Overzicht projecten met VLIZ participatie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Overzicht projecten met VLIZ participatie

In nationale en internationale projecten is het VLIZ een complementaire en sterke partner. Dit door het inzetten van het Marine Robotics Centre, het onderzoeksschip RV Simon Stevin, diverse labofaciliteiten in het Marien Station Oostende, het ter beschikking stellen van unieke datasystemen, alsook met de expertise die wordt uitgebouwd in de afdeling Onderzoek van het VLIZ. Getuige hiervan is een verscheidenheid aan projecten hieronder opgelijst (situatie vanaf 2018). Consulteer de projectenlijst periode 2000-2018 als je op zoek bent naar projecten die eerder liepen.

Dag van de Wetenschap (DvdW)

De Dag van de Wetenschap is een initiatief van de Vlaamse overheid, die van de Dag van de Wetenschap een jaarlijks terugkerend gebeuren maakt. De Dag van de Wetenschap wordt gecoördineerd door Technopolis en georganiseerd in samenwerking met de associaties van de Vlaamse universiteiten en hogescholen, wetenschappelijke instellingen en verenigingen, musea, bedrijven en federaties.

STEM4sea, de zee als context voor STEM educatie in het basisonderwijs (STEM4sea)

VLIZ ontwikkelt samen met de basisschool St.Lodewijkscollege uit Brugge een pakket aan STEM-activiteiten over de zee voor leerkrachten uit het lager onderwijs.

Oceanographic drivers of the heat exchange at the front of Store Glacier

De interactie tussen oceanen en gletsjers bepalen in grote mate de hydrografie van ijsfjorden. Store Glacier in Ummannaq is een unieke en relatief toegangkelijke. De Store gletsjer heeft geen ijstong of grote hoeveelheden ijs dicht bij de terminus, en daarom kunnen meetinstrumenten dicht (

OSEANOS

Ocean Learning Communities (OLCs) worden ontwikkeld die i.s.m. diverse stakeholders oplossingen zoeken voor concrete oceaangerelateerde problemen en die vervolgens als model delen met Europa.

Vinger-aan-de-Schelp

In this citizen science project, citizens will be challenged to monitor shells at the Belgian coast on a permanent basis. A communication tool will be developed, including all data/information of SeaWatch-B, GSTD and the new information from Vinger@deSchelp.

Blue-Cloud: Piloting innovative services for Marine Research & the Blue Economy (Blue-Cloud)

Het project implementeert een praktische benadering om het potentieel van op de cloud gebaseerde open wetenschap aan te pakken om een reeks diensten te ontwikkelen om de Pilot Blue Cloud te demonstreren en te demonstreren als een thematische EOSC-cloud ter ondersteuning van oceaanonderzoek door middel van een reeks van vijf piloot versies van Blue-Cloud.
Info
4 Decades of Belgian Marine monitoring: uplifting historical data to today's needs

4 Decades of Belgian Marine monitoring: uplifting historical data to today's needs (4Demon)

Historische data zijn essentieel om langetermijnsveranderingen in de kwaliteit van het mariene milieu te kunnen begrijpen. Het 4DEMON-project richt zich op het centraliseren, integreren en herwaarderen van data verzameld gedurende 40 jaar expedities in het Belgisch Deel van de Noordzee. 4DEMON focust zich op contaminanten en data voor het bepalen van eutrofiërings- en verzuringsgraad.
Website Info
OperatieNZ

Expo Operatie Noordzee 1944-45

Expoin Seafront Zeebrugge over de bevrijding van Walcheren op 1 november 1944 door Canadese, Poolse, Britse, Franse, Noorse, Nederlandse én Belgische troepen. Project in samenwerking met War Heritage Institute, Westtoer, de Vlaamse overheid en de Nationale Loterij.
Website
COST

COST - A pan-European Network for Marine Renewable Energy (WECANET)

Een pan-Europees netwerk met de nadruk op een interdisciplinaire benadering van mariene golfenergie die zal bijdragen tot de grootschalige inzet van WEC Array door de huidige knelpunten aan te pakken.
Website Info
COST

COST-Oceans Past Platform (OPP)

