VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Beleid en beheer: Kustzonebeheer en mariene ruimtelijke planning

rss

Iedereen nu al aan de slag om onze Noordzee een duurzame toekomst te garanderen in 2050

Toegevoegd op: 2019-12-19
Met de Think Thank North Sea wordt gewerkt aan een breed gedragen langetermijnvisie 2050 voor het Belgisch deel van de Noordzee. Twee werkgroepen gingen in 2019 aan de slag rond de thema's 'Werken met de natuur’ en ‘Leven met klimaatverandering’. Zij komen nu met aanbevelingen en kernprincipes waarmee stakeholders vandaag al mee kunnen rekening houden in hun operaties om zo ons stukje Noordzee in 2050 een mooie toekomst te garanderen. De bevindingen en adviezen van de twee werkgroepen zijn voorgesteld in bondige en mooi geïllustreerde visieteksten. Iedereen kan er binnen zijn of haar veld nu al mee aan de slag! Of je nu een burger bent, een wetenschapper, een beleidsmaker of werkt in de industrie. ...

KustINzicht 2019: handig zakboekje vol kustspecifieke cijfers voor gebiedseigen aanpak

Toegevoegd op: 2019-10-24
Het VLIZ en de provincie West-Vlaanderen lanceren met de eerste editie van KustINzicht een handig zakboekje, vol boeiende cijfers en analyses over het Vlaamse kustgebied. Dat onderscheidt zich immers sterk van andere regio’s in België en Europa. Om kustspecifieke fenomenen en bestuurlijke vraagstukken op sociaal, economisch en ecologisch aan te kunnen pakken is er nood aan een gebiedsgerichte wetenschappelijke kennisbasis. KustINzicht is beschikbaar als een boekje in een handig zakformaat, maar kan ook online worden geconsulteerd. ...

Vlaams onderzoek bevestigt strandsuppleties als duurzame oplossing voor kustbescherming

Toegevoegd op: 2019-09-30
De zandopspuitingen aan onze kust vormen een degelijke bescherming tegen overstroming. Spijts de regelmatig optredende ‘kliffen’, versterken ze de stranden, de achterliggende zeedijken en de duinen. Zo blijkt uit de eindbevindingen van het CREST-onderzoeksproject. De tien partners formuleerden negen kernboodschappen, en voor elk van de vier onderzochte thema's een compacte lijst met markante resultaten. ...

Mariene ecosystemen en hun voordelen voor de mens: hoeveel zijn ze waard?

Toegevoegd op: 2019-04-18
Eerder deze maand lanceerde de European Marine Board EMB zijn 5de Future Science Brief 'Valueing Marine Ecosystems’. Hierin wordt door een werkgroep van Europese experts samengevat hoe met de waarde van ecosysteemdiensten en het natuurlijk kapitaal moet worden rekening gehouden in de blauwe economie. En hoe de impact van menselijke activiteiten op zee, en de socio-economische belangen ervan, geldelijk kunnen worden afgewogen tegenover acties die de toestand van de mariene biodiversiteit en de ecosystemen kunnen behouden of verbeteren. ...

Intensiteit van maritiem transport in Europa in een oogopslag beschikbaar via EMODnet service

Toegevoegd op: 2019-03-15
De EMODnet-groep die zich focust op data rond menselijke activiteiten in Europese zeeën publiceerde eerder deze maand de ‘EMODnet vessel density maps’ waarop scheepsbewegingen en de intensiteit van maritiem verkeer in Europese wateren gevisualiseerd worden. Voor het eerst hebben onderzoekers en bedrijven die werken rond bijvoorbeeld scheepvaartemissies, het aanleggen van pijpleidingen en kabels, het bepalen van de visserijimpact op de zeebodem of het inplannen van offshore windparken gratis en open toegang tot kaarten (en de onderliggende rasterbestanden) van de scheepvaartactiviteiten. ...

Kick-off GEANS: hoe DNA-gebaseerde technieken gebruiken voor evaluatie gezondheidstoestand van mariene ecosysteem

Toegevoegd op: 2019-02-22
Op 15 maart 2019 wordt in Oostende de aftrap gegeven van het GEANS-project (Genetic tools for Ecosystem health Assessment in the North Sea region). Voor onderzoekers, beleidsmedewerkers, vertegenwoordigers uit de maritieme sector en niet-gouvernementele organisaties die bezig zijn met de beoordeling van de mariene gezondheidstoestand via innovatieve DNA-gebaseerde technieken. ...

