Datasystemen | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Datasystemen

Eén van de kerntaken van het VLIZ is de uitbouw van infrastructuren en de bevordering van datadoorstroming binnen en vanuit Vlaanderen naar Europese en internationale netwerken. Hiervoor ontwikkelde het VLIZ in de loop der jaren een aantal belangrijke systemen.

In de loop der jaren zette het VLIZ een aantal belangrijke technologieën in voor tal van projecten en activiteiten. We lichten de belangrijkste even toe:

IMIS: Integrated Marine Information System

Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van het Vlaams marien wetenschappelijk landschap, bouwde het VLIZ een informatiesysteem uit. Hierin wordt informatie over datasets, publicaties, personen en instituten gestructureerd opgeslagen en onderling gelinkt. Binnen IMIS worden special collections gedefinieerd zodat het syteem kan ingezet worden binnen nationale en internationale projecten en gebruikt kan worden ter ondersteuning van informatiebeheer binnen instituten.

Enkele voorbeelden waarin IMIS toegepast wordt:

 

IMERS: Integrated Marine Environmental Readings and Samples

In het geïntegreerd datasysteem IMERS worden meetgegevens verzameld van multidisciplinaire Belgische en internationale projecten en meetcampagnes. Het kent zijn sterkte in de mogelijke opslag van uitgebreide technische metadata gekoppeld aan de meetwaarden. Integratie is gekoppeld aan kwaliteitscontrole en faciliteert de dataflow naar nationale en internationale datasystemen. De data opgenomen in IMERS die reeds publiek ontsloten mogen worden, worden via een online interface aangeboden.

Enkele voorbeelden waarin IMERS toegepast wordt:

 • IMERS.be: online zoekinterface naar de meetgegevens van staalnamecampagnes van het Belgische deel van de Noordzee en internationale wateren.
 • Online interfaces voor het ontsluiten van projectdata op de website en/of op een intern projectdomein: OMES, Westbanks,...

 

MDA: Marien Data Archief

Wetenschappelijke gegevens zijn uniek en moeten voor verlies gevrijwaard worden. Hiervoor ontwikkelde het VLIZ het Marien Data Archief (MDA): een beveiligd, online systeem waar onderzoekers hun datafiles op een goed gedocumenteerde manier kunnen archiveren.

Enkele voorbeelden waarin de MDA toegepast wordt:

 • Marien Data Archief: online archief ter ondersteuning van de opslag van datafiles.
 • e-room ScheldeMonitor: virtuele projectruimte ter ondersteuning van de projectgroep Onderzoek en Monitoring Schelde-estuarium.
 • Data-archieven voor intern beheer:  Marbiol Data-archief: INBO Data-archief, NIOO Data-archief,...
 • Data-archieven in het kader van projecten: Westbanks data-archief; OMES data-archief; BIOFUSE data-archief,...

 

Aphia : Taxonomisch register voor mariene soorten

Het taxonomisch register Aphia bevat een oplijsting van alle gekende mariene soorten in de wereld en biedt een overzicht van de aanvaarde taxonomische namen. Dit register wordt wereldwijd gebruikt als standaardlijst. Het fungeert momenteel als platform voor o.a. de Belgische, Europese, Arctische en wereldlijst van mariene soorten.

Enkele voorbeelden waarin Aphia toegepast wordt:

 • WoRMS: online wereldregister van mariene soorten
 • BeRMS: online Belgisch register van mariene soorten
 • ERMS: online Europees register van mariene soorten
 • ARMS: online Arctisch register van marien soorten
 • IMIS: als taxonomische standaard binnen het geïntegreerd informatiesysteem IMIS
 • LifeWatch: virtueel lab rond mariene biodiversiteit. Aphia vormt de basis van de taxonomische ruggengraat van de LifeWatch infrastructuur.
 • meer...

 

EurOBIS: European Biogeographic Information System

EurOBIS is een datasysteem dat biogeografische data over mariene soorten centraliseert. Het EurOBIS-systeem wordt ingezet om data verspreid over verschillende Europese instituten te centraliseren en op een gebruiksvriendelijke manier te ontsluiten. Alle data ondergaan een standaard kwaliteitscontrole om zo een minimum kwaliteitsniveau te garanderen voor gebruik van de data.

