Samenwerkingsakkoorden | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Samenwerkingsakkoorden

Sinds het ontstaan van het VLIZ is het steeds een centrale taak geweest om het marien wetenschappelijk onderzoek in de breedste zin te ondersteunen en zichtbaar te maken. De samenwerkingen met universiteiten, onderzoeksinstituten en individuele onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland worden daarom voortdurend verder uitgebouwd.

Het VLIZ heeft een dertigtal samenwerkingsakkoorden met universiteiten, individuele onderzoeksgroepen, wetenschappelijke instituten, netwerkorganisaties en overheidsinstanties, waarvan sommige reeds lopen van bij de opstart van het VLIZ. Deze samenwerkingsakkoorden verzamelen concrete afspraken en actiepunten om de ondersteuning rond databeheer, bekendmaken van onderzoeksresultaten, documenteren van werkzaamheden en coördinaten van de onderzoeksgroep, gebruik van onderzoeksinfrastructuur, en dergelijke te concretiseren.

Op regelmatige tijdstippen bezoekt een team van VLIZ-medewerkers deze onderzoeksgroepen om de noden en wensen nog beter te kunnen detecteren en de huidige samenwerkingsovereenkomsten te herzien. Daarnaast worden diverse andere wetenschappelijke groepen bezocht om informatie over  activiteiten en dienstverlening uit te wisselen en proactief mogelijke samenwerkingen te stimuleren.

Nationale samenwerkingsakkoorden

Nationale samenwerkingsakkoorden zijn momenteel o.a. afgesloten met:

Wetenschappelijke instellingen

KU Leuven:

In 2006 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en de KU Leuven, voornamelijk. met betrekking tot databanken, hydrodynamica, sedimentmechanica en mariene en estuariene biologie.

Universiteit Antwerpen:

In 2010 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en de UA, voornamelijk met betrekking tot milieueffecten Zeeschelde (OMES).

Universiteit Gent:

In 2012 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en de interfacultaire mariene onderzoekscluster Marine@UGent. Daarnaast zijn er nog samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met individuele onderzoeksgroepen of professoren, voornamelijk met betrekking tot mariene biodiversiteitsgegevens. In 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Universiteit Gent en het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Oostende voor de realisatie en uitbating van een experimentele vliegkooi i.f.v. vogelonderzoek.

Universiteit Hasselt:

In 2013 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en de UHasselt, voornamelijk met betrekking tot  biodiversiteits- en taxonomische databanken.

Vrije Universiteit Brussel:

In 2007 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en de VUB, voornamelijk met betrekking tot  mangroves.

Université libre de Bruxelles:

In 2008 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en de ULB, voornamelijk met betrekking tot mangroves.

 

Overheidsinstanties

 

Agentschap Onroerend Erfgoed:

In 2004 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en het Agentschap Onroerend Erfgoed, voornamelijk met betrekking tot maritieme archeologie en varend erfgoed.

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust:

Een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten met de Afdeling Kust van MDK met betrekking tot het Meetnet Vlaamse Banken.

Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium:

Een operationele samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten tussen het VLIZ en de BMM met betrekking tot de operationele coördinatie van de RV Simon Stevin en de RV Belgica.

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken:

In 2003 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en het MOW, voornamelijk met betrekking tot de ontsluiting en uitwisseling van wetenschappelijke informatie en exploitatie van meetgegevens van getijgebonden systemen.

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Eenheid Dier-Visserij:

In 2006 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en het ILVO, voornamelijk met betrekking tot monitoringsgegevens en visserijbiologische data.

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek:

In 2007 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en het INBO, voornamelijk met betrekking tot informatie-uitwisseling en databeheer marien en kustgebonden onderzoek.

Provincie West-Vlaanderen:

In 2014 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en de provinciegouverneur in het kader van het depotbeheer voor de uitvoering van de wet betreffende de bescherming van het cultureel erfgoed onder water.

Vlaamse Milieumaatschappij:

In 2009 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en de VMM, voornamelijk met betrekking tot databanken i.v.m. monitoring van overgangs- en kustwateren.

VLOOT dab:

Het VLIZ heeft met VLOOT dab een samenwerkingsovereenkomst die de inzet en het beheer van het onderzoeksschip Simon Stevin regelt. In 2014 werd een bijakte ondertekend voor de optimalisatie van vaartijd met de RV Simon Stevin. Een tweede bijakte werd in 2015 ondertekend voor een meer flexibele beschikbaarheid van het onderzoeksschip (buiten het beschikbaarheidsschema), de inzet van het onderzoeksschip bij publieke evenementen en de inschakeling van het schip in ESFRI's (European Strategy Forum on Research Infrastructures) en andere internationale samenwerkingsverbanden van gecoördineerd marien onderzoek.