Bepaal mee welke thema’s de Think Tank North Sea eerst moet aanpakken

Toegevoegd op: 2019-02-18
De onafhankelijke Think Tank North Sea vraagt uw hulp bij het prioriteren van de te behandelen clusterthema’s: Marine food impact? Living with climate change? Of Working with nature? Stemmen kan nog tot en met 28 februari. Het startschot van de eerste thematische werkgroepen zal gegeven worden op een kick-off event op 29 maart 2019 in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. ...

SOMOS-project: meervoudig en veilig ruimtegebruik in het Nederlandse deel van de Noordzee

Toegevoegd op: 2019-01-21
Meervoudig en veilig ruimtegebruik op zee: het blijft voor elke kuststaat een uitdaging. Daarom misschien even gluren bij de buren? Het Nederlandse SOMOS-project, die de veiligheid van een zeewierkweek binnen een druk gebruikte mariene ruimte verkende, is zopas afgerond. Hun casestudies betroffen de risicoanalyse (voor mens, apparatuur, milieu en biodiversiteit) van een algenkweek in de drukbevaren regio van het Egmond offshore windpark en de Zeewierboerderij net voor Scheveningen. Om het allemaal een beetje meer bevattelijk te maken, werd een populaire samenvattende brochure opgesteld en drie korte animatiefilms die te zien zijn op de website van het project.

EMODnet lanceert ‘Atlas of European Marine Life’

Toegevoegd op: 2018-12-19
De ‘Atlas of European Marine Life’ omvat een reeks nieuwe en innovatieve dataproducten over het mariene leven in Europese wateren. De aangeboden modellen, kaarten en analyses illustreren de brede waaier aan output die gebruikers zelf kunnen genereren op basis van door EMODnet Biology beheerde data. De dataproducten kunnen helpen om fundamentele en beleidsgestuurde vragen te beantwoorden over natuurlijke tendensen en de antropogene impact in Europese wateren. ...

Compendium voor Kust en Zee 2018 en Kustportaal gelanceerd!

Toegevoegd op: 2018-12-08
Met de lancering van het Compendium voor Kust en Zee 2018 is het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) al aan zijn derde editie toe van deze multifunctionele gids voor de mariene expert. Hoofddoel blijft het ontsluiten van disperse informatie uit de Vlaams-Belgische zeewetenschappen op een wetenschappelijke en neutrale manier, maar alle publicaties werden – in samenwerking met een uitgebreid netwerk van experten – grondig herzien. Er ging veel aandacht naar het verbeteren van de herkenbaarheid en de gebruikservaring. Nieuw is het Kustportaal, een webportaal voor de mariene expert, dat via een kaart van de Belgische Noordzee diverse dataproducten en visualisaties op maat kan generen rond een hele reeks mariene en kustgebonden thema’s. ...

Littoral 2018 Leeuwarden: green coasts, clean seas & blue growth

Toegevoegd op: 2018-09-28
De Littoral-conferenties zijn een gevestigde waarde voor kustzonebeheerders en kustwetenschappers. Van 22 tot 26 oktober gaat de 2018-editie door in Leeuwarden in het noorden van Nederland. Het event wordt er gehost door de Van Hall-Larenstein Universiteit. Het is nog niet te laat om in te schrijven! ...

Oproep kandidaturen open OTGA-cursus: mariene GIS-toepassingen voor geïntegreerd kustzonebeheer

Toegevoegd op: 2018-09-28
In de laatste week van november organiseert de OceanTeacher Global Academy (OTGA) een cursus rond het toepassen van geografische informatiesystemen (GIS) in geïntegreerd kustzonebeheer. De training richt zich specifiek op deelnemers uit Europa. Dus ook kandidaten uit Vlaanderen/België zijn welkom. De lessen gaan door in Oostende, in de kantoren van UNESCO/IODE Project Office for IOC. Aanmelden kan nog tot 14 oktober. ...

Maak je eigen zee- en kustkaarten met de vernieuwde Europese Zeeatlas

Toegevoegd op: 2018-06-28
De Europese Zeeatlas werd vernieuwd en biedt nu nog meer spectaculaire kaarten, nieuwe functies en inhoud. Met een uitgebreid scala aan interactieve mariene informatie is de atlas de ideale tool voor iedereen die meer wil weten over de Europese zeeën en kustgebieden: milieu, werkgelegenheid, Europees beleid enzovoort. ...

