Document of dataset 4155

Dataset record

Type
Dataset
title in English
MONEOS - Morphodynamics in the Scheldt Estuary
title in nl
MONEOS - Morfodynamiek in het Schelde-Estuarium
Description in nl
De indicatoren voor de fysieke systeemkenmerken worden beïnvloed door de morfologische ontwikkeling van geulen en platen. Het gaat hierbij met name om factoren op grotere tijd- en ruimteschaal (de verschijningsvorm van geulen, evenwicht van geulen en aanwezigheid en dynamiek van korstluitgeulen). De hydrodynamiek beinvloedt de morfodynamiek: De verhouding tussen de duur van het opgaand tij en de duur van het afgaand tij is een (kwalitatieve) maat voor de getijasymmetrie. De getijasymmetrie is mede bepalend voor het netto sedimenttransport en daarmee voor de morfodynamiek en bathymetrie. Een verandering in de bathymetrie heeft vervolgens weer invloed op de hydrodynamiek.
Abstract in English
In the context of the Long Term Vision of the Scheldt estuary (LTV), the Flemish and Dutch governments have a working group on research and monitoring of the Scheldt estuary. The Working Group O & M is a permanent working group of the Flemish-Dutch Scheldt Commission (VNSC) which have an agreement ​​on a long-term monitoring and research program to support the cross-border cooperation in policy and management in the Scheldt estuary: MONEOS. Within MONEOS, existing monitoring campaigns from NL and B are refined and merged as new measurement campaigns. The data is divided in 6 themes. This theme contains all data about morphodynamics of the Scheldt Estuary.
Abstract in nl
In het kader van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium (LTV) werd door de Vlaamse en Nederlandse overheid een werkgroep rond onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium opgezet. De werkgroep O&M is een permanente werkgroep van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) waarin afspraak is gemaakt over een langlopend monitoring- en onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking bij beleid en beheer in het Schelde-estuarium: MONEOS. Binnen MONEOS werden zowel bestaande monitoringscampagnes uit NL en B verfijnd als nieuwe meetcampagnes opgezet. De data worden in 6 thema’s ontsloten. Dit thema bevat data over de morfodynamiek van het Schelde-estuarium.
Rights
Unrestricted for academic use
Version
1,1

Geographical coverage

Spatial
ANE, Netherlands, Westerschelde
ANE, Scheldt Estuary
Belgium, Zeeschelde

Ownerships

contributor
Dienst Zeeland
contributor
Meetadviesdienst
contributor
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
contributor
Afdeling Zeeschelde
contributor
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
contributor
Waterwegen en zeekanaal NV
contributor
Waterbouwkundig Laboratorium
contributor
Afdeling Maritieme Toegang
contributor
Vlaamse Milieumaatschappij
contactPoint
Vlaams Instituut voor de Zee

Publication references

related reference
Used in this dataset /id/publication/220424
Used in this dataset /id/publication/213926

Dataset references

is part of
MONEOS monitoring
related (partially included in)
Bathymetric monitoring dataset of the riverbed of the Zeeschelde (and Westerschelde)
related (partially included in)
Bathymetric monitoring on the Westerschelde
related (partially included in)
Chemical quality of dredged material in Zeeschelde (and Westerschelde)
related (partially included in)
DONAR
related (partially included in)
Dredge and dump statistics for the Scheldt Estuary
related (partially included in)
Elevation measurements (Estuary, Mud flat, Marsh & Wetlands) Zeeschelde
related (partially included in)
Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of hydrodynamic and physicochemical parameters in the Scheldt estuary
related
MONEOS - Diversity of Habitats in the Scheldt-Estuary
related
MONEOS - Diversity of species in the Scheldt Estuary
related
MONEOS - Ecological functioning in the Scheldt Estuary
related
MONEOS - Hydrodynamics in the Scheldt Estuary
related
MONEOS - Physico-chemistry in the Scheldt Estuary
related (partially included in)
Tidal Mudflat and marsh elevation transects in the Zeeschelde

Projects

was generated by
MONEOS - Geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium
- MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer

Special collections

part of special collection
Belgian marine datasets
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2013-04-17
date modified
2022-03-16