OPP heeft tot doel het belang en de waarde te begrijpen van mariene hulpbronnen voor de samenleving in Europa, om te helpen de toekomst van kusten en oceanen vorm te geven. De stelt de vraag ​​wanneer, hoe en met welke sociaaleconomische, politieke, culturele en ecologische implicaties de mens het mariene leven heeft beïnvloed, vooral in de Europese zeeën in de laatste twee millennia.
Website

Implementing EOSC: ESFRI driven Open Science (EOSC ESFRI RDM)

Dit project zal ervaring en kennis opbouwen en acceptatie van de VSC-cloud resources door andere wetenschappelijke domeinen versnellen. Dit zal de ESFRI's in staat stellen diensten te verlenen aan hun gebruikersgemeenschappen in het kader van de European Open Science Cloud (EOSC). Dit project verenigt twee ESFRI coördinerende instituten (VIB en VLIZ) die nog niet op Vlaams niveau hebben samengewerkt. Dit project onderzoekt synergie in onderzoeksinfrastructuur en mogelijke samenwerkingen.

Improving atmospheric correction and aquatic particle retrieval with bidirectional remote sensing data (AQUALOOKS)

Het project heeft vooral een remote sensing objectieven (ontwikkeling van algoritmes en validatie van in situ data voor “multilook” satelliet missies., maar beoogt tevens de verfijning en verdere ontwikkeling van het autonoom radiometer platform PANTR dat door VLIZ tijdens het HYEPRMAQ project wordt ontwikkeld.
Info

‘Towards a Baltic and North Sea research and innovation programme’ (BANOS CSA)

BANOS CSA richt zich op het ontwikkelen van de nodige voorwaarden voor een langetermijncoördinatie en afstemming van de inspanningen van de landen rondom de Baltische Zee en de Noordzee inzake onderzoek en innovatie, door het opzetten van een gezamenlijk kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie. BANOS CSA wordt gecoordineerd door BONUS EEIG (TFEU Art 185) en vertegenwoordigd door de onderzoek- en innovatiefinancierende instellingen in de landen rondom de Baltische en Noordzee.
Info
Eurofleets plus

Eurofleets+

Het Eurofleets+ project, gecoördineerd door IM (Ierland), brengt meer dan 20 wetenschappelijke instellingen samen om de eerste stappen te zetten naar een gecoördineerde Europese onderzoeksvloot en geassocieerde infrastructuur.
Website Info
ICOS Belgium

Integrated Carbon Observing System (ICOS.be)

ICOS wil de langetermijn observaties die nodig zijn om de huidige toestand te kennen en voorspellingen te kunnen maken van de globale koolstofcyclus en de uitstoot van broeikasgassen.
Website Info

Hyperspectral and multi-mission high resolution optical remote sensing of aquatic environments (HyperMaq)

De komst van satelliet hyperspectraal sensoren biedt het potentieel om meer info te bekomen over aquatische partikels. HYPERMAQ zal algoritmes ontwikkelen om informatie te bekomen over partikel grootte, type en waar mogelijk over algen soorten. Veldwerk zal deze algoritmes moeten valideren. Continue metingen zullen ook worden uitgevoerd voor satelliet product validatie, verder gedragen door het ontwerp en ontwikkeling van een autonoom roterend platform voor hyperspectral spectroradiometer.
Info

Experimenteel onderzoek naar het toekomstig duurzaam gebruik van artificiële harde substraten in de Noordzee (PERSUADE)

PERSUADE will investigate how the introduction of offshore windfarms, through the associated changes in biodiversity (colonisation by fouling fauna, changes in benthic communities) will affect the nitrogen cycling at the local scale. Furthermore, we will investigate how these changes interact with the effects of climate change and/or the combination with aquaculture
Website Info
EMBRC

European Marine Biological Resource Centre - Belgium (EMBRC.be)

EMBRC is een Europees gedistribueerde infrastructuur voor onderzoek en training bij leidinggevende mariene onderzoeksstations in Europa. EMBRC zal academia en industrie voorzien van toegang tot mariene biodiversiteit, de geassocieerde meta-data en extraheerbare producten. Diensten omvatten toegang tot mariene soorten (modelsoorten), biobanken, ‘omics’ platformen en faciliteiten voor structurele biologie en beeldvorming.
Website Info

