IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Kust 2002 - Deel 1. De zeewerende funktie van de kust: stand van zaken: voorbereidend rapport
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (1993). Kust 2002 - Deel 1. De zeewerende funktie van de kust: stand van zaken: voorbereidend rapport. Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen. Bestuur Havens: Brussel. V, 82 pp.

Available in  Author 

Keywords
  Policies
  Structures > Hydraulic structures > Coastal structures > Coast defences
  Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]
  Marine

Author  Top 
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, more

Abstract
  Zowel de natuurlijke evolutie van de Vlaamse kust als het toenemende, multifunktionele gebruik van het kustmilieu nopen tot het opstellen van een beleidsplan, dat erop gericht is voor de hele kuststreek op een eenvormige wijze een maximale veiligheid te garanderen. Het bedoelde beleidsplan wordt met de naam plan "Kust 2002" aangeduid.
  De onderhavige nota bereidt het opstellen van het plan "Kust 2002" voor. Het ontbrak immers tot op heden aan een overzicht van de vele gegevens die vandaag reeds ter beschikking staan om de veiligheid van de kust te analyseren. Dat overzicht wordt hier geboden, en de gebieden waarop verdere informatie dient te worden ingewonnen of geanalyseerd, worden duidelijk aangegeven. Bovendien wordt een eerste vermelding gemaakt van de studietechnieken, die op de meetgegevens dienen te worden toegepast.
  Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de komplexe problematiek van kustveiligheid te omschrijven. De talrijke definities en illustraties in deze nota hebben tevens tot doel een breder publiek en de diverse betrokken beleidsinstanties te informeren over het belang en de aard van de kustveiligheidsproblematiek. Bovendien werd een overzichtelijke beschrijving opgenomen van de huidige situatie met betrekking tot onze kustverdediging.
  In een inleidend gedeelte (par. 1.1) wordt de ontstaansgeschiedenis van de kust en de kustvlakte geschetst. Uit het relaas van de talrijke overstromingen en landverliezen in het verleden blijkt dat de strijd tegen de zee onverminderd moet worden verdergezet, en dit des te meer omdat de menselijke aanwezigheid en het ekonomisch belang van de kuststreek hoger zijn dan ooit tevoren.
  Uit de geografische analyse van het kustgebied volgt dat de kustbeveiligingselementen horen tot twee "kustverdedigingslinies" (par. 1.2). De eerste kustverdedigingslinie is de strandwal, het komplex van vooroever, strand en de gordel van zeewerende duinen , dat op vele plaatsen bijkomend is versterkt met zeedijken, strandhoofden, enz. (fig. 1.9). De tweede kustverdedigingslinie is het stelsel van spoorwegbermen, wegen in ophoging en dijken, dat gedeeltelijk als waterkering zou fungeren mocht er zich een doorbraak van de eerste kustverdedigingslinie voordoen. De kontinuïteit van de tweede kustverdedigingslinie is immers niet bekend, noch gegarandeerd.
  Het falen van een kustverdedigingslinie, met overstroming tot gevolg, betekent dat deze niet opgewassen is tegen de hoge zeespiegelstanden en extreme golfaanvallen (par. 1.3). Kustveiligheid wordt gedefinieerd in termen van een aanvaarde faalkans van de kustverdedigingslinie (par. 1.5), en deze kans moet vertaald worden in type-stormkondities, overschrijdingsfrekwenties, enz.
  Het studiegebied voor het veiligheidsplan "Kust 2002" wordt zeewaarts afgebakend door een denkbeeldige lijn op 1.500 m uit de basislijn van de strandwaarnemingen en landwaarts door de topografische hoogtelijn van +5 m T.A.W. (par. 1.7).
  De strandwal, het hoofdbestanddeel van onze eerste kustverdedigingslinie, is per definitie een mobiel systeem, waarbij natuurlijke krachten gegenereerd door golven, getij en wind inwerken op het loskorrelige materiaal zand (hoofdst. 2). De interaktie van de mens in dit natuurlijk systeem is zeer komplex en ingrepen door de mens uitgevoerd in het kustm ilieu kunnen het zeewerend effekt van de kustverdedigingslinie zowel verhogen als schade toebrengen (hoofdst. 3) . Voor een betere kennis van de kustprocessen is een verdergezette inspanning inzake meetprogramma's en studie in het kustmilieu zeer zeker nodig en verantwoord.
  In hoofdstuk 4 wordt een overzicht geboden van de huidige situatie inzake kustverdedigingsinfrastruktuur en regelmatig uitgevoerde werken langsheen de Vlaamse kust. De aangewende types ingrepen en infrastruktuur worden verduidelijkt en geïllustreerd.
  Daarop volgt een gedetailleerde opsomming van fysische parameters die een invloed hebben op het veiligheidsniveau : wind, golven, getij, zeespiegelstand, zand

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author