Enkele voorbeelden waarin EurOBIS toegepast wordt:

 • EurOBIS.org: portaal naar verspreidingsgegevens van mariene soorten opgenomen in het EurOBIS datasysteem
 • EMODnet biology: portaal ontsluit mariene biologische data verzameld binnen Europa, waaronder ook EurOBIS data
 • LifeWatch: virtueel lab rond mariene biodiversiteit. EurOBIS maakt deel uit van de taxonomische ruggengraat van de LifeWatch infrastructuur.
 • OBIS: het Ocean Biogeographic Information System ontsluit data van EurOBIS.

 

Marine Regions: a standard towards marine georeferenced names

Marine Regions is een register voor geografische plaatsnamen en gebieden. Het biedt een standaard voor mariene locaties, grenzen en gebieden. Marine Regions combineert de informatie die opgeslagen is in de VLIMAR Gazetteer en de VLIZ Maritime Boundaries Geodatabase. De VLIMAR Gazetteer is een databank met geografische mariene namen, zeeën, zandbanken, mondingen, baaien en stations waar stalen genomen werden voor onderzoeksdoeleinden.  De VLIZ Maritime Boundaries Geodatabase omvat de begrenzingen van de Exclusieve Economische Zones (EEZ) wereldwijd. Marine Regions wordt ingezet als geografische ruggengraat in tal van andere data- en informatiesystemen en informatie kan via webservices opgevraagd worden.

Enkele voorbeelden waarin Marine Regions toegepast wordt:

 • Marineregions.org: online register voor gestandaardizeerde geografische namen
 • WoRMS: online wereldregister van mariene soorten
 • SCAR-MaRBIN: portaal naar informatie over Antarctische mariene biodiversiteit
 • ScheldeMonitor: portaal voor onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium
 • EMODnet biology: portaal voor mariene biologische data, verzameld binnen Europa
 • meer...

 

MIDAS: Marien Informatie en Data Acquisitie Systeem

Het MIDAS-systeem werd ontwikkeld voor de registratie van onderzoeksactiviteiten aan boord van de RV Simon Stevin en de opslag van meetwaarden voor parameters die onderweg gemeten worden zoals oceanografische, meteorologische parameters en parameters gerelateerd aan de navigatie.

Enkele voorbeelden waarin MIDAS toegepast wordt:

 • MIDAS cruise planning: website met vaarschema en weergave van onderzoeksactiviteiten aan boord van de RV Simon Stevin alsook ontsluiting van de underway data
 • Lifewatch: virtueel lab rond mariene biodiversiteit

 

Dataportaal: portaal naar data en dataproducten

Het dataportaal is een online portaalsysteem waarbij metadata, meetgegevens en dataproducten naast elkaar kunnen bevraagd en getoond worden. Het portaal richt zich op het vlot en laagdrempelig toegankelijk maken, visualiseren en adverteren van fysische, chemische en biologische meetgegevens. Het portaal heeft een centrale databank, maar evolueert steeds verder naar een geautomatiseerd systeem via webservices. De GIS-component zorgt voor een goede visualisatie van de data.

 • ScheldeMonitor: portaal voor onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium.
 • EMODnet biology: portaal voor mariene biologische data verzameld binnen Europa.

 

LifeWatch :  regionaal virtueel laboratorium

LifeWatch is een gedistribueerd virtueel laboratorium voor biodiversiteitsonderzoek en onderzoek naar klimaat- en milieu-impacten. De Europese onderzoeksinfrastructuur integreert verschillende biodiversiteitsobservatoria, databanken, webservices en modellen. Het Belgisch Lifewatch portaal biedt online dataservices en geeft real-time mariene onderzoeksactiviteiten weer.

 

KustWiki: wikipedia rond kust en zee

De KustWiki is een online encyclopedie waarin informatie over kust en zee volgens de principes van een wikipedia kan opgeslagen worden. De KustWiki werd opgezet om wetenschappelijke informatie rond mariene thema's en projecten te ontsluiten. Alle wijzigingen in de KustWiki worden opgevolgd door een redactieraad om zo het wetenschappelijke niveau te behouden.