Negatieve CO2 emissies door verhoogde silicaatverwering (ESW)

Dit SBO project beoogt het probleem van klimaatstabilistatie te verhelpen door de haalbaarheid van de innovatieve "verhoogde silicaat verwering (ESW)" als negatieve emissie techniek te onderzoeken binnen een geïntegreerd kustbeheer. Het doel is om fundamenteel onderzoek te verrichten naar efficientie, mutuele voordelen en omgevingsimpact van de techniek, teneinde de toepasbaarheid en ontwikkeling als een duurzame en kosten-efficiente benadering om negatieve emissies te evalueren.

VLIZ Consortium 'Niet-inheemse soorten'

Het project heeft als doel om in samenwerking met experten actuele informatiefiches te publiceren over niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en het Schelde-estuarium
Website

Visloodalternatieven

Dit project beoogt het testen van visloodalternatieven (cf. Maatregelenprogramma MSFD, 29D) in samenwerking met de recreatieve zeevissersgemeenschap.
aqua-lit

AQUA-LIT - Beperkende maatregelen om de instroom van aquacultuur afval naar zee te beperken (AQUA-LIT)

AQUA-LIT zal de aquacultuursector voorzien van een toolbox om afval op 3 manieren te beperken: preventie en reductie, monitoring en kwantificatie, en verwijderen en recyclage. Verder zal AQUA-LIT de huidige beleidsaanbevelingen evalueren en nieuwe maatregelen of aanbevelingen aanleveren voor betere besluitvorming in de aquacultuursector.
Website Info

Collaborative land sea integration platform (COASTAL)

COASTAL is een multi-actor project dat belanghebbenden betrekt bij het ontwikkelen van business opportuniteiten en beleidsoplossingen door het verbeten kust-rurale samenwerking. Dit wordt gedaan door het combineren van lokale en expertenkennis in een cocreatie proces.
VLIZ-logo in the new style (from 2014 onwards)

Studie van het Zeewetenschappelijk landschap in Vlaanderen/België

Eén van de kerntaken van het VLIZ is het continu in kaart brengen van het zeewetenschappelijk landschap in Vlaanderen/België. Dit gebeurt o.a. via het Integrated Marine Information System IMIS, via bevraging (aanvullen en actualiseren van IMIS) en gerichte bevraging ivm de geldstromen naar het zeewetenschappelijk onderzoek.
HisGisKust

Historische kaarten van de kustzone (HisGISKust)

In HisGISKust worden historische kaarten uit de 16de, 17de en 18de eeuw die specifieke informatie over de Belgische kust en/of de Schelde bevatten, digitaal ontsloten. De kaarten worden gegeorefereerd zodat ze op een eenvormige manier kunnen gevisualiseerd en vergeleken worden. Van elk van de kaarten worden de afgeleide producten en de bijkomende informatie (metadata) met betrekking tot onder meer de nauwkeurigheid vrij aangeboden aan eindgebruikers.
Website Info
GEANS

Genetic tool for Ecosystem health Assessment in the North Sea region (GEANS)

GEANS heeft als doel bestaande DNA-gebaseerde methoden te harmoniseren en te consolideren met oog op hun hun toepassing voor de beoordeling van de gezondheid van ecosystemen in de Noordzee-omgeving. Een DNA-sequentie-referentiebibliotheek zal worden gecompileerd, huidige methoden zullen worden geoptimaliseerd en gestandaardiseerd, genetische indicatoren zullen worden ontwikkeld en er zal een roadmap worden opgemaakt voor de implementatie voor het beheer.
Website Info

ENVironmental Research Infrastructures building Fair services Accessible for society, Innovation and Research (ENVRI FAIR)

ENVRI-FAIR realiseert de connectie van de ESFRI-cluster van milieuonderzoeksinfrastructuren (ENVRI) met de European Open Science Cloud (EOSC). Deelnemende infrastructuren (RI) bestrijken de subdomeinen Atmosphere, Marine, Solid Earth en Biodiversity / Ecosystems. De algemene doelstelling is RI’s te laten bouwen aan een set FAIR-gegevensservices die efficiëntie en productiviteit van onderzoekers verbetert, innovatie ondersteunt en op gegevens en kennis gebaseerde beslissingen mogelijk maakt.

