Federal Environmental Agency results can be consulted per city or water way. The results can also be seen via the geographical map of Flanders."> Federal Environmental Agency results can be consulted per city or water way. The results can also be seen via the geographical map of Flanders.">

Document of dataset 551

Dataset record

Type
Dataset
title in English
VMM: Water bed monitoring network of the Flemish Environment Agency
title in nl
VMM: Meetnet waterbodems van de Vlaamse Milieumaatschappij
Description in English
In March 2000, the Flemish Environment Agency initiated the development of a water bed monitoring network. The objective is to map the ecological quality of water beds. Yearly, 150 measuring locations are designated, in total there will be 600. Because the quality of the water bed evolves slowly when no sanitation takes place and because of the complexity of the research, 150 measuring stations are sampled each year. On the website of the Federal Environmental Agency results can be consulted per city or water way. The results can also be seen via the geographical map of Flanders.
Description in nl
De Vlaamse Milieumaatschappij is in maart 2000 gestart met de uitbouw van een waterbodemmeetnet. Bedoeling is de ecologische kwaliteit van de waterbodem in kaart te brengen. Jaarlijks worden 150 meetplaatsen aangeduid, in totaal zullen er 600 komen. Gezien de kwaliteit van de waterbodem traag evolueert indien geen belangrijke saneringen gebeuren en rekening houdend met de complexiteit van het onderzoek worden jaarlijks 150 meetplaatsen bemonsterd. Door een routinematige monitoring van de waterbodemkwaliteit kunnen antwoorden gevonden worden op nog onbeantwoorde vragen. Zo zullen door deze monitoring alle relevante abiotische en biotische gegevens met betrekking tot het waterbodemcompartiment systematisch worden verzameld en geanalyseerd. De verzamelde informatie kan dienen om het waterbodembeleid te evalueren en bij te sturen. Bovendien zal de dataset een wetenschappelijke waarde hebben. Statistische verwerking van goed verzamelde gegevens maakt het mogelijk correlaties te zoeken tussen gegevens van verschillende compartimenten. De hoofddoelstellingen van het meetnet waterbodem zijn: De inventarisatie (of kartering) en monitoring (weergeven van veranderingen in de tijd, trends) van de kwaliteit van de waterbodem binnen het Vlaamse Gewest aan een frequentie van 1 maal per vier jaar, om prioritaire saneringsplaatsen voor de waterbodems te inventariseren. Het bepalen van de waterbodemkwaliteit door middel van indexen en waterbodemkwaliteitsklassen aan de hand van de triade beoordeling. Het toetsen van de meetgegevens aan de huidige wettelijke normen, zoals voorwaarden voor afvalvoorkoming (VLAREA). Het nagaan van de impact van specifieke acties op de waterbodemkwaliteit (b.v. impact van de werking van zuiveringsinstallaties, impact van investeringsprojecten, saneringen, accidentele lozingen, ...). Het kennen van de kwaliteit als basisinformatie voor het uitwerken van algemene Waterzuiveringsprogramma’s, advisering vergunningen, enz. Het waterbodemmeetnet VMM bestaat uit een fysisch-chemische, ecotoxicologische en een biologische beoordeling. De fysisch-chemische parameters zijn: -droge stof -TOC -Vluchtige stof -EAS -EOX -Kjeldahl-N -Totale P -Granulometrie -Metalen -PAK's -Organopesticiden -PCB's -VOC's De ecotoxicologische parameters zijn: -algengroei-inhibitie test met Raphidocelis subcapitata -acute mortaliteitstest met het kieuwpootkreeftje Thamnocephalus platyurus -acute sedimentcontacttest met de amfipode Hyalella aztecta De biologische parameters zijn: -Biotische waterbodemindex (BWI) geeft aan de hand van het voorkomen van bepaalde indicatororganismen en de taxonomische diversiteit van de (epi)benthische macro-invertebratengemeenschap de biologische kwaliteit van de waterbodem weer. Op de VMM website kan u de metingen online opvragen op basis van gemeente of waterloop. Ook kunt u de resultaten bekijken via de geografische kaart van Vlaanderen.
Abstract in English
In March 2000, the Flemish Environment Agency initiated the development of a water bed monitoring network. The objective is to map the ecological quality of water beds.
Abstract in nl
De Vlaamse Milieumaatschappij is in maart 2000 gestart met de uitbouw van een waterbodemmeetnet. Bedoeling is de ecologische kwaliteit van de waterbodem in kaart te brengen.
Rights
Unrestricted
bibliographicCitation
Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM); (2005): VMM: Water bed monitoring network of the Flemish Environment Agency.
Version
1.0

Temporal coverage

Temporal
Start date
2000-03-01
Accrual periodicity
Yearly

Geographical coverage

Spatial
ANE, Scheldt Estuary
Belgium, Zeeschelde

Thesaurus terms

Keyword
Quality
River beds
Sediment pollution

Themes

theme
Environmental quality/pollution
Geology - Geophysics - Sedimentation
Geology - Geophysics - Sedimentation > Sediments - rocks - pore waters

Ownerships

contributor
Vlaamse Milieumaatschappij
creator
Vlaamse Milieumaatschappij
contributor
Ward De Cooman
contributor
Vlaamse Milieumaatschappij
contactPoint
Ward De Cooman
contactPoint
Vlaamse Milieumaatschappij

Publication references

related reference
Based on this dataset /id/publication/219821
Based on this dataset /id/publication/220424
Based on this dataset /id/publication/196869
Based on this dataset /id/publication/196872
Based on this dataset /id/publication/128951
Based on this dataset /id/publication/128950
Based on this dataset /id/publication/122296
Based on this dataset /id/publication/64326
Based on this dataset /id/publication/128946
Based on this dataset /id/publication/87157
Based on this dataset /id/publication/128945
Based on this dataset /id/publication/31955
Based on this dataset /id/publication/128941

Dataset references

is part of
VMM: Monitoring water
related
VMM: Surface water monitoring network of the Flemish Environment Agency
related
VMM:The wastewater monitoring network of the Flemish Environment Agency
related
MONEOS - Physico-chemistry in the Scheldt Estuary(had role: partially included in)

Special collections

part of special collection
Belgian marine datasets
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2005-10-04
date modified
2022-08-04