Document of dataset 4155

https://marineinfo.org/doc/dataset/4155

Dataset record

Type
Dataset
title in English
MONEOS - Morphodynamics in the Scheldt Estuary
title in nl
MONEOS - Morfodynamiek in het Schelde-Estuarium
Description in nl
De indicatoren voor de fysieke systeemkenmerken worden beïnvloed door de morfologische ontwikkeling van geulen en platen. Het gaat hierbij met name om factoren op grotere tijd- en ruimteschaal (de verschijningsvorm van geulen, evenwicht van geulen en aanwezigheid en dynamiek van korstluitgeulen). De hydrodynamiek beinvloedt de morfodynamiek: De verhouding tussen de duur van het opgaand tij en de duur van het afgaand tij is een (kwalitatieve) maat voor de getijasymmetrie. De getijasymmetrie is mede bepalend voor het netto sedimenttransport en daarmee voor de morfodynamiek en bathymetrie. Een verandering in de bathymetrie heeft vervolgens weer invloed op de hydrodynamiek.
Abstract in English
In the context of the Long Term Vision of the Scheldt estuary (LTV), the Flemish and Dutch governments have a working group on research and monitoring of the Scheldt estuary. The Working Group O & M is a permanent working group of the Flemish-Dutch Scheldt Commission (VNSC) which have an agreement ​​on a long-term monitoring and research program to support the cross-border cooperation in policy and management in the Scheldt estuary: MONEOS. Within MONEOS, existing monitoring campaigns from NL and B are refined and merged as new measurement campaigns. The data is divided in 6 themes. This theme contains all data about morphodynamics of the Scheldt Estuary.
Abstract in nl
In het kader van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium (LTV) werd door de Vlaamse en Nederlandse overheid een werkgroep rond onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium opgezet. De werkgroep O&M is een permanente werkgroep van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) waarin afspraak is gemaakt over een langlopend monitoring- en onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking bij beleid en beheer in het Schelde-estuarium: MONEOS. Binnen MONEOS werden zowel bestaande monitoringscampagnes uit NL en B verfijnd als nieuwe meetcampagnes opgezet. De data worden in 6 thema’s ontsloten. Dit thema bevat data over de morfodynamiek van het Schelde-estuarium.
Rights
Unrestricted for academic use
Version
1,1

Geographical coverage

Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/4752
Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/4812
Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/2546

Ownerships

contributor
https://marineinfo.org/id/institute/1466
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/5251
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/6892
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/1728
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/5443
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/7129
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/116
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/1727
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/2204
contactPoint
https://marineinfo.org/id/institute/36

Publication references

related reference
Used in this dataset https://marineinfo.org/id/publication/220424
Used in this dataset https://marineinfo.org/id/publication/213926

Dataset references

is part of
https: //marineinfo.org/id/dataset/4850
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/420
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/502
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/432
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/26
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/434
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/2984
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/557
related
https://marineinfo.org/id/dataset/4149
related
https://marineinfo.org/id/dataset/4151
related
https://marineinfo.org/id/dataset/4152
related
https://marineinfo.org/id/dataset/4154
related
https://marineinfo.org/id/dataset/4153
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/2985

Projects

was generated by
https://marineinfo.org/id/project/4023
https://marineinfo.org/id/project/4318

Special collections

part of special collection
Belgian marine datasets
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2013-04-17
date modified
2022-03-16