Uw mening over het nieuw marien ruimtelijk plan voor onze Noordzee

Toegevoegd op: 2018-06-18
Het Belgische deel van de Noordzee is één van de drukst gebruikte mariene gebieden ter wereld. Groene energie, zandwinning, scheepvaart, visserij, aquacultuur, defensie, natuurbehoud, wetenschappelijk onderzoek en zoveel meer zijn activiteiten die dagelijks plaatsvinden in een gebied dat slechts 0,5% van de hele Noordzee beslaat. Om al deze activiteiten probleemloos te laten samengaan, is het nodig om duidelijke afspraken te maken tussen de verschillende gebruikers van de Noordzee. Van 29 juni tot en met 28 september 2018 kan u dan ook uw mening geven over het ontwerp van marien ruimtelijk plan (MRP) voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026. ...

Uw mening over ontwerprapport gezondheidstoestand van Belgische Noordzee

Toegevoegd op: 2018-05-30
België moet - zoals alle Europese landen - later dit jaar een rapport publiceren over de toestand van zijn zee, zoals vastgelegd door de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Het doel is om uiterlijk in 2020 een ‘goede milieutoestand’ te bereiken voor alle Europese zeeën. Dit houdt in: zorgen voor de bescherming en instandhouding van het marien milieu, het voorkomen van verslechtering en indien mogelijk een herstel van de verstoorde ecosystemen. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een ontwerprapport klaar voor de Belgische Mariene Strategie en hoort graag uw mening hierover. ...

Nieuwe animatiefilm toont verhaal achter prehistorische verdronken landschappen en fossielen in Belgische Noordzee

Toegevoegd op: 2018-05-09
De nieuwste VLIZ-animatiefilm toont hoe onze kustzone en de Noordzee er in een ver en heel ver verleden moeten hebben uitgezien, welke dieren er woonden en in welke mate deze landschappen gebruikt werden door de mens. De kortfilm duidt tevens welk marien onderzoek er wordt uitgevoerd om het verhaal achter deze verdronken prehistorische landschappen en begraven fossielen te ontrafelen. Ook hoe deze kennis de maritieme industrie en het beleid kan sturen bij grote infrastructuurwerken om schade aan het interessante archeologisch materiaal te voorkomen. ...

Marine Science meets Maritime Industry 2018 voor wetenschappers en maritieme industrie

Toegevoegd op: 2018-04-20
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren het VLIZ en Flanders’ Maritime Cluster (FMC) op donderdag 24 mei 2018 een nieuwe editie van 'Marine Science meets Maritime Industry'. Na veertien inspirerende presentaties over de valkuilen, successen en uitdagingen in het blauwe innovatie-landschap, volgt een speeddating lunch om verder kennis te maken met deze sprekers en andere aanwezigen uit de wetenschap en de industrie.

Groen licht voor nieuwe speerpuntcluster rond blauwe economie

Toegevoegd op: 2018-04-20
Het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid zette het licht op groen voor een nieuwe speerpuntcluster rond de “blauwe economie”. Deze Blauwe Cluster moet inzetten op samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, overheidsinstellingen en bedrijven, en innovatieve projecten uitwerken die het economisch potentieel van onze Noordzee aanspreken. Het VLIZ speelde zijn rol als aanspreekpunt voor het mariene onderzoekslandschap en stond in voor het waarborgen van de wetenschappelijke onderbouwing van het aanvraagdossier. ...

VLIZ bundelt kennis relevant voor de toekomstige ontwikkeling en kustbescherming van de Belgische Oostkust tot 2100

Toegevoegd op: 2018-04-05
In een nieuwe Beleidsinformerende Nota maakte het VLIZ een synthese van de beschikbare wetenschappelijk kennis die direct of indirect relevant is in de context van het traject Vlaamse Baaien en het Complex Project Kustvisie. Hierbij wordt gefocust op waterbouwkundige ingrepen die zouden kunnen plaatsvinden voor de Belgische Oostkust. Meer dan 100 publicaties werden samengebald, verdeeld over hydrodynamische, sedimentologische, ecologische en socio-economische onderzoeksgebieden.

10de Kustforum: 10 jaar kustthema's in 10 getuigenissen

Toegevoegd op: 2018-03-05
Het Streekhuis Kust van de Provincie West-Vlaanderen organiseert elk jaar een Kustforum om de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij het kustbeleid te verhogen. Het biedt de gelegenheid om in dialoog te treden met overheidsdiensten, politici en met elkaar; alsook om prioriteiten voor de kust aan te kaarten. De 10de editie van het Kustforum vindt plaats op woensdag 18 april (vanaf 18:30) in CC De Grote Post in Oostende. Meer info over het programma en hoe in te schrijven is nu beschikbaar. ...

[Voeg toe]