Providing an open collaborative space for digital biology in Europe (EOSC-LIFE)

EOSC-Life brengt de 13 biologische en medische ESFRI-onderzoeksinfrastructuren (BMS RI's) samen om een open onderzoeksomgeving te creëren voor digitale biologie. Het project wil een antwoord bieden op de uitdaging van het analyseren en hergebruiken van de enorme hoeveelheden gegevens die door de biowetenschappen worden geproduceerd. Door gegevens en analyse tools in een Europese cloud te publiceren, wil EOSC-Life mogelijkheden creëren voor de bredere onderzoeksgemeenschap.
Assemble Plus

Association of European Marine Biological Laboratories Expanded (ASSEMBLE+)

ASSEMBLE+ kadert in het H2020 werkprogramma INFRAIA-01-2016-2017 (Integrating Activities for Advanced Communities). Het project richt zich op het mobilizeren van de belangrijkste mariene biologische stations van de 9 nationale nodes van EMBRC en van 7 bijkomende lidstaten met het oog op integratie en gezamenlijke ontwikkeling om gecoördineerde toegang te verlenen tot de diensten die ze aanbieden aan Europese onderzoekers uit de publieke en private sector.
Website Info

PC4C- Impact of airgun sound exposure on fish: integrating population-level modelling and collection of empirical data (PCAD4COD)

PCAD4COD is een project waarbij verschillende domeinen geïntegreerd worden om de impact van airgun geluid op vis in te schatten. Modellen worden gecombineerd met het inzamelen van data omtrent gedrag, fysiologie, groei en maturatie. Het VLIZ is betrokken bij het verzamelen van velddata adhv acoustische telemetrie.
Info

Lifewatch regionale node - Mariene en terrestrische observatoria, modellen en datasystemen. (LIFEWATCH.BE)

LifeWatch is een gedistribueerd virtueel laboratorium voor onderzoek naar biodiversiteit, klimaat- en milieu impact. Deze Europese onderzoeksinfrastructuur (ESFRI) integreert verschillende biodiversiteits observatoria, databanken, web services en modellen. Met de regionale node coordineert VLIZ in samenwerking met INBO de Vlaamse bijdrage aan LifeWatch.
Website Data Info
VLIZ-logo in the new style (from 2014 onwards)

Veldstages lerarenopleiding

Het VLIZ organiseert (meerdaagse) veldstages en workshops voor studenten uit de lerarenopleiding rond mariene ecologie.
Zeebad

Zeebad bijscholing leerkrachten

Het Zeebad is een initiatief van het VLIZ met als doel inhoudelijke kennis over de zee en het zeeonderzoek tussen mariene onderzoekers en leerkrachten over te dragen.
Website
Planeet Zee

Planeet Zee

Planeet Zee komt voort uit de algemene missie van het VLIZ om wetenschappelijke informatie aan te bieden over de zee en om het marien onderzoek zichtbaar te maken in het onderwijs. Planeet Zee is de educatieve website van het VLIZ die bestaat uit lesmateriaal, klasopdrachten en veldwerk.
Website
OlivierRoellinger

Concours Olivier Roelinger

Jaarlijkse internationale kookwedstrijd waarbij koks in opleiding en jonge professionele chefs gestimuleerd worden om te werken met duurzame vis en zeevruchten. VLIZ verleent medewerking bij de communicatie en de jurering. Geörganiseerd door Ethic Ocean, Ferrandi Paris en internationale partners.
Website
CSA Oceans 2

Coordination action in support of the implementation of the Joint Programming Initiative on 'Healthy and Productive Seas and Oceans' (CSA Oceans 2)

CSA Oceans 2 heeft als doel de implementatie van de Strategische Onderzoeks- en Innovatieagenda (SRIA) van JPI Oceans te ondersteunen. CSA Oceans 2 zal nauw aansluiten bij de JPI Oceans-structuren en hen betrekken bij de CSA-activiteiten.
Website Info
Scheldemonitor

ScheldeMonitor: portaal voor onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium (ScheldeMonitor)

