VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Aardwetenschappen: Waterkolom

rss

Groen licht voor PLUXIN-project: plasticvervuiling in rivieren in kaart brengen en saneren

Toegevoegd op: 2020-06-19
De hoeveelheid plastic in rivieren en de oceaan neemt alsmaar toe. In het kader van het PLUXIN-project bundelen Vlaamse wetenschappers, ondernemers en De Blauwe Cluster de krachten om het plastic dat via havens en rivieren in zee terecht komt met innovatieve en automatische detectiemethoden in kaart te brengen. Einddoel is om oplossingen aan te reiken en in Vlaanderen baanbrekende commerciële initiatieven op te zetten in plastic-sanering van water en sedimenten. ...

Microplastics zitten overal – ANDROMEDA zoekt uit hoe correct te detecteren en kwantificeren in zee

Toegevoegd op: 2020-06-18
Plastic zwerfvuil is een wereldwijd probleem. Eenmaal in het milieu, verbrokkelt het plastic tot kleinere partikels. Ook door gebruik van synthetische kledij en cosmetica, afslijtende verflagen en autobanden e.d.m. komen kleine plasticpartikels vrij. Ze belanden in de lucht, water en bodem. En uiteindelijk ook in zee. De detectie en het kwantificeren van de kleinste fractie plastics – de zogenaamde micro- en nanoplastics – blijft voor onderzoekers een grote uitdaging. Want hoe tel je en meet je deze kleine plasticpartikels als ze overal om je heen zitten en contaminatie navenant is? Het onderzoeksproject ANDROMEDA gaat de uitdaging aan. ...

VLIZ ontwikkelt robot om satellietmetingen te valideren

Toegevoegd op: 2020-01-27
Wetenschappers gebruiken data van satellieten in de ruimte om beter inzicht te krijgen in de algenbloei en sedimenttransport in kustwateren. Af en toe is het nodig om de juistheid van deze gegevens af te toetsten aan metingen gemaakt ter plekke – ter hoogte van het zeeoppervlak – en zo nodig te corrigeren. Traditioneel varen wetenschappers daarvoor uit met een schip en meten ze de actuele situatie. Binnen het project Hypermaq ging het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) op zoek naar een geautomatiseerde manier van werken, en ontwikkelde hiervoor het robotsysteem PANTHYR. Dat kan volledig autonoom meer data verzamelen op zee dan voorheen ooit mogelijk was. Een vervolgproject wil nu wereldwijd een netwerk van deze robots uitrollen. ...

Help je mee pCO2 metingen in zee te verbeteren?

Toegevoegd op: 2020-01-13
Ben je als wetenschapper of operator betrokken bij het meten van CO2-concentraties in zee? Zin om met je kennis en expertise bij te dragen aan de vergelijkende oefening van de nieuwste pCO2-sensoren en -instrumenten, die de Europese onderzoeksinfrastructuur ICOS (Integrated Carbon Observation System) tussen 24 augustus en 4 september 2020 in Oostende organiseert? Met deze workshop wil ICOS niet alleen de prestaties van specifieke instrumenten vergelijken, maar ook – in dialoog met fabrikanten en toeleveranciers – de bediening ervan en de verwerking van data verbeteren. Doel is om de best mogelijke meetkwaliteit te bereiken in het mariene CO2-monitoringsnetwerk.

UAntwerpen test het uit: kan olivijn in zee CO2 uit de atmosfeer capteren?

Toegevoegd op: 2019-09-20
Olivijn in zee uitstrooien om actief CO2 uit de lucht te halen: het klinkt een beetje als sciencefiction, maar het heeft potentieel. Als dit olijfgroene gesteente oplost in zeewater, heeft het de wonderbaarlijke eigenschap om CO2 aan de zee te onttrekken. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen testen het uit op het Marien Station Oostende van het VLIZ. Aan de vooravond van de VN-klimaattop volgende week in New York, vatte een ploeg van het VRT-nieuws het onderzoek in een mooie, informatieve reportage.

