De Zee als Goed Doel | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

De Zee als Goed Doel

Donaties maken het de mariene wetenschappers, ingenieurs en studenten mogelijk om creatieve oplossingen te bedenken voor problemen die zich stellen, innovatieve technieken uit te werken en een duurzaam gebruik van onze wereldzeeën te ondersteunen. Elke vorm van steun helpt de marien wetenschappelijke kennis vooruit!

Doneer

Giften voor De Zee als Goed Doel tijdelijk extra voordelig

Om de impact van de coronacrisis op giften aan erkende instellingen te beperken, verhoogt de federale overheid de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen vanaf 40 EUR ─ gedaan in 2020 ─ van 45% naar 60%. Het plafond voor belastingvermindering voor giften wordt opgetrokken van 10% naar 20% van het netto-belastbaar inkomen. Kortom, wanneer je nog in 2020 100 EUR doneert, kost je dit maar 40 EUR!

 

Fiscaal aftrekbare donaties

Het VLIZ is erkend als instelling voor wetenschappelijk onderzoek die fiscale attesten mag uitreiken. Donaties zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 EUR per jaar. Het fiscaal attest wordt doorgestuurd in maart/april volgend op het jaar van de schenking.

U kan uw donatie overmaken op het rekeningnummer IBAN BE70 0017 1687 3425 (BIC GEBABEBB) van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw (Bank: BNP Paribas Fortis. Adres: Centrumplein 8a, 8450 Bredene). Aangezien er bij een bankgift steeds sprake dient te zijn van een neutraal karakter, mag er geen vermelding van schenking of dergelijke gepaard gaan met de overschrijving. Indien u een fiscaal attest wenst te ontvangen, gelieve dan wel uw volledige naam en adres te vermelden.

Particulier

Het plafond van een fiscaal aftrekbare gift is vastgesteld op 10% van het netto belastbaar inkomen, of maximaal 376.350 EUR (aanslagjaar 2014, inkomsten 2013). Voor meer informatie: neem een kijkje op de website van FOD Financiën.

Bedrijven

Ook bedrijven kunnen een gift of schenking doen. De fiscale regels zijn wel anders dan bij particulieren. Bedrijven of vennootschappen kunnen per fiscaal boekjaar maximaal 500.000 EUR schenken aan het VLIZ of maximaal 5% van hun belastbare winst.

 

Er zijn verschillende manieren om marien wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen:

1. Gift

Via een gift kan u tijdens uw leven goederen overdragen zonder dat een notariële akte nodig is. U doet hierbij wel definitief afstand van de overgedragen goederen. Hierdoor worden schenkingsrechten en kosten van de notaris vermeden. Giften kunnen echter niet op alles toegepast worden en er zijn tevens nadelen aan verbonden. Indien de schenker binnen de drie jaar na een gift komt te overlijden moeten alsnog successierechten worden betaald. Daarom is het ook aangewezen om een gedateerd bewijs van de gift op te maken. Informeer u hiervoor bij uw notaris of via www.notaris.be.

Handgift

Een handgift moet fysiek aan het VLIZ overhandigd worden. 

Enkel 'lichamelijke roerende goederen' komen in aanmerking voor een handgift. Voorbeelden zijn geld, kasbons, meubelen, kunstvoorwerpen, juwelen, auto’s, … Aandelen op naam zoals van een BVBA komen voor een handgift niet in aanmerking.

Bankgift

In tegenstelling tot een handgift, waarbij geld van hand tot hand wordt overgedragen, kan via een bancaire transactie geld overgeschreven worden van de bankrekening van de schenker naar de bankrekening van het VLIZ. Hierbij spreekt men dan van een bankgift. Laat u voor grote bedragen verder informeren door uw notaris over de voorwaarden verbonden aan een bankgift.

U kan uw gift overmaken op het rekeningnummer IBAN BE70 0017 1687 3425 (BIC GEBABEBB) van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw (Bank: BNP Paribas Fortis. Adres : Centrumplein 8a, 8450 Bredene). Aangezien er bij een bankgift steeds sprake dient te zijn van een neutraal karakter, mag er geen vermelding van schenking of dergelijke gepaard gaan met de overschrijving. Indien u een fiscaal attest wenst te ontvangen, gelieve dan wel uw volledige naam en adres te vermelden.