 

Netwerkorganisaties

Flanders' Maritime Cluster

In december 2014 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en Flanders' Maritime Cluster, voornamelijk met betrekking tot het bevorderen van een kruisbestuiving tussen de mariene wetenschappen en de mariene en maritieme bedrijfswereld.

 

Internationale samenwerkingsakkoorden

Internationale samenwerking en krachtenbundeling vormen tevens een belangrijke strategie van het VLIZ om de grote uitdagingen waar de zeeën voor staan, het hoofd te kunnen bieden. De samenwerking met buitenlandse experten geeft een belangrijke impuls om excellent en innovatief wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen.

Het VLIZ heeft momenteel vier bilaterale samenwerkingsakkoorden met internationaal gerenommeerde onderzoeksinstellingen. Deze samenwerkingsakkoorden verzamelen concrete afspraken en actiepunten om de ondersteuning te concretiseren rond databeheer, bekendmaken van onderzoeksresultaten, documenteren van werkzaamheden en coördinaten van de onderzoeksgroep, gebruik van onderzoeksinfrastructuur, en dergelijke.

 

Bilaterale internationale samenwerkingsakkoorden zijn momenteel o.a. afgesloten met:

Kenya Marine and Fisheries Research Institute (KMFRI) - Mombasa, Kenia

In 2012 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en het KMFRI om de samenwerking in de mariene wetenschappen en de uitwisseling van data, expertise en informatie te bevorderen. Een website ter ere van deze hernieuwde en historische samenwerking, opgestart met het Kenya-Belgium Project (KBP) in 1984, biedt een uitgebreide collectie aan mariene publicaties, een fotogalerij en de recente ontwikkelingen in deze samenwerking.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) - Texel en Yerseke, Nederland

In 2013 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en het NIOZ om de kennisontwikkeling ten behoeve van maatschappelijk relevante vraagstukken te versterken. Hierbij wordt de beschikbaarheid en het gebruik van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, beheer en beleidsontwikkeling bevorderd, gezamenlijke initiatieven voor onderzoek ontwikkeld en de inzet van elkaars faciliteiten optimaal benut.

SeaWeb Europe - Parijs, Frankrijk

In 2014 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en SeaWeb Europe in het kader van hun “Guide des espèces à l’usage des professionnels”, gezamenlijke acties, de uitwisseling van kennis, data en informatie én de gezamenlijke opmaak van afgeleide producten.

L’Institut des Sciences de la Mer de Rimouski (UQAR-ISMER) - Québec, Canada

In 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en het UQAR-ISMER om de ontwikkeling op het vlak van marien onderzoek te versterken tussen beiden instellingen. Dit zorgt voor een uitwisseling van onderzoeksapparatuur en de ontwikkeling van onderzoeksprojecten. Ook uitwisselingsprojecten van studenten, professoren en wetenschappelijk personeel tussen beiden instituten komen hierdoor ten goede.

NingBo University - NingBo, China

In 2016 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en Ningbo University (NBU) om een wederzijds begrip en academische samenwerking op basis van het wederkerigheidsbeginsel te bevorderen. Algemene gebieden voor samenwerking zijn uitwisseling van personeel, gezamenlijke onderzoeksprojecten, uitwisseling van informatie, academische materialen en publicaties en ten slotte deelname aan academische conferenties en seminars, of organisatie van academische conferenties en seminars.

Instituto del Mar del Peru - Lima, Peru

In 2019 ondertekenden het Instituto del Mar del Peru (IMARPE) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een Memorandum of Understanding. Hiermee drukken ze de nieuwe partners de wens uit om een hechtere wetenschappelijke samenwerking en kennisuitwisseling uit te bouwen. Zo kan er in de toekomst bijvoorbeeld gewerkt worden naar uitwisseling van expertise en gegevens, en wederzijdse toegang tot elkaars onderzoeksinfrastructuren zoals onderzoeksschepen en -instrumenten.

 

Daarnaast heeft het VLIZ ook internationale samenwerkingsakkoorden met:

National Academy of Sciences of Ukraine (NASU) - Sevastopol, Oekraïne

Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) - Hanoi, Vietnam