4DEMON-project bundelt data Belgisch deel van de Noordzee over de afgelopen vier decennia

Toegevoegd op: 2018-07-06
Wetenschappers en datamanagers van KBIN, UGent, VLIZ, ILVO en ULiège zijn erin geslaagd om heel wat oude analoge datasets over het Belgische deel van de Noordzee te redden voor verlies (data-archeologie) en deze te combineren met recentere meetresultaten. De bekomen datareeksen overspannen een periode van 40 jaar en brachten interessante inzichten aan het licht. Zo is er de laatste vier decennia een daling waar te nemen van de voedingsstoffen fosfaat en stikstof in de Belgische Noordzee. De zeewatertemperatuur is er gemiddeld met één graad °C gestegen. De data-analisten zien ook een shift in de soortensamenstelling van het fytoplankton – de kleine in het water zwevende organismen die aan fotosynthese doen – gepaard gaand met een hoger risico op oprukkende giftige soorten. Sinds 1985 is het zeewater in de Belgische Noordzee ook merkbaar zuurder geworden. ...

TERRASCOPE.be: Sentinel-satellietgegevens nu vlot beschikbaar voor alle Belgische gebruikers

Toegevoegd op: 2018-06-27
Binnen het Copernicus-programma wil de Europese Commissie op termijn vijf Sentinel-satellieten rond de aarde hebben draaien. Deze volgen wereldwijd diverse milieuparameters op, zo ook van het mariene milieu en kustsystemen. De data zijn nu gemakkelijk te bekijken en gebruiken door iedereen! Omdat het door de grootte van satellietdata vaak zeer onpraktisch is om satellietbeelden te downloaden en te exploreren, is er nu de website terrascope.be. Het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) kan in deze virtuele onderzoekomgeving gratis satellietgegevens aanbieden voor Belgische gebruikers. Je kan er werken en experimenteren met de Sentinel-gegevens, zonder dat je ze eerst hoeft te downloaden. ...

EMSO-waarnemingsposten staan open voor Europese maritieme bedrijven en onderzoekers

Toegevoegd op: 2018-05-24
EMSO, het European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory, stelt drie van haar waarnemingsposten open voor derden. Europese maritieme bedrijven of onderzoeksorganisaties kunnen gratis gebruik maken van deze testfacilitieten in open zee/oceaan, bv. voor het uittesten van instrumenten, systemen, procedures en nieuwe technologieën, of om er gebruik van te maken in het kader van onderzoeksprojecten. Dit is een uniek aanbod voor onderzoekers en ingenieurs! De deadline om aanvragen in te dienen loopt tot 31 juli. ...

VLIZ bundelt kennis relevant voor de toekomstige ontwikkeling en kustbescherming van de Belgische Oostkust tot 2100

Toegevoegd op: 2018-04-05
In een nieuwe Beleidsinformerende Nota maakte het VLIZ een synthese van de beschikbare wetenschappelijk kennis die direct of indirect relevant is in de context van het traject Vlaamse Baaien en het Complex Project Kustvisie. Hierbij wordt gefocust op waterbouwkundige ingrepen die zouden kunnen plaatsvinden voor de Belgische Oostkust. Meer dan 100 publicaties werden samengebald, verdeeld over hydrodynamische, sedimentologische, ecologische en socio-economische onderzoeksgebieden.

Hydrografische experts 'meet' aangrenzende disciplines op Hydro17

Toegevoegd op: 2017-10-30
Tussen 14 en 16 november 2017 organiseert de Hydrographic Society Benelux de 25ste editie van de HYDRO-conferentie voor de International Federation of Hydrographic Societies (IFHS). ...