De ScheldeMonitor is een Vlaams-Nederlands kennis- en informatiesysteem voor onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium. Dit portaal geeft u een overzicht van publicaties, instituten, projecten, datasets,... gerelateerd aan het onderzoek en de monitoring in het Schelde-estuarium en biedt toegang tot meetwaarden en dataproducten zoals kaarten, indicatoren en grafieken.
Website Info
OMES

Onderzoek Milieu effecten Sigma plan (OMES)

Multidisciplinair monitoringsprogramma in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal en uitgevoerd door het OMES consortium sinds 1995. Verschillende componenten van het ecosysteem worden bemonsterd: waterkwaliteit, koolstofcyclus, fytoplankton, zoöplankton, microfytobenthos, primaire productiviteit en sedimentkarakteristieken.
Website Info

New Strategies for monitoring and risk assessment of Hazardous chemicals in the marine (NewSTHEPS)

Binnen dit project zullen nieuwe en geïntegreerde passieve staalnametechnieken in mariene wateren verder uitgewerkt worden. Focus ligt op de kwantificatie van micropolluenten en metalen. Coördinator is OD Natuur. VLIZ is subcontractant voor de opzet van een website en databeheeractiviteiten met oog op de verdere uitbouw van de INRAM en ENDIS-RISKS databank.
Website

Kustportaal

Het kustplatform is een platform voor informatie over kust en zee. Het is de bedoeling van dit platform om te fungeren als portaal en overzicht te bieden en door te verwijzen naar gedetailleerde informatie rond specifieke thema's.
Website

INTERcomparison of TIDal Estuaries in NW Europe (INTERTIDE)

INTERTIDE focust op een inter-estuariene vergelijking van abiotische en biotische parameters om een inzicht te krijgen in de ontwikkeling van deze systemen.
Info
alff

Algen: vrienden en vijanden (ALFF)

ALFF onderzoekt, op basis van 15 PhD beurzen, de interactie tussen (micro)algen en microbiota, zowel fundamenteel als toegepast. VLIZ-communicatie, in onderaanneming bij Ugent, exploreert hierin samenwerkingen van de onderzoekers met niet-wetenschappers. Dat doet ze met de professionele bachelor opleiding Multimedia aan de Karel de Grote Hogeschool, een kunstopleiding in Gent en i.s.m. Steve Bridger.
Website Info

Studie- en trefdag voor Kustgidsen (Kustgidsendag)

De provincie West-Vlaanderen en het VLIZ organiseren jaarlijks  een boeiende studiedag voor gidsen (natuur-, haven- en stadsgidsen) aan de kust.

SeaWatch-B

Door tien metingen te verrichten (o.a. temperatuur, menselijke aanwezigheid, talrijkheid kwallen-pieren-schelpen-vissen-kreeftachtigen, archeologische vondsten, zwerfvuil) volgen burgerwetenschappers de evolutie van de zee op (klimaatswijziging, exploitatie levende rijkdommen, evolutie invasieve soorten, ruimtelijk beleid, …). Dit programma levert sinds 2015 unieke data op lange termijn over de toestand van onze kustwateren. Momenteel zijn 20 SeaWatchers actief.
Website Info

Wereldwijde Oceaangeletterdheid Toets (IOLS)

De Amerikaanse universiteit van Berkley organiseert een wereldwijde survey bij 16-18 jarigen naar hun kennis over de oceaan en haar karakteristieken. VLIZ vertegenwoordigt hier de Belgische insteek en speelde ook zijn rol bij het aanmaken en vertalen van de toets, via zijn contacten met de globale OL gemeenschap.
Expo slag om de Noordzee

Expo: WOI - Slag om de Noordzee

Deze expo in het Provinciaal Hof op de Markt te Brugge (21-4 tot 31-8-2018) handelt over WO I en de Zee. Hiervoor wordt o.a. samengewerkt met toeristische diensten (met sponsoring door Toerisme Vlaanderen), en binnen een stuurgroep van WO I experten, inclusief de stedelijke musea Brugge, het Kabinet van de Gouverneur, curator Tomas Termote, het Legermuseum, etc. Extra sponsoring is verkregen via tal van privébedrijven en overheidsinstellingen.
Website
Atlantos

