is om ‘een vinger aan de pols’ te houden van de Nederlandse rijkswateren. Het gaat daarbij om het ontdekken van trends en trendbreuken. Dit is vooral bedoeld om het gevoerde waterbeleid te kunnen evalueren. Daarnaast worden de gegevens verzameld ten behoeve van verplichtingen die uit nationale (Beheerplan Nat van Rijkswaterstaat) en internationale beleid en regelgeving volgen (EU Vogel- en Habitatrichtlijn, EU Kaderrichtlijn Water). Door het NIOO-CEME worden halfjaarlijks zogenaamde datarapporten geleverd waarin geaggregeerde gegevens (soortensamenstelling, dichtheid en biomassa) worden gepresenteerd; tegelijkertijd worden de gegevens in databases ter beschikking gesteld aan RIKZ. In de Westerschelde wordt als volgt gemeten: Er wordt in drie grote plots gemonsterd die samen circa 80% van de oppervlakte van de Westerschelde beslaan. Plot 1 is ongeveer het gedeelte tussen de lijn Vlissingen-Breskens en de lijn Ellewoutsdijk-Braakman, plot 2 is ongeveer het gedeelte tussen de lijn Baarland-Terneuzen en de lijn Hansweert-Perkpolder en plot 3 is ongeveer het gedeelte tussen de lijn Waarde-Walsoorden en de Nederlands-Belgische grens. Binnen ieder plot worden vier dieptestrata onderscheiden: boven –2m NAP, tussen –2 en –5m NAP, tussen –5 en –8m NAP en dieper dan –8m NAP. In ieder stratum worden op steeds opnieuw tien random gegenereerde locaties bodemdierenmonsters verzameld. Per bemonsterings’ronde’ worden dus 120 locaties bemonsterd (3 plots x 4 strata x 10 locaties). Bemonstering vindt ieder voor- (half maart – half mei) en najaar (half augustus – half oktober) plaats. Op de locaties beneden –2m NAP worden de monsters met een boxcorer verzameld, waaruit 3 steekbuizen van doorsnede 8 cm als monsters over 1 mm gezeefd en samengenomen wordt. Boven –2m NAP worden de locaties te voet bezocht en worden drie bodemkernen (tot minstens 30 cm diep) van 8 cm in een monster over 1 mm gezeefd en samengenomen. Alle monsters worden met formaline geconserveerd. Door NIOO-CEME worden de monsters geanalyseerd: bepaling van de soorten, aantallen en biomassa. Van sommige soorten wordt ook de grootte bepaald. De meetmethode staat beschreven in de datarapportages van het NIOO-CEME en de werkplannen van RIKZ die bij de offerteaanvraag voor de uitvoering toegevoegd worden. De basisgegevens (dichtheden [aantal/m2] en biomassa’s g asvrijdrooggewicht/m2] per soort) worden bij RIKZ ontvangen en beheerd door Ing. E.C. Stikvoort (RIKZ Middelburg) en worden tevens opgeslagen in DONAR (Data-opslag natte Rijkswaterstaat). Van de gegevens worden jaarlijks zogenaamde kentallen (jaargemiddelde biomassa’s per diergroep) berekend. Deze zijn via WaterStat te downloaden (www.watermarkt.nl).
Abstract in English
The inventory of macrofauna in the Westerschelde is part of the so-called plot 'Delta', in which the four major saline and brackish waters of the delta monitored: Grevelingenmeer, Oosterschelde, Veere and the Westerschelde. The program was started in the autumn of 1990.
Abstract in nl
De inventarisatie van de bodemdieren in de Westerschelde maakt onderdeel uit van het zogenaamde perceel ‘Delta’, waarbij de vier grote zoute en brakke wateren van de delta gemonitord worden: Grevelingenmeer, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde. Het programma bestaat sinds het najaar van 1990.
Rights
The data can be made available upon approval of the data provider, please contact data@vliz.be.
bibliographicCitation
Sistermans W.C.H. & Craeymeersch 2004: MWTL biological monitoring network Westerschelde: Macrofauna. Netherlands Institute of Ecology; Centre for Estuarine and Marine Ecology, Netherlands, MARES - Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies, Netheralnds. Metadata available at http://mda.nioo.knaw.nl/imis.php?module=dataset&dasid=587
Version
1

Temporal coverage

Temporal
Start date
1990-1-1
Accrual periodicity
Twice a year

Geographical coverage

Spatial
ANE, Netherlands, Westerschelde
ANE, Netherlands, Westerschelde
ANE, Netherlands, Westerschelde

Thesaurus terms

Keyword
Benthos
Biomass
Macrozoobenthos
Population density
Random sampling
Species composition
Transect Sampling

Themes

theme
Biology
Biology > Benthos

Ownerships

creator
Waterdienst
contactPoint
Rijkswaterstaat

Publication references

related reference
Based on this dataset /id/publication/234443
Based on this dataset /id/publication/234442
Based on this dataset /id/publication/234441
Based on this dataset /id/publication/234440
Based on this dataset /id/publication/205135
Based on this dataset /id/publication/234439
Based on this dataset /id/publication/201857
Based on this dataset /id/publication/130967
Based on this dataset /id/publication/116001
Based on this dataset /id/publication/140375
Based on this dataset /id/publication/234438
Based on this dataset /id/publication/240091
Based on this dataset /id/publication/104005
Based on this dataset /id/publication/114422
Based on this dataset /id/publication/135173
Based on this dataset /id/publication/104006
Based on this dataset /id/publication/135170
Based on this dataset /id/publication/135176
Based on this dataset /id/publication/135179
Based on this dataset /id/publication/103532
Based on this dataset /id/publication/135210
Based on this dataset /id/publication/135204
Based on this dataset /id/publication/135203
Based on this dataset /id/publication/135211
Based on this dataset /id/publication/114436
Based on this dataset /id/publication/31877
Based on this dataset /id/publication/135205
Based on this dataset /id/publication/135212
Based on this dataset /id/publication/135168
Based on this dataset /id/publication/216972
Based on this dataset /id/publication/135206
Based on this dataset /id/publication/216979
Based on this dataset /id/publication/216980
Based on this dataset /id/publication/135207
Based on this dataset /id/publication/135208
Based on this dataset /id/publication/135209
Based on this dataset /id/publication/216975
Based on this dataset /id/publication/155236
Based on this dataset /id/publication/66613
Based on this dataset /id/publication/216978

Dataset references

is part of
MWTL biological monitoring network Westerschelde
related
MONEOS - Diversity of species in the Scheldt Estuary(had role: partially included in)

Projects

was generated by
- Biological benthic monitoring of the Dutch coastal zone

Special collections

part of special collection
NIOO-CEME collection
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2005-09-12
date modified
2017-06-12