Document of dataset 4149

https://marineinfo.org/doc/dataset/4149

Dataset record

Type
Dataset
title in English
MONEOS - Diversity of Habitats in the Scheldt-Estuary
title in nl
MONEOS - Diversiteit Habitats in het Schelde-Estuarium
Description in nl
Het estuarium wordt gekenmerkt door een grote variatie aan habitats. Deze variatie is te wijten aan drie grote gradiënten: een verticale gradiënt van het diepste punt van de geul tot het hoogste deel van het schor, een horizontale gradiënt van volledig zout naar volledig zoet en een interne gradiënt van variatie in dynamiek. De aangetroffen habitats en hun kenmerken zijn de resultante van morfo- en hydrodynamiek, maar steeds duidelijker is dat ook biota een belangrijke rol spelen in de vorming/afbraak van habitats. Bepaalde soorten (system of eco-engineers) kunnen een belangrijke rol spelen bij habitatvorming. De habitatoppervlaktes vormen een cruciale evaluatietool. De ruimte nodig om de diversiteit in goede staat te houden en om het ecologisch functioneren te garanderen hangt er nauw mee samen. Soorten als responsvariabelen maar ook bouwstenen van de heersende habitatcondities zijn goede indicatoren voor de kwaliteit van het habitat. Diverse ingrepen kunnen zowel positieve (habitatcreatie) als negatieve (erosie, verhoogde dynamiek, etc.) gevolgen hebben voor habitats. De evaluatiemethodiek moet uitgaan van inzicht in de processen die habitatoppervlakten en -kwaliteit beïnvloeden. Gezien het belang van habitats binnen het systeem, maar ook de wettelijke verplichtingen, zijn goede monitoring en gedegen evaluatie vereist. Als basis voor de evaluatie worden ecotopen gedefinieerd en gebiedsdekkend weergegeven in ecotopenkaarten. Een ecotoop wordt gedefinieerd als een ruimtelijke eenheid die homogeen is wat betreft de voornaamste (a)biotische factoren en antropogene invloeden die voor de biota van belang zijn. De grenzen tussen de huidige ecotopen zijn grotendeels gebaseerd op biologisch relevante overgangen in de macrozoöbenthosgemeenschap(pen), terwijl het overspoelingsregime de gekozen grenzen in de vegetatiezonering van de schorren bepaalt. Vaak zijn de gehanteerde grenzen nog niet voldoende onderbouwd (gevalideerd) door biotische data. Daarom weerspiegelen ze vaak abiotische eenheden of fysiotopen genaamd. Het is een streven dat in de toekomst elke klassegrens ecologisch onderbouwd wordt of aangepast volgens voortschrijdend inzicht.
Abstract in English
In the context of the Long Term Vision of the Scheldt estuary (LTV), the Flemish and Dutch governments have a working group on research and monitoring of the Scheldt estuary. The Working Group O & M is a permanent working group of the Flemish-Dutch Scheldt Commission (VNSC) which have an agreement ​​on a long-term monitoring and research program to support the cross-border cooperation in policy and management in the Scheldt estuary: MONEOS. Within MONEOS, existing monitoring campaigns from NL and B are refined and merged as new measurement campaigns. The data is divided in 6 themes. The estuary is known for a large amount of habitats. By means of different maps (habitat, vegetation, geomorphology,...) , this variation is now known.
Abstract in nl
In het kader van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium (LTV) werd door de Vlaamse en Nederlandse overheid een werkgroep rond onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium opgezet. De werkgroep O&M is een permanente werkgroep van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) waarin afspraak is gemaakt over een langlopend monitoring- en onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking bij beleid en beheer in het Schelde-estuarium: MONEOS. Binnen MONEOS werden zowel bestaande monitoringscampagnes uit NL en B verfijnd als nieuwe meetcampagnes opgezet. De data worden in 6 thema’s ontsloten. Het estuarium wordt gekenmerkt door een grote variatie aan habitats. aan de hand van ecotopen-, fysiotopen-, vegetatie- en geomorfologische kaarten wordt deze variatie in kaart gebracht.
Rights
Unrestricted for academic use

Geographical coverage

Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/4752
Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/4812
Spatial
https://www.marineregions.org/mrgid/2546

Ownerships

contributor
https://marineinfo.org/id/institute/5443
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/8730
contributor
https://marineinfo.org/id/institute/777
contactPoint
https://marineinfo.org/id/institute/36

Publication references

related reference
Used in this dataset https://marineinfo.org/id/publication/220424
Used in this dataset https://marineinfo.org/id/publication/213926

Dataset references

is part of
https: //marineinfo.org/id/dataset/4850
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/1930
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/2688
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/2689
related
https://marineinfo.org/id/dataset/4153
related (partially included in)
https://marineinfo.org/id/dataset/950
related
https://marineinfo.org/id/dataset/4151
related
https://marineinfo.org/id/dataset/4152
related
https://marineinfo.org/id/dataset/4154
related
https://marineinfo.org/id/dataset/4155

Projects

was generated by
https://marineinfo.org/id/project/4023
https://marineinfo.org/id/project/4318

Special collections

part of special collection
Belgian marine datasets
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2013-04-11
date modified
2022-03-16