Document of dataset 584

Dataset record

Type
Dataset
title in English
MWTL biological monitoring network Westerschelde: Microphytobenthos
title in nl
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Microfytobenthos
Description in nl
Microfytobenthos bestaat uit de microscopisch kleine plantjes (algen) die op en in de bovenste centimeters van de bodem leven. In de Westerschelde vormen deze organismen een belangrijk onderdeel van het ecosysteem, met name op de bij laagwater droogvallende platen en slikken. Als primaire producenten vormen zij biomassa dat als voedsel voor het ecosysteem dient. Daarnaast stabiliseert het microfytobenthos de bodem doordat zij de bodem met hun slijmerige uitscheiding wat aaneenplakken. Vanwege hun belang in het ecosysteem waren microfytobenthosmetingen in het landelijke monitoringprogramma MWTL (Monitoring Waterstaatkundige Toestands des Lands) opgenomen, dat RIKZ voor de zoute en brakke wateren coördineert. Het doel van MWTL is om ‘een vinger aan de pols’ te houden van de Nederlandse rijkswateren. Het gaat daarbij om het ontdekken van trends en trendbreuken. Dit is vooral bedoeld om het gevoerde waterbeleid te kunnen evalueren. De metingen van microfytobenthos zijn geleidelijk aan gestart tussen 1987 en 1991. Medio jaren negentig is het programma nog iets uitgebreid en overgenomen door het project MOVE (Monitoring Verruiming Westerschelde dat de effecten van de verruiming 43’-48’ volgt; projectleider Gert-Jan Liek, RIKZ Middelburg). Mogelijk zal monitoring van microfytobenthos essentieel worden in verband met de Vogel- en Habitatrichtlijn, daar is nu nog geen duidelijkheid over. De bemonsteringen van het microfytobenthos in de Westerschelde worden in opdracht van RIKZ verricht door de Meetinformatiedienst Zeeland. Elke maand worden 111 locaties op in totaal 29 raaien, verspreid over de slikken en platen van de Westerschelde, bemonsterd. In de monsters wordt door het laboratorium van RIKZ in Middelburg het chlorofyl-a-gehalte bepaald. De gegevens worden totnogtoe voornamelijk door het project MOVE gebruikt. Dat project benut die gegevens om de primaire productie door microfytobenthos te berekenen. De metingen zijn vastgelegd in een Meetvoorschrift van de Meetinformatiedienst Zeeland (RWS Zeeland) en een laboratoriumvoorschrift van RIKZ. De gegevens zijn opgeslagen in DONAR (Data-opslag natte Rijkswaterstaat) en in de database van het laboratorium van RIKZ.
Abstract in English
Every month, a total of 111 locations over 29 transects is sampled across the tidal flats of the Westerschelde. the chlorophyll-a content is determined in the lab. The data is mainly used by the MOVE project. This project uses that data to calculate the primary production by microphytobenthos.
Abstract in nl
De metingen van microfytobenthos voor MWTL zijn geleidelijk aan gestart tussen 1987 en 1991. Elke maand worden 111 locaties op in totaal 29 raaien, verspreid over de slikken en platen van de Westerschelde, bemonsterd.
Rights
Version
1

Temporal coverage

Temporal
Start date
1987-01-01
Accrual periodicity
Monthly

Geographical coverage

Spatial
ANE, Netherlands, Westerschelde

Thesaurus terms

Keyword
Benthic algae
Benthos
Chlorophylls
Phytobenthos
Primary production
Transect Sampling

Themes

theme
Biology
Biology > Benthos
Biology > Pigments (e.g. chlorophyll)
Biology > Productivity - biomass

Ownerships

contributor
Waterdienst
contributor
Rijksinstituut voor Kust en Zee
creator
Dienst Zeeland
contactPoint
Rijkswaterstaat

Publication references

related reference
Based on this dataset /id/publication/234443
Based on this dataset /id/publication/234442
Based on this dataset /id/publication/234441
Based on this dataset /id/publication/234440
Based on this dataset /id/publication/205135
Based on this dataset /id/publication/234439
Based on this dataset /id/publication/130967
Based on this dataset /id/publication/116001
Based on this dataset /id/publication/234438
Based on this dataset /id/publication/155236

Dataset references

is part of
MWTL biological monitoring network Westerschelde
related
MONEOS - Diversity of species in the Scheldt Estuary(had role: partially included in)
related
MONEOS - Ecological functioning in the Scheldt Estuary(had role: partially included in)

Projects

was generated by
MOVE - MOnitoring VErruiming Westerschelde

Special collections

part of special collection
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2005-09-08
date modified
2005-10-06