 

2. Schenking

Via een schenking kan u tijdens uw leven een deel van uw bezittingen verdelen. Hiervoor is een notariële akte nodig. Bij een schenking moeten wel schenkingsrechten en notariskosten betaald worden, maar kan het uw erfgenamen successierechten besparen.

Let wel: op een schenking kan men in principe niet terugkomen, behalve tussen echtgenoten.

Schenking van roerende goederen

Voor de schenking van roerende goederen geldt een vlak tarief, ongeacht het bedrag, welke evenwel verschilt tussen de verschillende Gewesten. Informeer u goed over de geldende tarieven. Voor het Vlaamse Gewest geldt:

  • 3% voor schenkingen in rechte lijn en tussen echtgenoten (incl. samenwonenden)
  • 7% voor schenkingen aan andere personen (ook voor organisaties zoals VLIZ)

Schenking van onroerende goederen

Voor de schenking van een woonst of een grond gelden progressieve schenkingsrechten. Hoe groter de waarde van het onroerend goed, hoe hoger het tarief.

Neem contact op met uw notaris om te oordelen of een schenking de juiste keuze is.

 

3. Testament

U kunt (een deel van) uw vermogen bij testament nalaten aan het VLIZ.

Algemeen legaat

Bij een algemeen legaat laat u uw vermogen na aan een persoon of aan een organisatie. Deze begunstigde wordt dan algemeen legataris. Dit betekent niet dat de algemeen legataris ook alles effectief ontvangt. Men kan binnen een algemeen legaat ook bijzondere legatarissen aanduiden of men kan het algemeen legaat toekennen onder voorwaarde dat men goederen aan derden uitkeert.

Voorbeeld: als u geen erfgenamen hebt en u wil al uw bezittingen nalaten aan het VLIZ, dan maakt u het VLIZ, algemeen legataris of erfgenaam.

Duolegaat

Via een duolegaat kan u uw erfgenamen fiscaal voordeel bezorgen. Door het VLIZ als erfgenaam aan te duiden, betaalt het VLIZ alle successierechten, ook die van uw andere erfgenamen.

Let wel: de tarieven verschillen naargelang het type erfgenaam, het geschonken bedrag en het Gewest. Daar uw vermogen kan variëren tijdens uw leven, kan ook uw nalatenschap via duolegaat evolueren. Een duolegaat moet voor alle erfgenamen voordelig zijn. Laat u daarom professioneel bijstaan bij het opstellen van een duolegaat. Raadpleeg hierover uw notaris.

 

Een voorbeeld

Stel: u heeft uw fiscale woonplaats in het Vlaamse Gewest en wenst uw nicht een roerend vermogen van 40.000 EUR na te laten.

Zonder duolegaat Nicht Vlaams Gewest
Brutobedrag 40.000 EUR  
Successierechten 45% -18.000 EUR 18.000 EUR
Nettobedrag 22.000 EUR 18.000 EUR

 

 

 

 

 

 

Met duolegaat VLIZ Nicht VLIZ Vlaams Gewest
Brutobedrag 25.000 EUR 15.000 EUR  
Successierechten op deel nicht 45%      - 11.250 EUR 11.250 EUR
Successierechten op deel VLIZ 8,8%        - 1.320 EUR    1.320 EUR
Nettobedrag 25.000 EUR   2.430 EUR 12.570 EUR

  


 

Uw nicht houdt netto meer over, terwijl het VLIZ ook begunstigd wordt.
Er worden bovendien minder successierechten betaald.

Meer informatie

Bekijk ook eens de websites www.testament.be en www.notaris.be waar u heel wat concrete informatie kan vinden.

Uw contactpersoon

Voor vragen over de VLIZ-filantropiebeweging en schenkingen kan u vrijblijvend contact opnemen met:
Karen Rappé:   +32-(0)59-34 14 94
Indien u dit wenst, maken we graag een afspraak om u meer uitleg te geven.