Optimizing and Enhancing the Integrated Atlantic Ocean Observing System (ATLANTOS)

AtlantOS tracht het huidige gefragmenteerde oceaan observaties in de Atlantische Oceaan beter te integreren tot een efficiënt fit-for-purpose Atlantisch Oceaan Observatie Systeem (IAOOS).
Website Info
SeaDataCloud

SeaDataCloud - Further developing the pan-European infrastructure for marine and ocean data management (SeaDataCloud)

Seadatacloud werkt aan verbeterde, meer peformante Seadatanet services op basis van HPC technologie en cloud computing. Seadatacloud zet een Virtuele Onderzoeks Omgeving (VRE) op waarin onderzoekers verschillende functionaliteiten ter beschikking krijgen om oceanografische data producten te kunnen berekenen op basis van in situ en remote sensing data.
Website Info
Jerico-NEXT

Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatory – Novel European eXpertise for coastal observatories (Jerico-Next)

Het JERICO-NEXT-project streeft naar uitbreiding van pan-Europees netwerk van mariene observatoria ontwikkeld in het FP7-poject JERICO door toevoeging van nieuwe innovatieve infrastructuur, alsook door het integreren van biogeochemische en biologische waarnemingen. Het doel is om onderzoekers te voorzien in continue en waardevolle milieudata van hoge kwaliteit die fysieke en biologische informatie koppelen.
Website Info
EMODnet

Europees Marien Observatie- en Data Netwerk - Centraal Portaal (EMODnet Central Portal)

Vlaanderen heeft aangeboden om het EMODnet Centraal Portaal te bouwen dat toegang moet geven tot de dataproducten en de data die verzameld worden binnen de thematische netwerken van EMODnet.
Website
EMODnet

Europees Marien Observate en Data Netwerk - Data ingestion (EMODnet Data ingestion)

Projectvoorstel binnen Marine Knowledge 2020, gecoördineerd door HCMR en MARIS waarbij een datasysteem ontwikkeld wordt om dataleveranciers eenvoudiger data te laten ontsluiten en beschikbaar te maken. Dit alles gebaseerd op bestaande technologieën en complementair met de EMODnet infrastructuur. Zeer groot consortium van Europese datacentra.
Website Info
EMODnet

Europees Marien Observatie and Data Netwerk - Chemisch Lot (EMODnet Chemistry)

VLIZ neemt deel aan EMODnet chemie om data rond de VLIZ chemische monitoring beschikbaar te maken binnen de EMODnet data infrastructuur. Daarnaast maakt VLIZ ook data rond de chemische monitoring van ILVO open beschikbaar binnen dit project.
Website Info
EMODnet

Europees Marien Observatie en Data Netwerk- Biologie (EMODnet Biology)

Het Europees Netwerk voor Mariene Data en Observatie (EMODnet)  ontwikkelt een data infrastructuur om mariene data beschikbaar te maken, ter ondersteuning van wetenschappers, beleidsmakers en andere eindgebruikers, binnen het kader van het nieuw Europees maritiem beleid. VLIZ is coördinator van dit project met 24 Europese partners en ontwikkelt hiervoor een online biologisch dataportaal .
Website Data Info
TrIAS

Opvolging van Invasieve Uitheemse Soorten: Valoriseren van data ter ondersteuning van beleid en beheer (TrIAS)

Faciliteren van data mobilisatie rond niet-inheemse soorten (NIS) vanuit diverse bronnen. Opmaak van Belgische 'checklist' en ontwikkelen van NIS-indicatoren en datagedreven risico-evaluaties.
Website Info
Recreatieve zeevisserijmonitoring

Recreatieve zeevisserijmonitoring (RecVis)

Ontwikkeling en uitvoering van een protocol voor de systematische monitoring van de recreatieve zeevisserijsector (visserij-inspanning, plaatsbepaling, vangsten, etc.).
Website Info
CREST

Climate Resilient Coast (CREST)

Het CREST-project wenst de kennis met betrekking tot kustprocessen (golven, getij, sedimenttransport, wind…) nabij de kust en op land te verhogen en dit in het kader van kustveiligheid.
Website Info