IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ontwikkeling van een geïntegreerde databank voor het beheer van accidentele lozingen
www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=en&COD=EV/41
www.vliz.be/projects/dimas

Engelstalige titel: Development of an Integrated Database for the Management of Accidental Spills
Overkoepelend project: Research action SPSD-II: Second scientific support plan for a sustainable development policy, meer
Referentie nr.: EV/41
Acroniem: DIMAS
Periode: December 2003 tot April 2006
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Gegevensbestanden; Olieverlies
 Instituten | Publicatie 

Instituten (4)  Top | Publicatie 

Abstract
 • Doelstellingen

  De Noordzee herbergt één van de meest productieve mariene ecosysteem-types, maar er is een belangrijke input van toxicanten van verschillende bronnen, die een impact kunnen hebben op dit systeem. Tot nu toe werd relatief weinig aandacht besteed aan vervuilingsbronnen op zee zelf, zoals accidentele lekken van boorplatforms en ongevallen met schepen. Hoewel de meeste aandacht op zee gaat naar olieverontreiniging, kunnen de effecten van een ongeval met andere chemicaliën veel ernstiger zijn. Verscheidene producten die worden vervoerd zijn zeer toxisch en/of persistent, kunnen bioaccumuleren en effecten op lange termijn uitlokken. Wanneer zich een incident voordoet op zee, is het bovendien van belang snel te kunnen beschikken over gegevens van partitionering, biobeschikbaarheid, (eco)toxiciteit. Er bestaan al een aantal databanken over fysische en chemische eigenschappen van producten, maar er wordt zelden dieper ingegaan op specifieke zaken als impact op het marien milieu, gedrag in het milieu, bioaccumulatie in mariene voedselketens. Daardoor moet de gebruiker van dergelijke databanken veelal zelf de interpretatie van de gegevens doen. Met dit project zal een databank ontwikkeld worden, die eenvoudig te interpreteren is en die betrouwbare, up-to-date informatie verschaft over specifieke effecten van chemicaliën voor het mariene milieu, ook voor niet-experten. Directe en indirecte effecten op mariene biota vormen het belangrijkste onderdeel van de databank en veel aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de geleverde data.

 • Methodologie

  Het project kent 4 fasen.
  In een eerste fase, zal een prioriteitslijst van 400 voor België relevante contaminanten geïdentificeerd worden om in de databank opgenomen te worden. Dit zal gebeuren a.d.h.v. criteria zoals bioaccumulatie, toxiciteit, persitentie, aantal transporten over zee, betrokkenheid in ongevallen en getransporteerde volumes. Deze lijst zal vergeleken worden met bestaande lijsten van prioritaire stoffen.
  In een tweede fase zal een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd worden om alle nodige gegevens over deze producten te verzamelen.
  In de derde fase van het project zal kwaliteit en relevantie van de data geëvalueerd worden. Classificatie van de gegevens zal gebeuren op basis van volgende criteria: testen uitgevoerd volgens internationaal aanvaarde procedures, informatie over de controles, concentratiebereik, testparameters, statistiek en analytiek. Enkel relevante data die voldoen aan de hoge kwaliteitseisen zullen opgenomen worden in de databank. Procedures voor risico-management zullen hierbij ook opgenomen worden. Eén van de belangrijkste uitdagingen in dit project zal de ontwikkeling zijn van de sub-module over effecten op het marien milieu. Een brede waaier aan organismen en eindpunten zullen opgenomen worden, maar aangezien niet voor alle polluenten data over toxiciteit voor het mariene leven beschikbaar is, zullen ook gegevens uit testen met zoetwaterorganismen gebruikt worden. Daarnaast zullen gegevens over biodegradatie, metabolisatie, detoxificatie en bioaccumulatie beoordeeld worden.
  In de vierde en laatste fase zal een relationele databank met grafish platform ontwikkeld worden.

 • Publicatie  Top | Instituten 
  • Arijs, K.; Versonnen, B.; Vangheluwe, M.; Vanhoorne, B.; Cuvelier, D.; Vanden Berghe, E.; Mees, J.; Ghekiere, A.; Janssen, C.R. (2007). DIMAS Development of an integrated database for the management of accidental spills. Part 2. Global change, ecosystems and biodiversity - SPSDII: final report. Belgian Science Policy: Brussel. 69 pp., meer

  Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie