Document of dataset 1058

Dataset record

Type
Dataset
title in English
ME-6b. Yearly spatial autumn monitoring dataset mudflat Groot Buitenschoor
title in nl
ME-6b. Jaarlijkse ruimtelijke najaars monitoring dataset slikken Groot Buitenschoor
Description in English
This project consist out of the monitoring of groundwater in combination with vegetational research (vegetation mapping), which is integrated in a GIS model. This model is used to compose strategies for the controlled flood area of Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, with nature development as an additional function.
Description in nl
De inrichting van overstromingsgebieden in valleigebieden langsheen het Schelde-estuarium biedt heel wat potenties voor natuurontwikkeling. Naast het ontwikkelen tot interessante wetlands, wordt daarbij ook gedacht aan het betrekken van deze gebieden in het estuariene getijdensysteem, m.a.w. het instellen van een getijregime in deze gebieden. Om echter goede voorspellingen te kunnen doen over de te verwachte ontwikkelingen in deze gebieden, bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van vegetaties toe, en om input te leveren naar inrichtings- en beheerplannen is een grondige kennis van de interactie tussen biotische en abiotische parameters noodzakelijk. Een belangrijk studiegebied in dit kader vormt de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde (KBR). Dit gebied wordt ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) met natuurontwikkeling als nevenfunctie. Deels zal in het gebied een gecontroleerd gereduceerd getij (GGG) worden geïntroduceerd waar zich getijdenafhankelijke natuur kan ontwikkelen, een ander deel zal als wetland worden ontwikkeld. In het gebied wordt zowel vegetatiekundig (gebiedsdekkende vegetatiekartering) als hydrologisch onderzoek (piëzometernetwerk) verricht. Het vegetatiekundig onderzoek bestond vooral uit het opstellen van een gebiedsdekkende vegetatiekaart. Elke te onderscheiden vegetatie-eenheid werd in 2000 op kaart aangeduid en er werd een vegetatieopname gemaakt. Op basis van deze vegetatieopnames werd een vegetatietypologie opgesteld. Sinds 1996 is een piëzometernetwerk uitgebouwd in de polder. Het netwerk bestaat uit een 60-tal piëzometers die tweemaal per maand worden opgemeten. Naast grondwater wordt ook het oppervlaktewater gemonitord. Ook de hydrochemische samenstelling van het grondwater wordt bepaald. Voor elk onderscheiden vegetatietype wordt vervolgens de ecologische range bepaald van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve parameters als bijvoorbeeld het beheer, bodemeigenschappen, grondwaterstanden, -fluctuaties en –kwaliteit en voedselrijkdom. Dit gebeurt op basis van verworven gegevens, aangevuld met gegevens uit literatuuronderzoek. Uiteindelijk wordt dit in een GIS-model ingepast.
Abstract in English
The monitoring of groundwater in combination with vegetational research (vegetation mapping), which is integrated in a GIS model.
Abstract in nl
Dit project omvat het monitoren van grondwater in combinatie met vegetatiekundig onderzoek (vegetatiekartering), welke worden geïntegreerd in een GIS-model. Het model levert input voor het opstellen van inrichtings- en beheersplannen.
Rights
Restricted
Version
5 Februari 2007

Temporal coverage

Temporal
Start date
1996-01-01
Start date
2000-01-01
End date
2004-01-01
Start date
2003-01-01

Geographical coverage

Spatial
ANE, Scheldt Estuary
Belgium, Zeeschelde, GOG 'Kruibeke, Bazel, Rupelmonde'

Thesaurus terms

Keyword
Alluvium
Bottom quality
Chemistry
GIS
Ground water
Models
Vegetation cover
Water bed quality

Themes

theme
Biology
Biology > Plants
Water composition

Taxonomic terms

Taxon keywords
Bryophyta
Pteridophyta
Spermatophyta

Ownerships

contactPoint
Erika Van den Bergh
contactPoint
Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit
contactPoint
Bart Vandevoorde
contactPoint
Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit
contributor
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
creator
Erika Van den Bergh
creator
Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit
creator
Bart Vandevoorde
creator
Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit

Publication references

related reference
Based on this dataset /id/publication/123949
Based on this dataset /id/publication/35223
Based on this dataset /id/publication/35913
Based on this dataset /id/publication/114473
Based on this dataset /id/publication/10363

Dataset references

is part of
ME-6 Monitoring the estuary along the Zeeschelde- bottomquality
replaces
ME-5c Permanent Quadrats Scheldt Database

Projects

was generated by
- Vegetatie-ecologie van alluviale gebieden langs de Zeeschelde

Special collections

part of special collection
Belgian marine datasets
ScheldeMonitor

Document metadata

date created
2007-02-21
date modified
2009-03-30