Nieuwe satelliet meet stijging zeespiegel met hoge nauwkeurigheid

Toegevoegd op: 2016-01-25
Op 17 januari werd de Jason-3 satelliet succesvol gelanceerd vanop de Vandenberg Air Force Base in Californië. De radarsignalen die de satelliet uitstuurt zullen toelaten om de hoogte van de zeespiegel te monitoren en deze wereldwijd tot op enkele centimeters nauwkeurig op te meten. De data zullen wetenschappers ook toelaten om stroomsnelheden en stroomrichtingen na te gaan, en zo het kustweer en tropische cyclonen beter te voorspellen.

Verhouding fosfaat en stikstof volledig uit balans in de Noordzee

Toegevoegd op: 2016-01-19
Europese maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit zijn al vele jaren gericht op het terugdringen van de concentraties fosfaat en stikstof in oppervlaktewater. Dit is echter voor fosfaat veel beter gelukt dan voor stikstof, waarvan de nog steeds extreem hoge emissies in zee terecht komen. Hierdoor is er nu in de kustwateren een volledig scheve verhouding tussen stikstof en fosfaat ontstaan, met negatieve gevolgen voor de groei van algen en de productiviteit van het Noordzee-ecosysteem.

2014 wel een heel druk jaar voor de Sea Level Station Monitoring Facility

Toegevoegd op: 2015-01-22
Acht jaar geleden werd de website van de Sea Level Station Monitoring Facility opgestart. Ondertussen bedient dit systeem 785 getijmeters wereldwijd en toont het voor elk station de actuele hoogte van het getij in "nearly real time". In 2014 werden 52 extra stations toegevoegd. De website - ontwikkeld en onderhouden door VLIZ voor UNESCO/IOC - wordt alsmaar bij een breder publiek bekend en werd in het afgelopen jaar 384 miljoen keer geconsulteerd. Een absoluut record! ...

Filmpje toont hoe Ocean Sampling Day onderzoek naar mariene micro-organismen vooruit helpt

Toegevoegd op: 2014-12-16
Slechts 5% van de oceaan is tot nu toe onderzocht door de wetenschap. Zeker op het vlak van mariene micro-organismen is er nog veel werk voor de boeg! In 2014 werd er met Ocean Sampling Day (OSD) een mijlpaal bereikt, waar zowel burgers als wetenschappelijke instellingen bijdroegen aan het ontrafelen van deze puzzel. Om het verrichte werk in de kijker te stellen werd een filmpje over OSD2014 verspreid. ...

Potamology: web memorial en archief voor Prof. Ir. J.J. Peters

Toegevoegd op: 2014-09-29
In 2012 overleed Prof. Ir. Jean Jacques Peters, voormalig medewerker van het Waterbouwkundig Laboratorium (1964-1979) en internationaal expert op het gebied van sedimenttransport, hydraulica en morfologie in rivieren en estuaria wereldwijd. Als eerbetoon aan hem werd de website "potamology" gecreëerd, een virtueel memorial en archief met als doel het behouden en het verspreiden van zijn manier van denken en zijn morfologische benadering.

Kom alles te weten over eutrofiëring in de zuidelijke Noordzee en het Engels Kanaal

Toegevoegd op: 2014-04-02
Van 30 juni tot 01 juli 2014 gaat in Nausicaà, Boulogne-sur-Mer (Frankrijk) de eindconferentie door van het Europese project ISECA 'Informatiesysteem voor Eutrofiëring van onze kusten'. Alle resultaten en de door het project ontwikkelde instrumenten voor het observeren van eutrofiëring in de zuidelijke Noordzee en het Engels Kanaal zullen er getoond en uitgelegd worden. Zo hoor je er alles over de huidige wetgeving met betrekking tot eutrofiëring, de impact van eutrofiëring en de publieke perceptie rond waterkwaliteit in onze kustzones. Ook de projectresultaten rond aardobservaties, in-situ metingen en modelleren van eutrofiëring komen uitgebreid aan bod. ...

[Voeg toe]