IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Duingebied Neeltje Jans

Overkoepelend project: Uitvoeringsprogramma 'Herstel en Inrichting Rijkswateren' (H&I), meer
Periode: 1986 tot 1995
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Duinen
Taxonomische term: Aves [WoRMS]
Geografische term: ANE, Nederland, Oosterschelde [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (5)  Top 
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), meer, partner
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland; Dienstkring Deltakust, meer, partner
 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, meer, coördinator
 • Provincie Zeeland, meer, partner
 • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), meer, partner

Abstract
Doelstelling
Omvorming werkterrein tot duingebied met vochtige (zoete) duinvalleien, twee duinmeertjes en een zoet-zout overgang met Oosterschelde (binnenslufter)
Ontwikkeling van een half-natuurlijk landschap (Natuurmonumenten 1987; Natuurmonumenten & Het Zeeuwse Landschap 1997; Oorthijsen et al. 1995).

Maatregelen

 • Schoonmaak (zeven) van het terrein; opruimen asfaltweg; uitgraven tot freatisch vlak en herprofilering van terrein tot in ZW/NO-lopende duinen en valleien
 • Aanbrengen van 50 000 m3 zand aan ZW-zijde voor overstuiving aangelegde duinen; aanplant van Helm
 • Uitbreiding duingebied en aanleg duinmeer in 1995 (NatuurMonumenten & Het Zeeuws Landschap 1997).

Evaluatie

 • De vegetatie van het gebied verkeert momenteel nog in een pionierstadium en is het moeilijk te voorspellen of zich in het gebied in vegetatiekundig opzicht waardevolle ontwikkelingen zullen voordoen.
 • Momenteel bestaat het vegetatiebeheer uit niets doen. Op langere termijn wordt beweiding niet uitgesloten ten einde een open duinlandschap te kunnen handhaven.
 • Door geïsoleerde ligging is de bereikbaarheid (vestigingskans) voor veel typische duinvalleisoorten bijzonder laag, wat de vraag oproept of de ontwikkeling van waardevolle duinvalleivegetaties wel zal worden gerealiseerd.

Conclusie
Vanuit visueel-landschappelijk oogpunt is het een geslaagd project, maar vanuit het oogpunt van natuurbehoud is de periode na de ingreep nog te kort om tot een oordeel te kunnen komen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten